Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Procedura wycinki drzew od 17.06.2017r.

Procedura wycinki drzew od 17.06.2017r.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej na cele niezwiązane        z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew powinno zawierać:

• imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres, nr telefonu kontaktowego (nieobowiązkowo)   właściciela/współwłaścicieli nieruchomości;

• oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte (adres, nr geodezyjny działki, obręb).

Załączniki:

 • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości;
 • oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa, gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Zgłoszenie należy złożyć na piśmie w Urzędzie Miejskim w Dobrej pl. Woj. Polskiego 10, 62-730 Dobra.

 Termin załatwienia sprawy:

1. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia pracownik Urzędu musi dokonać oględzin w terenie w celu: ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz ustalenie obwód pnia mierzonego na wysokości 5cm od ziemi:

a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni;

b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Z oględzin sporządza się protokół.

 Uwaga!

Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość usunięcia drzewa na podstawie zgłoszenia wniesionego do urzędu.

W przypadku braku możliwości wejścia w teren nieruchomości, na której usytuowane jest planowane do usunięcia drzewo lub w przypadku braku możliwości identyfikacji drzewa na jej terenie z uwagi na nieobecność zgłaszającego podczas umówionych przez gminę oględzin, konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu do ich przeprowadzenia. Wskazany wyżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia skutecznych oględzin.

 2. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin Burmistrz Dobrej może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art.39 Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. Aby uniknąć sytuacji usunięcia drzew, na które gmina wyraziła sprzeciw należy upewnić się po 14 dniach od oględzin jaka została podjęta decyzja. Gdyż może się zdarzyć, że urząd wysłał list z decyzją sprzeciwu, który jeszcze nie dotarł do właściciela nieruchomości, a ten będzie przekonany, że gmina wyraziła milczącą zgodę i dokona wycinki. Będzie to skutkowało naliczeniem kary za nielegalną wycinkę, która wynosi dwukrotność opłaty.

 Urząd, na wniosek zgłaszającego może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przed upływem ustawowego terminu (14dni), co uprawnia do usunięcia drzew bez narażania się na karę.

3. W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (nieposiadającego danych identyfikujących osobę zgłaszającą, nieruchomość lub bez załącznika graficznego lub mapy) urząd w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem nieprzekraczanego terminu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Nałożenie przez urząd obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu wniesienia sprzeciwu.

Uwaga!

W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, urząd będzie mógł odstąpić od przeprowadzenia oględzin w terenie, pomimo ustalenia terminu ich przeprowadzenia i wniesie sprzeciw do zgłoszenia.

 Opłaty:

 Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) jest bezpłatne.

Za udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1827: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) należy uiścić opłatę skarbowa w wysokości 17zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).

Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (zgodnie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1827: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II, pkt21) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Burmistrz Dobrej.

Opłatę skarbową za udzielenie pełnomocnictwa oraz za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia można wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Woj. Polskiego 10, 62-730 Dobra lub na rachunek bankowy nr  16 8557 0009 0300 0172 2003 0010 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie.

Tryb odwoławczy: 

 1. Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie.
 2. Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 14 dni od dnia doręczenia/ odebrania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Dobrej.

 Inne informacje: 

 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą dotyczy drzewa, którego obwód, mierzony na wysokości 5cm przekracza:

1)      80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2)      65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3)      50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Dla obwodów o obwodach niższych niż wymienione nie jest wymagane zgłoszenie.

 1. W przypadku usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu przez Burmistrza Dobrej lub pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, Burmistrz Dobrej wymierza administracyjną karą pieniężną za usuniecie drzewa bez zezwolenia.

3.      W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia drzewa.

4.      Jeżeli w terminie 5 lat od dnia dokonania oględzin wystąpi się o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a planowana budowa ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosło usunięte drzewo, to gmina nałoży na właściciela nieruchomości opłatę za usunięte drzewo w drodze decyzji administracyjnej. Opłata będzie pobrana od aktualnego właściciela nieruchomości, nawet jeśli drzewo wyciął poprzedni właściciel. W celu sprawdzenia czy na działce przeprowadzana była wycinka drzew będzie można zgłosić się do gminy o udostępnienie protokołu z oględzin.

5.    Urząd może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

 UWAGA! Urząd wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.

 6. Urząd obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy:

a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie;

b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia.

 7. Organ, może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:

 1. drzewo zlokalizowane jest na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na terenach objętych formami ochrony przyrody;
 2. w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.

UWAGA! Wniesienie sprzeciwu przez Urząd wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu.

