Zarządzenie Nr 2/2013

Burmistrza Dobrej

z dnia 18.02.2013r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację

 w 2013 r. zadań publicznych Gminy Dobra w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2010 r.
Nr 234 poz.1536 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXI/151/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 08.11.2012r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2013” zarządzam, co następuje:

 

§1

1.    Ogłaszam otwarty konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych Gminy Dobra w zakresie upowszechniania kultury fizycznej   i sportu oraz organizowania imprez sportowych.

2.    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Rodzaj zadań, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadań, termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert, a także zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Na realizację zadań w ramach w/w konkursu przeznacza się środki finansowe w wysokości 60 000, 00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).

 

 

 

§4

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, wskazanym
w
§1 zamieszczone zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Dobra, stronie www.dobra24.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Burmistrz Dobrej
/-/ Andrzej Piątkowski