Projekt  „Wszystko zaczyna się od przedszkola” został złożony  w odpowiedzi na konkurs  otwarty nr PO KL/9.1.1/1/10 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Projekt przygotowała Marta Zasiadczyk- inspektor Urzędu Miejskiego w Dobrej. Złożony wniosek uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów, uzyskując łącznie 106 pkt. Projekt uplasował się na 11 miejscu listy rankingowej (łącznie na liście rankingowej znalazło się 63 projektów).

 

Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Dobra, obejmie zasięgiem placówki przedszkolne tj. Przedszkole Samorządowe w Dobrej, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Piekarach. W ramach projektu przewiduje się również utworzenie 2 dodatkowych oddziałów przedszkolnych w Strachocicach oraz w Długiej Wsi.

 

Celem projektu jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie dostępności do edukacji wśród dzieci z Gminy Dobra w wieku 3-5 lat poprzez wdrożenie kompleksowego procesu dydaktycznego w latach 2010-2012.

Projekt będzie realizowany od 02 sierpnia 2010r. do 31.07.2012 r. Wartość całego projektu wynosi 1 202 210,00 zł.

W projekcie przewiduję się uczestnictwo 120 dzieci z terenu Gminy Dobra w wieku przedszkolnym tj. 3-5 lat oraz ich rodziców. Ważnym aspektem projektu jest fakt, iż dzieci objęte działaniami projektowymi będą miały możliwość uczestnictwa w bezpłatnych rozszerzonych zajęciach między innymi:

  1. Zajęcia z języka angielskiego.
  2. Zajęcia z rytmiki.
  3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z uwzględnieniem gimnastyki korekcyjnej.
  4. Zajęcia z logopedą.
  5. Zajęcia z psychologiem.
  6. Zajęcia z ekspresji kulturalnej.
  7. Wyjazdy studyjne.

Zajęcia w przedszkolach  rozpoczną się z dniem 01 września bieżącego roku. Zapisy i rekrutacja uczestników dokonywana będzie przez kierowników przedszkolnych i nauczycieli.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Wszystko zaczyna się od przedszkola” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu oraz realizacji projektu dostępnymi na naszej stronie: www.przedszkola.dobra24.pl 

Więcej informacji można uzyskać również w Biurze Projektu:

Urząd Miejski w Dobrej

Plac Wojska Polskiego 10;

62-730 Dobra

tel. 63 279 90 11;

biuroprojektu@dobra24.pl