 Do 14 dniowego terminu na wniesienie przez gminę sprzeciwu należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia (decyzji o sprzeciwie) za pośrednictwem operatora pocztowego.

 8. Urząd udostępnia protokół z oględzin wyłącznie na wniosek zgłaszającego.

9. W przypadku samodzielnego usuwania złomu lub wywrotu może to nastąpić po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Gminy i po dokonaniu oględzin przez pracownika Urzędu Miejskiego w Dobrej. Z oględzin sporządzany jest protokół. Ochotnicze i Państwowe Straże Pożarne mogą jedynie usuwać drzewa spełniające ustawowe definicje:

wywrot – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub katastrofy budowlanej;

złom – drzewo, którego pień uległ złamaniu lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub katastrofy budowlanej.

Usuwanie drzew, które nie spełniają wspomnianych kryteriów, nawet jeżeli zostały uszkodzone w wyniku działania siły wyższej może nastąpić jedynie na zasadach ogólnych.

W dalszym ciągu nie zachodzi obowiązek zgłaszania czy występowania o zgodę na usunięcie krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 oraz usuwania drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego

 

 

Druki do pobrania w BIP (Urząd Miasta i Gminy / Załatwianie spraw/ Wycinka drzew).

- zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew,

- zgoda współwłaściciela na usuniecie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej wspólną własność,

- wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia;

- zgłoszenie usunięcia drzew stanowiących wywroty lub złomy.

 

 Wniosek o zezwolenie na usuwanie drzew lub krzewów           z nieruchomości stanowiących:

 • własność osoby fizycznej usuwającej drzewa/krzewy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • osoby prawnej;
 • innych podmiotów.

 W przypadku osób prawnych oraz osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także wszystkich innych podmiotów obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5cm od gruntu. 

Nie wymagane jest zezwolenie na usunięcie drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5cm nie przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Wymagane dokumenty:

 Wniosek zawierający:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art.49 §1 Kodeksu cywilnego;
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art.49 §1 Kodeksu cywilnego;
 • zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust.4;
 • nazwa gatunku drzewa i obwód jego pnia (zmierzony na wysokości 130cm od ziemi);
 • przeznaczenie terenu na którym rośnie drzewo;
 • miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usuniecie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Załączniki: 

 1. Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa/krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
 2. Pisemna zgoda właściciela nieruchomości (w przypadku gdy nie jest nim wnioskodawca).
 3. Projekt planu w przypadku:

a) planowanych nasadzeń zastępczych;

b) przesadzania drzew i krzewów.

 1. Zezwolenia w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w ustawie o ochronie przyrody zgodnie z art.51 ust.1 pkt1-4 i 10 oraz art.52 ust.1 pkt1,3,7,8,12,13 i 15, jeżeli zostało wydane.
 2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie. 

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni, drzewa rosnące w pasie drogi powiatowej z wyłączeniem obcych topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, w terminie od 30-60dni(art.83a ust2a i 6).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który decyzje wydał.

 Uwagi: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7dni zgodnie z Kpa. Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Druki do pobrania w BIP (Urząd Miasta i Gminy / Załatwianie spraw/ Wycinka drzew).

-Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów;

- oświadczenie o posiadanym tytule prawnym własności urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego.

 - zgoda współwłaściciela na usuniecie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej wspólną własność,

UWAGA. W przypadku, gdy w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinka drzew lub krzewów występują miejsca wykorzystywane przez ptaki, powinna być ona przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków. Okres lęgowy większości gatunków ptaków to termin od 1 marca do 15 października.

 

 

Załączniki

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia. (13.8kB) Zapisz dokument  
Zgłoszenie usunięcia drzewa stanowiącego wywrot lub złom (11.7kB) Zapisz dokument  
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osobę fizyczną (15.6kB) Zapisz dokument  
Zgoda współwłaścicieli na usuniecie drzew (12.5kB) Zapisz dokument  
Wydanie zezwolenia na usunięcie-Oświadczenie dla właściciela urządzeń (14.8kB) Zapisz dokument  
Wniosek na zezwolenie dot. wycinki drzew 2017 (18.7kB) Zapisz dokument  
Zgoda współwłaścicieli na usuniecie drzew (12.5kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Stanisław Bartski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Stanisław Bartski
Data wprowadzenia:2018-01-09 11:41:50
Opublikował:Stanisław Bartski
Data publikacji:2018-01-09 11:42:19
Ostatnia zmiana:2018-01-10 13:52:34
Ilość wyświetleń:263
Urząd Gminy i Miasta Dobra
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij