Dobra, dnia 2019-10-31

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Burmistrz Dobrej zaprasza do złożenia ofert cenowych na odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku  folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Dobra. Program działania powiązany jest z dofinasowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska pod nazwą „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zakres usługi obejmuje załadunek z miejsca składowania, transport i recykling lub odzysk z terenu gminy Dobra w zadeklarowanej przez mieszkańców ilości. W ramach prac wykonane zostaną: załadunek, transport odpadu  z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21), z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz.1673) – „Karta przekazania odpadu”.

Prace wykonywać będą osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Zadeklarowana przez rolników ilość odpadów:

        odpady z folii rolniczej, tunelowej ogrodniczej –     45 Mg

        odpady z folii po balotach sianokiszonki –               42 Mg

        odpady z siatki do owijania balotów                      14 Mg

        odpady z worki po nawozach                                   15 Mg

        odpady z sznurka–                                                      5 Mg

        odpady po nawozach i typu Big – Bag –                   9 Mg

 

Podane powyżej ilości odpadów są szacunkowe.

W trakcie realizacji zamówienia ilość odpadów może ulec zmianie.

 

Po wykonaniu usługi Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

Oferty cenowe wraz z parafowanymi warunkami umowy należy przesyłać na adres Gmina Dobra Plac Wojska Polskiego 10 62-730 Dobra  do dnia 7 listopada 2019 r., do godz. 10:00.

Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Pan Przemysław Tomczak, nr tel. 508 34 36 13 lub 63 279 99 20.

Wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i pozwolenia do realizacji usługi.

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi poświadczone „za zgodność z oryginałem” wymagane uprawnienia i pozwolenia.

 

Załącznik:

Wzór oferty wykonawcy.

Projekt umowy


 

 

                                    Gmina Dobra

Plac Wojska Polskiego 10

62-730 Dobra

 

 

 

 

 

 

 

 

                           (pieczęć Wykonawcy)

OFERTA WYKONAWCY

 

odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na realizację zadania

pn.: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Dobra.

 

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………

Siedziba ……………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………………………………………………………………………………………

Nr faksu ……………………………………………………………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………

Nr NIP ………………………………………………………………………………………………………………

Nr REGON …………………………………………………………………………………………………………

 

 

1.       Oferujemy utylizację folii rolniczej czarnej , tunelowej ogrodniczej wraz z kosztami załadunku i transportu z miejsca składowania zlokalizowanego na terenie gminy Dobra do miejsca unieszkodliwienia za:

 

cena brutto za 1 Mg: …………………………… zł

               

planowana ilość odpadów 45 Mg.

 

razem wartość brutto folia czarna: (cena za 1 Mg x 45 Mg): ………………………………… zł

 

2.       Oferujemy utylizację folii po balotach sianokiszonki wraz z kosztami załadunku i transportu z miejsca składowania zlokalizowanego na terenie gminy Dobra  do miejsca unieszkodliwienia za:

 

cena brutto za 1 Mg: …………………………… zł

               

planowana ilość odpadów 42 Mg.

 

razem wartość brutto siatka i sznurek: (cena za 1 Mg x 42 Mg): ………………………………… zł

 

3.       Oferujemy utylizację siatki do owijania balotów wraz z kosztami załadunku i transportu z miejsca składowania zlokalizowanego na terenie gminy Dobra  do miejsca unieszkodliwienia za:

 

cena brutto za 1 Mg: …………………………… zł

               

planowana ilość odpadów 14 Mg.

 

razem wartość brutto folia biała: (cena za 1 Mg x 14 Mg.): ………………………………… zł

 

 

 

 

4.       Oferujemy utylizację worki po nawozach wraz z kosztami załadunku i transportu z miejsca składowania zlokalizowanego na terenie gminy Dobra  do miejsca unieszkodliwienia za:

 

cena brutto za 1 Mg: …………………………… zł

               

planowana ilość odpadów 15 Mg.

 

razem wartość brutto folia biała: (cena za 1 Mg x 15 Mg.): ………………………………… zł

5.       Oferujemy utylizację sznurki rolnicze wraz z kosztami załadunku i transportu z miejsca składowania zlokalizowanego na terenie gminy Dobra  do miejsca unieszkodliwienia za:

 

cena brutto za 1 Mg: …………………………… zł

               

planowana ilość odpadów Mg.

 

razem wartość brutto folia biała: (cena za 1 Mg x 5 Mg.): ………………………………… zł

 

6.       Oferujemy utylizację opakowań typu Big-Bag wraz z kosztami załadunku i transportu z miejsca składowania zlokalizowanego na terenie gminy Dobra do miejsca unieszkodliwienia za:

 

cena brutto za 1 Mg: …………………………… zł

       

planowana ilość odpadów 9 Mg

 

razem wartość brutto opakowania po nawozach Big-Bag: (cena za 1 Mg x 9 Mg): …………………… zł

 

7.       Ogólny koszt realizacji zadania (suma ust. 1+2+3+4+5+6):

 

cena brutto: ………………………………… zł

 

(słownie: ………………………………………………………………………………)

 

 

8.       Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

9.       Termin płatności wynosi 30 dni.

10.    Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia.

11.    Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

12.    W załączeniu przedkładamy:

1)       ………………………………………………………………………………………

2)       ………………………………………………………………………………………

3)       ………………………………………………………………………………………

 

 

Miejscowość i data ……………………………………………………

 

 

 

………………………………………………

(podpis Wykonawcy)