Symbol:


Wydział:
Referat organizacyjny

Podstawa prawna:
art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art. 18 ust. 1,3 i 9 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231 ze zmianami) i art. 104 KPA

Opłaty:
1. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydane w danym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

2. Wymienione opłaty wnosi się w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dobrej: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie nr 16 8557 0009 0300 0172 2003 0010

3. Powyższą opłatę wnosi przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedazy, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła:
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Termin odpowiedzi:
Do 30 dni (po rozpatrzeniu wniosku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej)

Jednostka odpowiadająca:
pokój Nr 1 tel. 063 2799011

Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Od zezwolenia przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Dobrej, który wydał w terminie 14 dni od dnia doręczenia zezwolenia.


Uwagi:
Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenia wydawane są do 2 dni. Odbiór zezwolenia odbywa się osobiście. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Dokumenty
  • Wniosek o wydanie zezwolenia. Wymagany

  • Oswiadczenie Wymagany