Uchwała Nr XII/87/04

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 30 czerwca 2004 roku

 

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Dobra na lata 2004-2015

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zm.) uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.      Uchwala się Program Ochrony Środowiska dla gminy i miasta Dobra na lata 2004-2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2.      Częścią Programu, o który mowa w ust. 1, jest Wspólny Plan Gospodarki Odpadami gmin członków Związku, przyjęty uchwałą Nr VII/30/04 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 29 maja 2004 roku w sprawie przyjęcia Wspólnego Planu Gospodarki Odpadami na obszarze działania Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej: /-/ Eugeniusz Żerkowski