Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym sprzedaży należącego do Gminy Dobra udziału wynoszącego 44446/77054 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej nr. ewidencyjnym 1716/6 w obrębie Dobra o pow. 0,0027 ha.

Dobra, dnia 7 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie o przetargu

ustnym nieograniczonym

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

Burmistrz Dobrej

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży należącego do Gminy Dobra udziału wynoszącego 44446/77054 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej nr. ewidencyjnym 1716/6 w obrębie Dobra o pow. 0,0027 ha.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa, oznaczona w rejestrze gruntów numerem ewidencyjnym działki 1716/6 o powierzchni 0,0027 ha, jest zabudowana masztem telekomunikacyjnym niebędącym własnością Gminy Dobra.

Nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Dobra w części 44446/77054 oraz w pozostałej części 32608/77054 osób fizycznych. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KN1T/00028845/6 w Sądzie Rejonowym w Turku V Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Dla terenu nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobra, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr IV/30/11 z dnia 17 lutego 2011 roku, grunt znajduje się w I strefie zurbanizowanej, podstrefa 1M, mieszkaniowa.

Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy podpisaną na czas nieoznaczony.

Cena wywoławcza udziału należącego do Gminy Dobra wynosi 1175 zł netto (jeden tysiąc sto siedemdziesiąt pięć złotych 00/100), ustalona zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt.1 u. o g. n.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2020 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń nr 13 Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości 200 zł. (słownie: dwieście złotych 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Dobrej, Bank Spółdzielczy Malanów O/Dobra 86 8557 0009 0300 0172 2003 0011, przy czym kwota wadium musi wpłynąć na konto urzędu do dnia 6 maja 2020 r.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się chociażby do przetargu przystąpiła jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Przetarg przeprowadza Komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Dobrej – Zarządzeniem nr RO.SO.0050.30.2020
z dnia 7.04.2020 r.

Termin podpisania umowy notarialnej zostanie określony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Kwota za należący do Gminy Dobra udział w nieruchomości płatna jest nie później, niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 1490).

Ponadto oferent powinien zapoznać się z regulaminem przetargu, który dostępny jest na stronie internetowej Gminy Dobra: dobra.nowoczesnagmina.pl

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela się w Urzędzie Miejskim w Dobrej - pod numerem 63 279 99 26.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, a ponadto dostępne jest na stronie internetowej urzędu www.dobra24.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie dobra.nowoczesnagmina.pl.

Załączniki

01 Zarządzenie o ogłoszeniu Grunt pod masztem (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02 Ogłoszenie o przetargu Grunt pod masztem (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03 Regulamin przetargu Grunt pod masztem (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o przetargu (203.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Regulamin (334.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie RO.SO.0050.30.2020 (9.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie (107.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alina Pawłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alina Pawłowska
Data wprowadzenia:2020-04-07 08:10:51
Opublikował:Alina Pawłowska
Data publikacji:2020-04-07 08:13:45
Ostatnia zmiana:2020-04-07 08:14:00
Ilość wyświetleń:149
Urząd Miejski w Dobrej
Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij