Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku ze zmianami/ Burmistrz Dobrej podaje do publicznej wiadomości poniższe dane dotyczące gminy Dobra w 2007 roku:

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2006 roku, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą:

Gmina Dobra udzieliła poręczeń i gwarancji na kwotę – 250.000,00 zł  dla następujących podmiotów:

- poręczenie części kredytu pomostowego dla Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” na realizację II schematu Programu pilotażowego Leader + do wysokości 250.000,00 zł w formie weksla własnego wraz z  notarialnym oświadczeniem o poddaniu się rygorowi egzekucji.