Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007 ROK

 

Zarządzenie nr 10/2008

Burmistrza Dobrej

z dnia 19 marca 2008 r.

                                                                   

 

 

 

            w sprawie: przekazania informacji z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2007 rok

    

 

                  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach  publicznych  (Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Burmistrz Dobrej  zarządza co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2007 rok oraz sprawozdanie samorządowej instytucji kultury.

Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

     Przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok Radzie Miejskiej w Dobrej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Koninie.

 

§ 3

 

 

 

             Zarządzenie  wchodzi w życie  z dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                      Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2008

                                                                    Burmistrza Dobrej z dnia 19.03.2008 r.

 

 

Informacja z wykonania budżetu 

Gminy i Miasta Dobra za 2007 rok

 

              Plan budżetu gminy na 2007 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr V/26/07 z dnia 22 lutego 2007 roku zakładał dochody w wysokości 12.082.607,00 zł. Na przestrzeni całego roku budżet uległ zmianom. Wzrosły planowane dochody o kwotę 1.934.197,88 zł i na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiły 14.016.804,88 zł.

              Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

 

Dochody - zadania własne

-

5.232.546,88 zł

Dochody - zadania zlecone 

-

3.189.643,00 zł

Subwencje

-

5.594.615,00 zł

 

              Wykonanie dochodów budżetu za 2007 rok przedstawia się następująco:

 

Dochody - zadania własne

-

5.552.971,20 zł

Dochody - zadania zlecone 

-

2.562.763,28 zł

Subwencje  

-

5.592.754,00 zł

 

              Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 1:

 

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania Budżetu

Gminy i Miasta Dobra za 2007 rok

 

Dochody budżetu w 2007 roku

Dz.

Rozdz.

§

Źródło dochodów

Plan ( w złotych)

Wykonanie (w złotych)

Wykonanie/Plan(w%)

1

2

3

4

5

6

7

DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

42.000,00

42.796,50

101,9

 

01095

 

Pozostała działalność

42.000,00

42.796,50

101,9

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

796,50

-

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

42.000,00

42.000,00

100,0

020

 

 

LEŚNICTWO

1.800,00

1.374,70

76,4

 

02095

 

Pozostała działalność

1.800,00

1.374,70

76,4

 

 

0830

Wpływy z usług

1.800,00

1.374,70

76,4

500

 

 

HANDEL

0,00

3.646,00

-

 

50095

 

Pozostała działalność

0,00

3.646,00

-

 

 

0830

Wpływy z usług

0,00

3.646,00

-

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

118.800,00

92.300,00

77,7

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

3.000,00

3.000,00

100,0

 

 

2320

Dotacje celowe otrzymana z  powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst

3.000,00

3.000,00

100,0

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

115.800,00

89.300,00

77,1

 

 

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

115.800,00

89.300,00

77,1

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

137.382,00

144.178,12

104,9

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

84.372,00

90.399,62

107,1

 

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości

7.372,00

7.249,62

98,3

 

 

0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

77.000,00

83.150,00

108,0

 

70095

 

Pozostała działalność

53.010,00

53.778,50

101,4

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

1.013,50

-

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

53.000,00

52.765,00

99,6

 

 

0920

Pozostałe odsetki

10,00

0,00

0,0

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

30.500,00

34.487,77

113,1

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

900,00

2.206,15

245,1

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

900,00

2.206,15

245,1

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

29.600,00

32.281,62

109,1

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

2.600,00

1.160,80

44,6

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

25.400,00

23.938,00

94,2

 

 

0830

Wpływy z usług

1.500,00

161,50

10,8

 

 

0920

Pozostałe odsetki

100,00

4.164,39

4164,4

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

2.856,93

-

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z TYM ZWIĄZANE

3.192.262,79

3.572.355,39

111,9

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1.600,00

226,00

14,1

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

1.600,00

226,00

14,1

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

991.099,00

1.062.310,88

107,2

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

949.998,00

1.012.482,48

106,6

 

 

0320

Podatek rolny

420,00

427,00

101,7

 

 

0330

Podatek leśny

24.650,00

25.717,00

104,3

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

12.400,00

16.633,00

134,1

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

631,00

3.057,00

484,5

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3.000,00

1.950,40

65,0

 

 

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

0,00

2.044,00

-

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

709.479,00

873.347,95

123,1

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

340.244,00

417.377,00

122,7

 

 

0320

Podatek rolny

211.780,00

210.960,29

99,6

 

 

