Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXIII/187/06 - w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobra


Uchwała Nr XXIII/187/06

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 27 marca 2006 r.

 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobra

 

            Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami )

Rada Miejska w Dobrej uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr IV/25/03 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Dobra wprowadza się następujące zmiany:

 

1.       § 61 otrzymuje brzmienie:

 

„1.  Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przygotowany przez Burmistrza.

2.   W przypadku, gdy Rada wprowadzi do zaopiniowanego, uzgodnionego lub przygotowanego w porozumieniu projektu uchwały, sporządzonego przez Burmistrza zmiany, mające istotne znaczenie dla treści uchwały, projekt uchwały ze zmianami Rady podlega ponownemu opiniowaniu, uzgadnianiu lub opracowaniu w porozumieniu..

3.   Postanowienie ust. 2 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Burmistrza”

 

2.       Dodaje się §

 

§ 77a

 

1.      Na wniosek Przewodniczącego Komisji bądź radnego, Komisja może postanowić o przerwaniu posiedzenia Komisji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu.

2.      O przerwaniu posiedzenia Komisji w trybie przewidzianym w ust. 1 Komisja może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Komisji właściwe obradowanie lub wypracowanie opinii.

 

 

§ 77b

 

1.     Przewodniczący Rady zobowiązany jest do przedstawienia na najbliższych po otrzymaniu, posiedzeniach Komisji protokół pokontrolny, o którym mowa w § 105. W przypadku otrzymania protokołu w okresie pomiędzy poprzedzającymi Sesje posiedzeniami Komisji a Sesją, przedstawienie protokołu następuje na Sesji.

2.     Przewodniczący komisji umożliwia Przewodniczącemu Rady realizację obowiązku, o którym mowa w ust. 1”

 

 

3.       § 127 otrzymuje brzmienie:

 

W Urzędzie na podstawie mianowania zatrudnia się:

1)      Kierownika USC

2)      kierowników wyodrębnionych referatów, zespołów lub innych komórek organizacyjnych

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

 

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia..

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej /-/ Eugeniusz Żerkowski

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kominiarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kominiarczyk
Data wprowadzenia:2007-04-04 07:32:51
Opublikował:Magdalena Kominiarczyk
Data publikacji:2006-04-06 14:53:49
Ostatnia zmiana:2006-04-06 14:54:13
Ilość wyświetleń:2095
Urząd Gminy i Miasta Dobra
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij