RADA MIEJSKA

    W DOBREJ

 

RO.SOR.0002.8.2020                                                                                               Dobra, 2020-09-16

                                        

 

ZAWIADOMIENIE

                                                             

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 j.t.), zwołuję XXV Sesję Rady Miejskiej w Dobrej na dzień 24 września 2020 r. (tj. czwartek) o godz. 900 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Dobrej:

 

Porządek obrad:

1.         Otwarcie Sesji.

2.         Stwierdzenie quorum.

3.         Przedstawienie porządku obrad.

4.         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.         Interpelacje i zapytania radnych.

6.         Sprawy samorządu.

7.         Sprawozdanie Burmistrza Dobrej z  działalności międzysesyjnej oraz realizacji    podjętych uchwał.

   8.     Podjęcie uchwał w sprawie:

1)       zmiany uchwały Nr XIV/113/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobra na 2020 rok”projekt Nr XXV/170/20,

2)       uchwalenia „Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” projekt Nr XXV/171/20,

3)       wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Skęczniew na rzecz Gminy Dobraprojekt Nr XXV/172/20,

4)       zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnychprojekt Nr XXV/173/20,

5)       zmiany uchwały budżetowej na 2020 rokprojekt Nr XXV/174/20,

6)       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2020-2026 – projekt Nr XXV/175/20.

9.   Wolne wnioski i informacje.

10.   Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                        

                                                                                                    Przewodniczący

                                                   Rady Miejskiej w Dobrej  

                                                /-/ Tomasz Gil