OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DOBREJ

 

O przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra dla obszaru w granicach administracyjnych gminy


Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 41) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dobrej uchwały Nr XXII/179/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra dla obszaru w granicach administracyjnych gminy.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Dobrej, Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2009r.

 

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, adres lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Dobrej

                                                                                                         Andrzej Piątkowski