0330

Podatek leśny

26.450,00

27.820,75

105,2

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

58.700,00

57.565,00

98,1

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

1.000,00

26.907,00

2690,7

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej

16.755,00

37.243,50

222,3

 

 

0450

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

5.000,00

4.585,00

91,7

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

45.000,00

77.224,38

171,6

 

 

0890

Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe

50,00

387,20

774,4

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1.500,00

12.018,92

801,3

 

 

0920

Pozostałe odsetki

3.000,00

1.258,91

42,0

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

93.745,79

116.109,31

123,9

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

11.000,00

18.777,00

170,7

 

 

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

7.445,79

18.378,68

246,8

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

73.700,00

73.806,30

100,1

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

1.600,00

4.966,74

310,4

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

180,59

-

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.396.339,00

1.520.361,25

108,9

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1.388.339,00

1501.048,00

108,1

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

8.000,00

19.313,25

241,4

758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

5.594.615,00

5.592.754,00

100,0

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3.385.477,00

3.385.477,00

100,0

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państw

3.385.477,00

3.385.477,00

100,0

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2.149.537,00

2.149.537,00

100,0

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państw

2.149.537,00

2.149.537,00

100,0

 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

59.601,00

57.740,00

96,9

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państw

59.601,00

57.740,00

96,9

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.056.419,90

1.017.172,01

96,3

 

80101

 

Szkoły podstawowe

569.668,90

564.626,50

99,1

 

 

0830

Wpływy z usług

4.400,00

4.996,10

113,5

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

1.959,50

1.241,00

63,3

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

17.802,00

12.882,00

72,4

 

 

2888

Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

409.130,55

409.130,55

100,0

 

 

2889

Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) -Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

136.376,85

136.376,85

100,0

 

80104

 

Przedszkola

64.476,00

66.839,38

103,7

 

 

0830

Wpływy z usług

64.476,00

66.120,88

102,6

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

718,50

-

 

80195

 

Pozostała działalność

121.542,00

84.973,13

69,9

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

121.542,00

84.973,13

69,9

 

80110

 

Gimnazja

300.733,00

300.733,00

100,0

 

 

2888

Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

225.549,75

225.549,75

100,0

 

 

2889

Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) -Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

75.183,25

75.183,25

100,0

 

80195

 

Pozostała działalność

121.542,00

84.973,13

69,9

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin

121.542,00

84.973,13

69,9

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

281.748,00

257.526,47

81,4

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

23.000,00

23.809,80

103,5

 

 

0830

Wpływy z usług

0,00

809,80

-

 

 

6620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

23.000,00

23.000,00

100,0

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0,00

2.145,01

-

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

0,00

2.145,01

-

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

78.549,00

55.325,51

70,4

 

 

0830

Wpływy z usług

0,00

1.048,00

-

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

78.549,00

54.277,51

69,1

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

88.600,00

88.720,00

100,1

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

120,00

-

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

88.600,00

88.600,00

100,0

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

18.270,00

14.197,15

77,7

 

 

0830

Wpływy z usług

18.270,00

14.197,15

77,7

 

85295

 

Pozostała działalność

73.329,00

73.329,00

100,0

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

73.329,00

73.329,00

100,0

854

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

186.761,00

180.071,00

96,4

 

85401

 

Świetlice szkolne

51.000,00

54.212,20

106,3

 

 

0830

Wpływy z usług

51.000,00

54.212,20

106,3

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

135.761,00

125.858,80

92,7

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

135.761,00

125.858,80

92,7

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

0,00

22.190,05

-

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

0,00

22.190,05

-

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

22.190,05

-

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

184.873,19

184.873,19

100,0

 

92601

 

Obiekty sportowe

184.873,19

184.873,19

100,0

 

 

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

17.012,19

17.012,19

100,0

 

 

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

167.861,00

167.861,00

100,0

RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

10.827.161,88

11.145.725,20

102,9

 

Dz.

Rozdz.

§

Źródło dochodów

Plan ( w złotych)

Wykonanie (w złotych)

Wykonanie/Plan(w%)

1

2

3

4

5

6

7

DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

138.116,00

133.649,08

96,8

 

01095

 

Pozostała działalność

138.116,00

133.649,08

96,8

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

138.116,00

133.649,08

96,8

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

55.900,00

55.900,00

100,0

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

55.900,00

55.900,00

100,0

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

55.900,00

55.900,00

100,0

751

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

15.415,00

15.145,00

98,2

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.030,00

1.030,00

100,0

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.030,00

1.030,00

100,0

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

14.385,00

14.115,00

98,1

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

14.385,00

14.115,00

98,1

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

2.980.212,00

2.358.069,20

79,1

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

283.500,00

283.410,87

100,0

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

253.500,00

253.410,87

100,0

 

 

6310

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

30.000,00

30.000,00

100,0

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zalicza alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.466.876,00

1.887.172,62

76,5

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2.466.876,00

1.887.172,62

76,5

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

24.900,00

16.934,26

68,0

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

24.900,00

16.934,26

68,0

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

204.936,00

170.551,45

83,2

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

204.936,00

170.551,45

83,2

RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

3.189.643,00

2.562.763,28

80,3

OGÓŁEM DOCHODY

14.016.804,88

13.708.488,48

97,8

 

Dochody – zadania własne

 

Dz. Rolnictwo i łowiectwo

         Wpływy za dzierżawę łąk 769,50 zł, zwrot 42.000,00 zł nadpłaty z 2006 r. środków na inwestycje z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Dz.020 Leśnictwo

         Wpływy z opłaty łowieckiej na plan 1.800,00 zł wykonanie 1.374,70 zł co stanowi 76,4 %.

Dz.500 Handel

         Wpływy z tytułu zawartych umów na rezerwację stołów na placu targowym „Zielony Rynek” stanowią kwotę 3.646,00 zł.

Dz.600 Transport i łączność

         Ze Starostwem Powiatowym w Turku zawarto porozumienie, którego przedmiotem było przyznanie kwoty 3.000,00 zł na utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Dobra. Powyższe środki na rachunek wpłynęły w miesiącu lipcu.

Na podstawie umowy zawartej z FOGR zaplanowano w budżecie po stronie dochodów kwotę 115.800,00 zł na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej – Rzymsko – etap I” kwota dofinansowania 85.800,00 zł oraz inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Mikulice – Stefanów” kwota 30.000,00 zł. Udało się pozyskać również dofinansowanie do dokumentacji do pierwszej inwestycji w kwocie 3.500,00 zł oraz do drugiej w kwocie 2.480,00 zł. Jednak w 2007 roku wpłynęła kwota 89.300,00 zł w związku z rozliczeniem drogi w Rzymsku. Zwrot środków za drogę Mikulice – Stefanów nastąpił w 2008 roku.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

         Na plan 137.382,00 zł wykonanie 144.178,12 zł co stanowi 104,9 %

Wpływy z użytkowania wieczystego zrealizowano w 98,3 % na kwotę 7.249,62 zł.  Uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży mienia na kwotę 83.150,00 zł. Sprzedano lokal w Dobrej na ulicy Słowackiego 1/5  za kwotę 74.000,00 zł oraz działkę przy ulicy Wiatraki w Dobrej za kwotę 9.150,00 zł. Dochody z czynszów płaconych za lokale użytkowe wynajmowane w ośrodku zdrowia i aptece zrealizowano na kwotę 52.765,00 zł co daje 99,6 % planu.

Dz.750 Administracja publiczna

         Na plan 30.500,00 zł wykonanie 34.487,77 zł co stanowi 113,1 %

Wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.206,15 zł. Wpływy z czynszu i dzierżawy mienia gminnego stanowią kwotę 23.938,00 zł.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości

            prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

         Na plan 3.192.262,79 zł wykonanie 3.572.355,39 zł co stanowi 111,9%

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 226,00 zł. Rozdział 75615 – na plan 991.099,00 zł, wykonanie 1.062.310,88 zł co stanowi 107,2%. Rozdział 75616 – na plan 709.479,00 zł, wykonanie 873.347,95 zł co stanowi 123,1%. Rozdział 75618 – na plan 93.745,79 zł, wykonanie 116.109,31 zł co stanowi 123,9%, w tym dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 73.806,30 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 18.378,68 zł, opłaty skarbowej 18.777,00 zł, opłaty za wydawanie zaświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej 4.966,74 zł. Rozdział 75621– na plan 1.396.339,00 zł, wykonanie 1.520.361,25 zł co stanowi 108,9 %,  w tym rozdziale są między innymi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla których wielkość planu narzuca Ministerstwo Finansów.

Dział 756 jest najbardziej znaczącym działem pod kątem uzyskiwania dochodów własnych. Kwotowo największe znaczenie mają w kolejności dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, środków transportowych, podatek leśny i podatek od czynności cywilnoprawnych.  Kwotowo łącznie dochody z  podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wyniosły 1.768.982,52 zł na plan 1.624.642,00 zł. W porównaniu do 2006 roku wpływ w/w podatków wzrosły o 159.618,85 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia

         Na plan 5.594.615,00 zł, wykonanie 5.592.754,00 zł co stanowi 100,0%.

Dz.801 Oświata i wychowanie

         Na plan 1.056.419,90 zł, wykonanie 1.017.172,01 zł co stanowi 96,3%

W dziale tym wpływy z usług stanowią wpłaty za wyżywienie i czesne na łączną kwotę 71.116,98 zł.  Jako  dofinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 otrzymaliśmy dotację w wysokości 12.882,00 zł. Na realizację programu „Wszystko zaczyna się od marzeń” w 2007 roku otrzymaliśmy środki w wysokości 846.240,40 zł. Kwota 74.949,13 zł pochodziła z dotacji celowej przeznaczonej na  dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Na montaż monitoringu w ZSP w Dobrej uzyskano z dotacji od Wojewody kwotę 8.000,00 zł, 240,00 zł to dotacja na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoływanych w związku z doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz kwota 1.784,00 zł pochodzi z dotacji na zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich. Środki jako odszkodowanie za zalanie klasy w pałacu w ZSP w Dobrej to kwota 1.241,00 zł, za złomowanie pieca w szkole w Piekarach uzyskano kwotę 718,50 zł. Powyższe środki zasiliły budżety poszczególnych szkół.

Dz.852 Pomoc społeczna

         Na plan 281.748,00 zł, wykonanie 257.526,47 zł co stanowi 81,4%

 Wpływy w wysokości 50% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa tj. zaliczki alimentacyjne wyniosły 2.145,01 zł. Dotacja na zasiłki i  pomoc w naturze 54.277,51 zł. Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 88.600,00 zł, Wpływy z usług opiekuńczych 14.197,15 zł, dotacja na dożywianie program „Posiłek dla potrzebujących” 73.329,00 zł.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

            Na plan 186.761,00 zł wykonanie 180.071,00 zł co stanowi 96,4%

 Dochody z tytułu zwrotu kosztów manipulacyjnych przygotowania posiłków w świetlicy wyniosły 54.212,20 zł, natomiast kwota 125.858,80 zł przypada na dotację celową na stypendia dla uczniów.

Dz.900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

            Zwrot za energię za 2006 z ZGKiM w Dobrej 22.190,05 zł.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

            Dnia 29 czerwca 2007 roku zawarto umowę z PFRON w Warszawie  w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” i w wyniku czego gmina pozyskała środki na wyposażenie nowego miejsca pracy dla pracownika gospodarczego na stadionie dla osoby niepełnosprawnej w kwocie 14.774,21 zł oraz uzyskano częściowy zwrot wynagrodzenia w kwocie 2.237,98 zł.

W roku 2005 został złożony wniosek po fundusze strukturalne do Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 na inwestycję pod nazwą „Remont boiska sportowego i obiekty towarzyszące” po złożeniu w 2006 roku wniosku o płatność w 2007 roku otrzymano zwrot środków za pierwszy etap tej inwestycji w kwocie 167.861,00 zł.

 

RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 10.827.161,88 zł , WYKONANIE – 11.145.725,20 zł co stanowi 102,9 %

 

Dochody – zadania zlecone

 

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

         Na plan 138.116,00 zł, wykonanie 133.649,08 zł co stanowi 96,8%, kwota ta to dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz 5% wartości wypłaconego zwrotu stanowią środki na refundację poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem i wypłatą tegoż świadczenia.

Dz.750 Administracja publiczna

         Na plan 55.900 zł, wykonanie 55.900,00 zł co stanowi 100,0%, na kwotę tę składa się dotacja na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ewidencji ludności, obrony cywilnej i urzędu stanu cywilnego oraz dotacja w kwocie 2.000,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

         Na plan 1.030,00 zł, wykonanie 1.030,00 zł co stanowi  100,0%, dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców.

Dz.852 Pomoc społeczna

         Na plan 2.980.212,00 zł, wykonanie 2.358.069,20 zł co stanowi 79,1 %.

   

RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

NA PLAN – 3.189.643,00 zł, WYKONANIE – 2.562.763,28 zł co stanowi  80,3%.

 

 

Analizując wykonanie dochodów ogółem za 2007 rok można stwierdzić, że na plan 14.016.804,88 zł wykonanie wynosi 13.708.488,48 zł, co stanowi 97,8%.

 

              Realizacja dochodów własnych w stosunku do planu w 2007 roku wynosi 102,9%. Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową. Dochody własne w porównaniu do 2006 roku wzrosły o kwotę 2.176.608,54 zł. Na taki stan miały wpływ miedzy innymi takie czynniki jak:

- wzrost wpływów działu 756 / podstawowe dochody podatkowe/ o kwotę 642.225,53 zł,

- wzrost subwencji o kwotę 339.446,00 zł,

- gmina otrzymała zwrot za inwestycję „Remont boiska sportowego i obiekty towarzyszące” w kwocie 167.861,00 zł,

- gmina pozyskała środki w wysokości 846.240,40 zł na realizacje programu „Wszystko zaczyna się od marzeń”.       

              Wielkość należności zaległych ogółem na koniec 2007 roku jest rzędu 276.193,21 zł i w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 20.184,96 zł, w tym zaległości podatkowe działu 756 zatytułowanego – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wynoszą 272.385,72 zł. Można tu wymienić m.in. podatek od nieruchomości – 159.385,58 zł, rolny – 25.261,99 zł, od środków transportowych – 7.957,00 zł, leśny – 1.809,65 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 74.331,00 zł. Zaległości powstały ze względu na przesunięcie terminów płatności na wniosek podatników oraz nie płacenie należności w terminie. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne. Zaległości z tytułu odsetek powstały w wyniku naliczenia odsetek od wszystkich nie uregulowanych podatków na dzień 31.12.2007 r.

Należności wymagalne globalnie dla gminy czyli łącznie z zakładem budżetowym i instytucją kultury wykazane w sprawozdaniu Rb-N na koniec 2007 roku wyniosły 271.863,62 zł i zmniejszyły się o 104.384,94 zł, w porównaniu z okresu sprzed roku. W tym należności dotyczące zakładu budżetowego wynoszą  73.135,41 zł i zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 4.

             W  2007 roku wielkość skutków dla budżetu z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 299.089,99 zł,

- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 256.453,00 zł,

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 7.217,20 zł w tym:

podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2.490,90 zł

podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1.675,00 zł

podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 1.569,30 zł

podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 828,00 zł

podatek rolny od osób fizycznych – 552,00 zł

podatek leśny od osób fizycznych – 102,00 zł

 

            Plan budżetu gminy na 2007 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr V/26/07 z dnia 22 lutego 2007 roku zakładał wydatki w wysokości 14.588.145,00 zł. Na przestrzeni roku planowane wydatki wzrosły o 507.881,95 zł i na dzień 31.12.2007r. wyniosły 15.096.026,95 zł.

 

                Na łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych składają się:   

 

Wydatki - zadania własne

-

11.906.383,95 zł

Wydatki - zadania zlecone 

-

3.189.643,00 zł

                     

               Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

 

Wydatki - zadania własne

-

10.714.676,45 zł

Wydatki - zadania zlecone 

-

2.562.763,28 zł

          

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 2:

 

 

 

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania Budżetu

Gminy i Miasta Dobra za  2007 rok

 

Wydatki budżetu w 2007 roku

Dz.

Rozdz.

§

Źródło dochodów

Plan ( w złotych)

Wykonanie (w złotych)

Wykonanie/Plan(w%)

 

1

2

3

4

5

6

7

 

WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

 

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

56.180,96

44.589,10

79,4

 

01005

 

Prace geodezyjno -  urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

2.000,00

191,00

9,6

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.000,00

191,00

9,6

 

01010

 

Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi

27.721,51

18.550,40

66,9

 

 

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

1.360,00

1.360,00

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9.352,16

181,05

1,9

 

 

4430

Różne opłaty i składki

69,25

69,25

100,0

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

16.940,10

16.940,10

100,0

 

01030

 

Izby rolnicze

4.291,84

4.291,84

100,0

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

4.291,84

4.291,84

100,0

 

01095

 

Pozostała działalność

22.167,61

21.555,86

97,2

 

 

4260

Zakup energii

7.640,75

7.029,00

92,0

 

 

6650

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

14.526,86

14.526,86

100,0

500

 

 

HANDEL

22.300,00

19.361,77

86,8

 

50095

 

Pozostała działalność

22.300,00

19.361,77

86,8

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14.600,00

13.707,73

93,9

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.830,00

4.890,04

71,6

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

870,00

764,00

87,8

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

781.000,00

741.520,47

94,9

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

3.000,00

3.000,00

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.000,00

3.000,00

100,0

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

773.000,00

738.120,47

95,5

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.685,00

4.685,00

82,4

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12.363,00

7.112,60

57,5

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

83.952,00

76.241,92

90,8

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

671.000,00

650.080,95

96,9

 

