Dobra, dnia 05.11.2021 r.
IGOŚR.ROŚ.6220.05.2021

INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247) informuję, że w Publicznie Dostępnym Wykazie Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i jego ochronie, umieszczona została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 6 MW wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 106/3 w obrębie Linne w gminie Dobra”.
Ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 30 dni licząc od dnia 08.11.2021 r.
W powyższym okresie istnieje możliwość składania uwag i wniosków dotyczących planowanego przedsięwzięcia w Referacie Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Dobrej – pok. nr 7 w godzinach urzędowania.

Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler