RADA MIEJSKA

    W DOBREJ

 

RO.SOR.0002.7.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dobra, 2020-09-08

                                        

 ZAWIADOMIENIE

                                                             

 

            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zwołuję XXIV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Dobrej na dzień         15 września 2020 r. (tj. wtorek) o godz. 8:00 w sali kameralnej w Centrum Kultury w  Dobrej z następującym porządkiem obrad:

 

 

Porządek obrad :

1.    Otwarcie Sesji.

2.    Stwierdzenie quorum.

3.    Przedstawienie porządku obrad.

4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.    Interpelacje i zapytania radnych.

6.            Podjęcie uchwał w sprawie:           

1)       w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów wykonania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4559P – ulica Sperczyńskiego  w Dobrej”- projekt Nr XXIV/167/20,

2)        ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobra na rok szkolny 2020/2021- projekt Nr XXIV/168/20,

3)    zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok – projekt Nr XXIV/169/20.

7.     Wolne wnioski i informacje.

8.    Zamknięcie obrad.

 

                                                                         

                                                                           

 

                                                                                                      Przewodniczący

                                               Rady Miejskiej w Dobrej  

                                                /-/ Tomasz Gil