60095

 

Pozostała działalność

5.000,00

400,00

8,0

 

 

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

5.000,00

400,00

8,0

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

175.070,00

128.269,30

73,3

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

59.470,00

41.421,25

69,7

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18.185,46

234,71

1,3

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

34.984,54

34.984,54

100,0

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

6.300,00

6.202,00

98,4

 

70095

 

Pozostała działalność

115.600,00

86.848,05

75,1

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.500,00

8.014,54

94,3

 

 

4260

Zakup energii

60.350,00

56.906,93

94,3

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

32.000,00

13.757,58

43,0

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

14.750,00

8.169,00

55,4

710

 

 

DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA

15.000,00

0,00

0

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

15.000,00

0,00

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15.000,00

0,00

0

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.223.360,73

1.172.650,21

95,9

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

68.318,84

68.318,84

100,0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

48.281,12

48.281,12

100,0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6.980,46

6.980,46

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

9.302,82

9.302,82

100,0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.340,64

1.340,64

100,0

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.413,80

2.413,80

100,0

 

75022

 

Rady gmin (miast na prawach powiatów)

60.969,29

60.969,29

100,0

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

58.006,00

58.006,00

100,0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.876,11

1.876,11

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

836,44

836,44

100,0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

250,74

250,74

100,0

 

75023

 

Urzędy gmin (miast na prawach powiatów)

1.043.572,60

996.698,88

95,5

 

 

3020

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

4.555,73

4.555,73

100,0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

633.678,61

604.114,31

95,3

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

36.297,45

36.297,45

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

103.748,27

103.132,39

99,4

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

16.518,54

16.518,54

100,0

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

11.379,10

11.379,10

100,0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

77.904,73

62.105,64

79,7

 

 

4260

Zakup energii

9.250,70

9.250,70

100,0

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.290,00

1.290,00

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

46.669,52

45.775,47

98,1

 

 

4350

Zakup usług do sieci Internet

1.068,00

1.068,00

100,0

 

 

4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

19.093,17

19.093,17

100,0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

19.102,90

19.102,50

100,0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

6.423,20

6.423,20

100,0

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

24.138,00

24.138,00

100,0

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

6.062,00

6.062,00

100,0

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5.770,00

5.770,00

100,0

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2.866,10

2.866,10

100,0

 

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

7.548,58

7.548,58

100,0

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10.208,00

10.208,00

100,0

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

36.000,00

33.832,27

94,0

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

415,00

415,00

100,0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19.468,27

17.300,54

88,9

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.116,73

6.116,73

100,0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

10.000,00

10.000,00

100,0

 

75095

 

Pozostała działalność

14.500,00

12.830,93

88,5

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

13.700,00

12.075,00

88,1

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

800,00

755,93

94,5

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

109.260,00

108.746,92

99,5

 

75405

 

Komendy powiatowe Policji

7.000,00

7.000,00

100,0

 

 

3000

Wpłaty jednostek na fundusz celowy

7.000,00

7.000,00

100,0

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

101.760,00

101.746,92

100,0

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

9.107,97

9.107,97

100,0

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2.240,00

2.240,00

100,0

 

 

3040

Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń

3.050,00

3.050,00

100,0

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6.820,00

6.820,00

100,0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

66.951,68

66.938,60

100,0

 

 

4260

Zakup energii

621,45

621,45

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.460,90

6.460,90

100,0

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

105,00

105,00

100,0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

6.403,00

6.403,00

100,0

 

75414

 

Obrona cywilna

500,00

0,00

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

0,00

0

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

36.100,00

24.912,38

69,0

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

36.100,00

24.912,38

69,0

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

27.000,00

24.131,00

89,4

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.000,00

720,92

9,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

100,00

0,00

0

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1.000,00

60,46

6,0

757

 

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

159.983,00

72.778,79

45,5

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

159.983,00

72.778,79

45,5

 

 

8010

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

15.619,98

274,98

1,8

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów

144.363,02

72.503,81

50,2

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

6.081.078,17

5.917.531,84

97,3

 

80101

 

Szkoły podstawowe

3.440.947,82

3.367.629,24

97,9

 

 

3020

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

149.479,26

143.537,66

96,0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.781.296,16

1.768.525,30

99,3

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

136.943,15

136.943,15

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

328.007,68