Dobra, dnia 22.09.2020 r.

 

IGOŚR.IOŚ.6220.05.2019

 

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych przedsięwzięcia polegającego na: „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów w miejscowości Ugory, gmina Dobra, powiat turecki, część działki ewidencyjnej nr 80/1”.

 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 9 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283) informuję, że w Publicznie Dostępnym Wykazie Danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, umieszczona została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów w miejscowości Ugory, gmina Dobra, powiat turecki, część działki ewidencyjnej nr 80/1”.

Ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 30 dni licząc od dnia 22.09.2020 r.

         Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, pokój nr 7, w godzinach pracy urzędu.

         Niniejszą informacje zamieszcza się na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej.

 

 

 

Burmistrz Dobrej

                                                                           /-/ Tadeusz Gebler

 

 

 

 

 

Osoba prowadząca sprawę: Zbigniew Szymczak: (63) 279 99 35.