INFORMACJA BURMISTRZA DOBREJ

z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie podania do wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych do

Żłobka Samorządowego w Dobrej .

 

Na podstawie  §  § 6 ust. 10 pkt.2  Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Stawiamy na dobry start !” realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 16 września 2020r, Burmistrz Dobrej podaje do wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia  do Żłobka Samorządowego w Dobrej.