Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie. Będzie to zatem informacja o działalności organów władz publicznych i innych podmiotów w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne, pełnią funkcje publiczne, bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Udostępnieniu podlega m.in.: informacja o polityce wewnętrznej i zewnętrznej, podmiotach zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej i zasadach ich funkcjonowania, danych publicznych oraz majątku publicznym.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu.

Podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej to władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, ich zamknięty katalog określony jest w art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać :

  •          w wersji elektronicznej na adres um@dobra24.pl
  •          w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrej przy Pl. Wojska Polskiego 10
  •          elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Podstawa prawna:

  •          Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U.1997.78.483 ze zm.).
  •          Ustawa z dnia 6 wrześńnia2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2058 ze zm.).
  •         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej ( Dz.U. Nr 10, poz.68).