Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 

1). Tworzenie możliwości finansowych i organizacyjnych do wspierania inicjatyw służących wszechstronnemu rozwojowi gminy Dobra.
2). Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej.
3). Współpracę z organizacjami pozarządowymi, masmediami osobami prywatnymi i przedsiębiorstwami.
4). Działalność wydawniczą, fonograficzną i impresaryjną.
5). Organizację festiwali, koncertów, wystaw, przedstawień i innych imprez artystycznych
6). Urządzanie odczytów i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjno-promocyjnym.
7). Inne działania sprzyjające rozwojowi działalności statutowej Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi i innymi stowarzyszeniami.
4. Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy
5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Lista założycieli stowarzyszenia: Paweł Dróżdż, Andrzej Koszela, Jerzy Durka, Andrzej Kosobudzki, Paweł Wszędybył, Piotr Borycki, Zbigniew Szymański, Ewa Graczyk, Ewa Durka, Andrzej Tyczyno, Jacek Gajewski, Andrzej Piątkowski, Wojciech Pawłowski, Sławomir Adamiak, Sławomir Kosobudzki.
Na spotkaniu założycielskim w dniu 12 marca 2008 roku wyłoniony został Zarząd w osobach:
Jacek Gajewski - prezes
Andrzej Pokojewski - zastępca prezesa
Emilia Zagozda - skarbnik
Ewa Graczyk-sekretarz
Andrzej Tyczyno - członek
oraz Komisja Rewizyjna w składzie:
Zbigniew Szymański - przewodniczący
Sławomir Adamiak - z-ca przewodniczącego
Piotr Borycki - sekretarz.