Rola ochotniczych straży pożarnych w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej w kraju, od początku ich powstania, jest szczególnie ważna z uwagi na ich zaangażowanie w prowadzonych działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ochotnicze straże pożarne, działające jako stowarzyszenia pełne społecznikowskiej pasji, mają charakter dobrowolnych, samorządowych, trwałych zrzeszeń o celach nie zarobkowych. Działalność opierają na pracy społecznej swych członków. Od chwili powstania stanowią ważny element w systemie ochrony przeciwpożarowej kraju.
Mówiąc o organizacji ochotniczych straży pożarnych, należy mieć na uwadze także Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej. Ochotnicze straże pożarne są organizacjami tworzonymi na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104, z 1990 r. nr 14, poz. 86 z 1996 r. nr 27, poz. 118, z 1998 r. nr 106, poz. 668 oraz z 1997 r. nr 121, poz. 769). Podstawowymi dokumentami organizacyjnymi tych jednostek są : statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, statut ochotniczej straży pożarnej oraz dokonania rejestracji w sądzie rejestrowym. Stan działalności Ochotniczych Straży Pożarnych : na terenie gminy Dobra znajduje się 12 jednostek OSP, a na terenie Miasta Dobra 1 jednostka OSP, która jest włączona do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej organizują Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP i MDP. Celem zawodów jest sprawdzenie wyszkolenia pożarniczego jednostek OSP i przygotowanie do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej oraz popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej.