BURMISTRZ DOBREJ

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE

STANOWISKO PRACY:

Inspektor ds. nieruchomości, dróg, transportu, ewidencji i ochrony przyrody

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 

1. Wykształcenie wyższe.

2. Umiejętność obsługi komputera w obszarze środowiska Windows (pakiet MS Office), oraz innych urządzeń biurowych takich jak np. skaner, kserokopiarka itp.

 

Wymagania niezbędne pozostałe:

 

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

2. Korzystanie w pełni z praw publicznych.

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

    przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

 

1.   Komunikatywność, wysoka kultura osobista.

2.   Dokładność, odpowiedzialność, sumienność.

3.   Dyspozycyjność.

4.   Umiejętność pracy w zespole.

5.   Znajomość przepisów prawa samorządowego i administracyjnego.

6.   Znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną bezpośrednio ze stanowiskiem:

- Ustawa o gospodarce nieruchomościami.

- Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności ewidencja miejscowości, ulic i adresów.

- Ustawa o drogach publicznych, w szczególności zakres dotyczący dróg gminnych.

- Ustawa o publicznym transporcie drogowym, w szczególności wydawanie zezwoleń na

  wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

- Ustawa o ochronie przyrody, w szczególności zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów.

- Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

- Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w szczególności budowa i modernizacja dróg

  dojazdowych do gruntów rolnych.

- Prawo zamówień publicznych.

- Kodeks cywilny.

- Kodeks postępowania administracyjnego.

- Instrukcja kancelaryjna.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Realizacja zagadnień związanych z:

- gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność samorządu gminnego,

- prowadzeniem ewidencji miejscowości, ulic i adresów,

- prowadzeniem spraw dotyczących gminnych dróg,

- publicznym transportem zbiorowym,

- ochroną przyrody,

- zagospodarowaniem wspólnot gruntowych,

- wnioskowaniem o dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

- sprawozdawczością na rzecz Głównego Urzędu Statystycznego,

- sporządzaniem umów dzierżawy w obrocie prawnym,

 

Wymagany staż pracy:

 

Mile widziany minimum roczny staż pracy w administracji.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat, pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej                4 godzin.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

List motywacyjny, życiorys (CV), kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie                i doświadczenie zawodowe, kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje. Oferta winna zawierać klauzulę informacyjną wraz z oświadczeniami podpisanymi przez osobę składającą wymagane dokumenty. Oferty w zamkniętych kopertach z umieszczonym na nich imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz adnotacją: ,,Konkurs na stanowisko - Inspektor ds. nieruchomości, dróg, transportu, ewidencji i ochrony przyrody’’ należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10 w terminie do dnia 11.08.2020 r. do godz.1500.

 

Dokumenty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 10 dni po upływie terminu składania ofert.

 

Burmistrz Dobrej zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://dobra.nowoczesnagmina.pl), na stronie - dobra24.pl oraz na tablicy informacyjnej UM w Dobrej.

 

 

Burmistrz Dobrej

/-/ Tadeusz Gebler

Dobra, dn. 28.07.2020 r.