Stowarzyszenie swoje cele będzie realizowało głównie poprzez:

1) podejmowanie, wspieranie, rozwijanie i współuczestnictwo w inicjatywach gospodarczych mających na celu wzmacnianie potencjału gospodarczego poszczególnych mieszkańców wsi Mikulice i Stefanów;
2) rozwijanie i propagowanie wszelkich form samorealizacji społeczności wiejskiej;
3) tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany doświadczeń z innymi podmiotami społecznymi, gospodarczymi, administracyjnymi oraz kulturowymi i edukacyjnymi z zbieżnych celach i zadaniach;
4) inicjowanie i realizowanie działań w celu pozyskiwania środków na finansowanie przedsięwzięć Stowarzyszenia współdziałających z nimi podmiotów;
5) aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez podejmowanie inicjatyw w zakresie tworzenia warunków do powstawania nowych miejsc pracy, szkolenia zawodowego, kursów szkoleniowych i informacyjnych, treningów psychologicznych, utworzenia banku danych o miejscowym i regionalnym rynku pracy oraz doradztwa personalnego i zawodowego;
6) utworzenie centrum informacji gospodarczej i nawiązywanie roboczych kontaktów z innymi ośrodkami informacyjnymi w celu wdrożenia umiejętności korzystania przez mieszkańców z zaktualizowanych baz danych;
7) integrowanie różnych grup mieszkańców w działaniach zmierzających do poprawy jakości życia i rozwoju wsi;
8) podtrzymywanie, propagowanie i rozwijanie miejscowych tradycji kulturowo- obyczajowych oraz wspieranie i inicjowanie nowych działań w tym zakresie;
9) propagowanie wśród mieszkańców a przede wszystkim wśród młodzieży idei etyczno- moralnych oraz postaw zmierzających do samorealizacji w działaniu i odpowiedzialności za siebie, rodzinę i swoje środowisko;
10) współpracę z organizacjami o podobnych celach działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, szczególnie poprzez współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami rządowymi, współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, mas- mediami, itp. ;
11) Stowarzyszenie szczególny nacisk kładzie na integrację i rehabilitację osób niepełnosprawnych, osób dotkniętych skutkami uzależnień, przemocy, zubożenia i innymi niekorzystnymi zjawiskami ekonomiczno- społecznymi poprzez sport, turystykę, wypoczynek, organizację imprez artystycznych i inne;
12) działalność szkoleniową i edukacyjną, konsultacyjną i doradczą, działalność wydawniczą oraz promocyjną zakrojoną na szeroką skalę;
13) formułowanie propozycji, programów i projektów rozwiązań oraz zabieganie o ich realizacje, organizowanie i sponsorowanie przedsięwzięć, których działalność Stowarzyszenie uznaje za pożyteczne dla jego idei, nagradzanie osób zasłużonych dla jego idei, oraz inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych;
14) Rozwój różnych form turystyki, rekreacji i ochrony środowiska oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
15) realizację zadań z zakresu edukacji, nauki, oświaty i wychowania oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury i sztuki;
16) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami;
17) promocji i organizacji wolontariatu oraz działań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

Członkowie Zarządu:
1. Eugeniusz Żerkowski- Prezes
2. Jan Ryszard Grzelak - I Vice Prezes
3. Grzegorz Rozmus - II Vice Prezes
4. Bernadeta Graczyk - Skarbnik
5. Agnieszka Gromada- Sekretarz
6. Jolanta Kazimiera Piekarska - Członek
7. Rafał Pietrzak - Członek
8. Ewa Graczyk- Członek
9. Agnieszka Anna Stasiak - Członek
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. Elżbieta Helena Albertowska- Przewodnicząca
2. Stefan Graczyk- Vice Przewodniczący
3. Stanisław Kazimierz Grzelak - Sekretarz