Gmina Dobra administracyjnie podlega pod powiat turkowski w województwie wielkopolskim. Obszar, na którym położona jest Gmina Dobra to powierzchnia 132 km2.Siedzibą władz jest Urząd Miejski znajdujący się w mieście Dobra. Rada Miejska liczy 15 radnych .

obrazek

       Na terenie Gminy znajdują się 34 miejscowości, z których wyodrębnione zostało 27 miejscowości sołeckich: Chrapczew, Czajków, Długa Wieś, Dąbrowica, Januszówka, Józefów, Linne, Łęg Piekarski, Mikulice, Miłkowice, Moczydła, Ostrówek, Piekary, Potworów, Rzechta, Rzymsko, Rzymsko BG, Skęczniew, Stawki, Stefanów, Strachocice Kol. Strachocice Wieś, Szymany, Ugory, Wola Piekarska, Zagaj, Żeronice.

       Gmina Dobra położona jest we wschodniej części makroregionu Niziny Południowowielkopolskiej. Krajobraz gminy tworzą trzy podstawowe formy morfologiczne, którymi są:
- Dolina Warty,
- Wysoczyzna Turecka,
- Dolina rzeki Teleszyny.

       Gmina Dobra to urozmaicony lasem, łąkami, gruntami rolnymi i wodą teren położony w Dolinie rzeki Warty i Teleszyny. Układ ten tworzy cenną kompozycję walorów przyrodniczo - krajobrazowo - kulturowych.Lasy i grunty leśne zajmują 16.2 % obszaru gminy. Większość drzewostanu znajduje się administracji nadleśnictwa Turek, pod który podlega rozpatrywany obszar. Przodujący gatunek to sosna, która stanowi prawie 87.8 % drzewostanu. Do roku 2010 na obszarze Gminy Dobra zaplanowane jest zwiększenie lesistości o kolejne 100 ha. Plany te w głównej mierze wynikają z słabych gruntów, najczęściej klasa VI z która jest, mało przydatna z punktu widzenia użytków rolnych. Będzie to jednak dodatkową ozdobą dla znajdującego się nieopodal zbiornika „Jeziorsko”. Rozmieszczeni lasów wzdłuż główniejszych tras przejazdowych oraz urozmaicenia śródpolne są elementem podnoszącym atrakcyjność omawianego terenu.
      Wody to 3-5% ogólnej powierzchni Gminy, na którą składa się 5 km odcinek rzeki Warty i ok. 20 km rzeki Teleszyny, zbiornik wodny o powierzchni 20 ha w miejscowości Żeronice, oraz liczne oczka wodne.

      W miejscowości Skęczniew na 484,3 km od ujścia rzeki Warty do rzeki Odry, w 1975 r. rozpoczęto budowę drugiego co do wielkości sztucznego zbiornika retencyjnego Jeziorsko, którego budowę zakończono w 1992 roku. Zbiornik przy maksymalnym spiętrzeniu zajmuje powierzchnię 4230 hektarów.W obszarze administracyjnym Gminy Dobra znajduje się ponad 400 ha zbiornika. Zapora czołowa zbiornika „Jeziorsko” została wykorzystana do wytwarzania energii w elektrowni wodnej o mocy 4,89 MW.

obrazek

       Akwen ten daje wiele możliwości do plażowania żeglowania, surfingowania i uprawiania wielu innych dyscyplin na wodzie. Jedną z takich atrakcji jest organizowany  w maju w Kościankach   PUCHAR POLSKI W FORMULE WINDSURFING  .  

obrazek

Puchar  Polski Formuła Windsurfing - "JEZIORSKO 2007"


       Ważnym elementem w tworzeniu wizerunku gminy jest wyeksponowanie jego bogactw kulturowych przetrwałych w postaci zabytków, kultywowanych tradycji. Bogactwo etnograficzne tworzone przez pokolenia powinno być szczególnie dokumentowane i zachowywane dla następnych pokoleń. Jak daleko sięga informacja o przeszłości opisuje jedna z publikacji, w której to samo miasto Dobra szczyci się już ponad 600 - letnią tradycją.  Ślady pobytu pradawnych mieszkańców okolic pozostały w postaci cmentarzysk ciałopalnych na terenie miejscowości Młyny Piekarskie, Józefów, oraz Dąbrowica. Większość cmentarzysk pochodzi z okresu kultury przeworskiej. We wsi Łęg Piekarski znajduje się odkryte cmentarzysko ze starszego okresu rzymskiego, datowane na I-II wiek n.e. składające się z trzech tzw. grobów książęcych. Były one miejscem pochówku najzamożniejszych naczelników lub wodzów plemiennych. Pozostałościami późniejszego okresu dziejów są grodziska stożkowate położone w miejscowościach Piekary i Wola Piekarska, których pochodzenie określa się na XI-XIII wiek. Miejsca te objęte są strefą ochrony reliktów archeologicznych.

       Z późniejszego okresu wydarzeń historycznych, wymienić wypada rozegrane działania zbrojne na terenie Gminy Dobra. Do największych należy bitwa Konfederatów Barskich z wojskami rosyjskimi, stoczona 23 stycznia 1770 roku. Działania te zakończyły się klęską Polaków, w których zginęło około 500 żołnierzy polskich. Wiele wydarzeń w okolicy wiąże się z Powstaniem Styczniowym z 1863 roku w tym walk rozegranych pod Dobrą i Skęczniewem. Miasto Dobra uzyskało prawa miejskie około 1392 roku i było wówczas własnością szlachecką. W tym okresie były też wymieniane inne miejscowości tej gminy - wsie Dąbrowica, Żeronice, Skęczniew, Miłkowice, Mikulice. Większość terenów należała do szlachty poza Mikulicami, które były własnością arcybiskupią. Przez tereny dzisiejszej gminy wiódł szlak handlowy z Moraw przez Wielkopolskę na Pomorze Szczecińskie. Miało to z pewnością wpływ na rozwój licznych warsztatów rzemieślniczych oraz sklepów a tym samym rozwój miasta i okolicznych miejscowości. Układ miasta tworzy rynek czworoboczny, założony na początku XVI wieku, pośrodku którego stoi kościół parafialny wybudowany w stylu neobarokowym w latach 1905-1912. Pierwszy kościół na tym samym miejscu istniał już w XVI wieku. W wyposażeniu kościoła znajdują się obrazy ołtarzowe Św. Barbary i Św. Katarzyny, krucyfiks w tęczy z XVII wieku. W rosnącym wokół rynku parku znajduje się rzeźba Św. Wawrzyńca z XIX w. W mieście dobrze zachowały się liczne kamienice z XIX wieku. Ciekawy układ architektoniczny tworzy zespół dworski - dwór z 1874 r. z zespołem gospodarczym (gorzelnia, wozownia, magazyn). Całość otacza park krajobrazowy z aleją kasztanowców oraz kopiec z fosą (pozostałość dawnej fortalicji).  Na terenie gminy w miejscowości Linne znajduje się okazała willa z okresu międzywojennego, przy której rośnie sosna zwyczajna – skatalogowana jako pomnik przyrody. 


obrazek

Willa z okresu międzywojennego w Linnem


Bogato rozbudowany plan kulturalny oferuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury , który obejmuje w swoim zakresie różne formy edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę. W ramach działalności Ośrodka prowadzone są zespoły i kółka:

·        plastyczne,

·         wokalno - muzyczne,

·         teatralne, 

·        taneczne, (taniec narodowy, rytmika dla dzieci przedszkolnych, taniec nowoczesny).  

 Dom kultury tworzy warunki do skupiania amatorskiego ruchu artystycznego, sprawuje opiekę nad Orkiestrą Dętą OSP DOBRA-ŻERONICE , Klubem Seniora SERENADA oraz drużyną harcerską „DZIKIE KOTY ”. Istotna jest również pomoc przy organizacji imprez kulturalnych w terenie jak dożynki, zawody strażackie czy festyny.

obrazek
Orkiestra Dęta OSP DOBRA-ŻERONICE