Dobra, dnia 30.12.2022 r.
IGOŚR.ROŚ.6220.16.2022


INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) informuję, że w Publicznie Dostępnym Wykazie Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i jego ochronie, umieszczony został wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi w miejscowości Zborów, dz. ewid. nr 52/1, obręb Zborów”.

Ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 30 dni licząc od dnia 30.12.2022 r.

W powyższym okresie istnieje możliwość składania uwag i wniosków dotyczących planowanego przedsięwzięcia w Referacie Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Dobrej – pok. nr 7 w godzinach urzędowania.Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler
Sporządził: Zbigniew Szymczak, tel.: 63 279 99 35.