Zarządzenie

Nr RO.SO.0050.93.2020

Burmistrza Dobrej

z dnia 20 listopada 2020 r.

 

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego część gruntu rolnego przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)

 

zarządza się, co następuje:

 

§1

1.      Podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący grunt rolny o powierzchni 2,0376 ha będący częścią działki położonej w obrębie Długa Wieś, gm. Dobra, oznaczonej w rejestrze gruntów numerem ewidencyjnym działki 497/4, o powierzchni 6,0376 ha, przeznaczony do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat, szczegółowo opisany w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2.      Wykaz, o którym mowa w ust. 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej, na okres 21 dni oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Długa Wieś.

3.      Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej - Echo Turku oraz na stronie internetowej Urzędu: http://dobra24.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej: http://dobra.nowoczesnagmina.pl.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Dobrej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Dobrej

/-/ Tadeusz Gebler