<>

Dobra, dnia 10.09.2020 r.

IGOŚR.IOŚ.6220.03.2020

 

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych przedsięwzięcia polegającego na: Kontynuacji eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego piasku i żwiru Rzymsko VIII położonego  na działkach ewidencyjnych nr: 3/4 i 3/6 w miejscowości Rzymsko, gmina Dobra, powiat turecki.

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) informuję, że w Publicznie Dostępnym Wykazie Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i jego ochronie, umieszczone zostało zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Kontynuacji eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego piasku i żwiru Rzymsko VIII położonego  na działkach ewidencyjnych nr: 3/4 i 3/6 w miejscowości Rzymsko, gmina Dobra, powiat turecki”.

Ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 30 dni licząc od dnia 10.09.2020 r.

W powyższym okresie istnieje możliwość składania uwag i wniosków dotyczących planowanego przedsięwzięcia w Referacie Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Dobrej – pok. nr 7 w godzinach urzędowania.

 

 

 

                                                                 Burmistrz Dobrej

                                                               /-/ Tadeusz Gebler

 

        

 

 

 

Sprawę prowadzi: Zbigniew Szymczak, tel.: 63 279 99 35.