Dobra, dnia 23.11.2021 r.

IGOŚR.ROŚ.6220.10.2021
INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247) informuję, że w Publicznie Dostępnym Wykazie Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i jego ochronie, umieszczony został wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Skęczniew działki ewid. nr 438/73, 438/2, 438/41, 438/37, 438/53, 438/57, gm. Dobra”.
Ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 30 dni licząc od dnia 24.11.2021 r.
W powyższym okresie istnieje możliwość składania uwag i wniosków dotyczących planowanego przedsięwzięcia w Referacie Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Dobrej – pok. nr 7 w godzinach urzędowania.

Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler