RADA MIEJSKA

    W DOBREJ

 

RO.SOR.0002.11.2021                                                                                       Dobra, 2021-11-23

                                        

ZAWIADOMIENIE

                                                             

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 j.t.), zwołuję XLI Sesję Rady Miejskiej w Dobrej na dzień 8 grudnia 2021 r. (tj. środa) o godz. 1130 w sali kameralnej Centrum Kultury w Dobrej z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie Sesji.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przedstawienie porządku obrad.

4.        Przyjęcie protokołu z XL sesji.

5.        Interpelacje i zapytania radnych.

6.            Sprawozdanie Burmistrza Dobrej z działalności międzysesyjnej oraz realizacji podjętych uchwał.

7.            Sprawy samorządu.

8.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.

9.            Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

10.     Podjęcie uchwał w sprawie:

1)        zmiany uchwały nr XXI/170/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych  - projekt Nr XLI/268/21,

2)        wykorzystania umorzonej kwoty z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia proekologicznegoprojekt Nr XLI/269/21,

3)        ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz terminie i trybie uiszczania opłaty projekt Nr XLI/270/21,

4)        rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dobrej z dnia 15.11.2021 r. projekt Nr XLI/271/21,

5)        zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok – projekt Nr XLI/272/21,

6)        zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021-2026 – projekt Nr XLI/273/21,

7)         Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2022-2026 - projekt Nr XLI/274/21

a)   przedstawienie projektu uchwały,

b)   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c)   przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,

d)   dyskusje nad autopoprawkami Burmistrza i pozostałymi wnioskami oraz ich przegłosowanie,

e)   głosowanie nad projektem uchwały,

8)    budżetu Gminy Dobra na 2022 r. projekt Nr XLI/275/21

  a)   przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

a)   odczytanie opinii Komisji,

b)   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c)   przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej ,

d)   dyskusje nad autopoprawkami Burmistrza i pozostałymi wnioskami oraz ich przegłosowanie,

e)   głosowanie nad projektem uchwały budżetowej,

11.          Wolne wnioski i informacje.

12.          Zamknięcie obrad.

                                                                    

                                                                                                    Przewodniczący

                                               Rady Miejskiej w Dobrej  

                                                /-/ Tomasz Gil