Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

DOFINANSOWANIE

KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.),

2.Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z  2016 r., poz. 1808 z późn. zm.),

3.Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie art. 87 i 88 Traktatu do  pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.),

4.Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za  zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dz. Urz. UE  L 214 z dnia 6  sierpnia  2008 r. – sekcja 8 rozporządzenia,

5.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych    przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311),

6.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu  informacji  przedstawianych    przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub    rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312).

 

Pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianym pracownikiem przysługuje dofinansowanie w wysokości:

  1. w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym że jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
  2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254  zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.     Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz                         z następującymi załącznikami:

a)   kopie dokumentów  potwierdzające, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład                   w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

b)   kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem  zawartej w celu przygotowania zawodowego,

c)   kopię dyplomu, świadectwo lub zaświadczenia  potwierdzającego  ,że młodociany ukończył naukę zawodu lub  przyuczenie do wykonywania określonej pracy  i zdał egzamin przed komisją potwierdzającą  kwalifikacje zawodowe,

d)   kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej,

e)   zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w   roku , w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających  lat , albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym  okresie, lub oświadczenie o  nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

f)     formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis                     ( załącznik do rozporządzenia  RM z dn.29.03.2010r. poz. 311),

g)    pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika

h)    umowy o pracę i świadectwo pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę -                 w przypadku  zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy także dołączyć

i)     inne (świadectwo pracy , w przypadku spółki wypis z KRS lub umowa spółki itd.).

 

II. OPŁATY:

Nie pobiera się

 

III. TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony  w terminie 3 miesięcy od dnia zdania  przez młodocianego pracownika egzaminu o którym mowa w art.1222b  ust.1 pkt. 2 . 

 

IV. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 2 miesięcy

 

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Miejski w Dobrej

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Możliwość odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie.

 

VII. WALORYZACJA DOFINANSOWANIA

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie w roku kalendarzowego, w którym w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. ( art. 122 ust. 3 )

 

VIII. POMOC DE MINIMIS

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe stanowi pomoc de minmis udzieloną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str.5)

 

 

 

Załączniki

1_zawiadom. mł (178.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2_wniosek (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3_ośw_ i wykaz otrz_ pomocy (56.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz o pomocy de minimis pdf (154.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie dot. prowadzenia sprawozdawczości (102.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Jarek
Data utworzenia:2012-09-19 07:44:29
Wprowadził do systemu:Renata Jarek
Data wprowadzenia:2012-09-19 07:44:34
Opublikował:Renata Jarek
Data publikacji:2012-09-19 07:45:50
Ostatnia zmiana:2018-09-14 09:31:17
Ilość wyświetleń:2103
Urząd Gminy i Miasta Dobra
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij