Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Ogłoszenie nr 596997-N-2019 z dnia 2019-09-12 r. Gmina Dobra: Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej.

Początek formularzaOgłoszenie nr 596997-N-2019 z dnia 2019-09-12 r.

Gmina Dobra: Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobra, krajowy numer identyfikacyjny 52819000000000, ul. plac Wojska Polskiego  10 , 62-730  Dobra, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-63 279-90-11, e-mail st.stasiak@wp.pl, faks 0-63 279-90-11.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://dobra.nowoczesnagmina.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Tylko pisemnie
Adres:
Gmina Dobra, Pl. Wojska Polskiego 10, 62 - 730 Dobra


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej
Numer referencyjny: IGOŚR.271.6.2019.MŚ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
wszystkie części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na, dostawie i montażu wyposażenia Centrum Kultury w Dobrej w następujące elementy: I część zamówienia: a) Krzesła – ilość 120 szt., o następujących parametrach: - stalowa rama min. szerokość profilu 20 mm, profil stalowy - wysokość całkowita ok. 92 cm - wysokość do siedziska ok. 46 cm - głębokość siedziska ok. 40 cm - szerokość siedziska ok. 40 cm - grubość siedziska ok. 6 cm - sztaplowanie - nierysujące podłogi stopki na nogach krzesła - wytrzymałość do obciążenia min. 150 kg - wybarwienie do uzgodnienia z zamawiającym b) Stoły – ilość 30 szt., o następujących parametrach: - rozmiar 100/100 cm, - płyta meblowa, - blat o grubości 3,5 cm, - nogi proste drewniane, noga wpuszczona min. 15 cm od krawędzi blatu, - wybarwienie do uzgodnienia z zamawiającym. II część zamówienia: a) Scena z wyposażenie i montażem tj.: - rozmiar 6 x 4 m - podesty sceniczne 2 x 1m (12 szt.), - blenda do podestów, - zasłona do podestów, - poręcze aluminiowe na scenę 5 x 2m (5 szt.) i 2 x 1m (2 szt.), - schody modułowe uniwersalne z poręczami (2 kpl.), - nogi regulowane 40 x 60cm (48 szt.), - kratownica do oświetlenia scenicznego dł. 4,5 mb do montażu do drewnianych filarów (1kpl.), - oświetlenie sceniczne (8xLED PAR 7x12W RGRBW; 5x ruchoma głowa prism, gobo 130W; 2x statyw oświetleniowy +8LED PAR RGBW; 6 x LED BAR 24x3; 1x sterownik oświetlenia DMX; 1x komplet okablowania; 1x konfiguracja i uruchomienie systemu oświetleniowego. - wytwornica dymu z pilotem (1sz.). - montaż. III część zamówienia: a) Sprzęt nagłośnieniowy wraz z montażem: 1.Kolumna aktywna 700W+200W/2 x 6,5” 2szt. 2. Kolumna aktywna basowa 700W/ 15” 2szt. 3.Mikser audio 16 kanałów 1szt. 4. Statyw kolumnowy 2szt. 5. Statyw mikrofonowy 8szt. 6. Mikrofon przewodowy z włącznikiem 4szt. 7. Mikrofon bezprzewodowy 4szt. 8. Przewód XLR-XLR 6m 6 szt. 9. Przewód XLR-XLR 10m 8szt. 10.Kolumna odsłuchowa aktywna 12” 300W 3szt. Mikrofony bezprzewodowe/ specyfikacja: - Dostępne częstotliwości pracy radiowej: Między 524 a 865 MHz - praca w paśmie UHF - automatyczny wybór częstotliwości i synchronizacji z nadajnikiem - wyjście sygnału w odbiorniku - symetryczne: XLR i niesymetryczne: jack - blokada częstotliwości roboczych - wskaźnik LED grupy i numeru kanału w nadajniku i odbiorniku - dioda LED audio w odbiorniku wskazująca odbiór sygnału audio i sygnał przesterowany z nadajnika - dioda LED ready w odbiorniku wskazująca załączenie nadajnika - wskaźnik LED zasilania i stanu baterii w nadajniku - układ ARC poprawiający brzmienie, redukujący szumy i zakłócenia - przełącznik czułości mikrofonu w nadajniku - zasięg ok. 90 m - moc nadajnika - 10 mW - pasmo przenoszonych częstotliwości przez system - 50Hz-15.000Hz - zniekształcenia - mniejsze niż 0,5% - dynamika - 100dB - zasilanie nadajnika - 2 x ogniwo AA (R6) Mikrofony przewodowe: Specyfikacja: Typ przetwornika : Dynamiczne Wykres kierunkowości: Kardioidalna Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 15 kHz Czułość (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa dodatkowo: Obrotowy adapter statywu Pokrowiec/futerał

II.5) Główny kod CPV: 39112100-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

39114000-4

39113000-7

39112000-0

39111000-3

39150000-8

39110000-6

32342450-1

32342430-5

32342420-2

32342410-9

32342400-6

51313000-9

39300000-5

31500000-1

44210000-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeżeli wykonawca wykaże, że: Dla części I: wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych). Dla części II: wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł. (trzydzieści tysięcy złotych). Dla części III: wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że: 6.1.2.1. wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 6.1.2.1.1. dla części nr I: 6.1.2.1.1.1 dostawy zestawów stołów i krzeseł o łącznej wartości minimum 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) 6.1.2.1.2 dla części nr II: 6.1.2.1.2.1 dostawy zestawów sceny wraz z wyposażeniem o łącznej wartości minimum 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) 6.1.2.1.3 dla części nr III: 6.1.2.1.3.1 6.1.2.1.3.1 dostawy zestawów sprzętów z nagłośnieniem o łącznej wartości minimum 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) Wykonawca może spełnić ww. warunki poprzez zsumowanie wartości kliku umów o wartości niższej od wskazanej w warunku, których łączna wartość spełnia wymagania warunku. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części, może wskazać te same umowy na potwierdzenie warunku w kilku lub wszystkich częściach 6.1.2.2 dysponuje następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia: 6.1.2.2.2. Zespołem minimum trzech monterów zestawów (dla każdej części Zamówienia), którzy: W przypadku składania oferty na trzy części wymaga się dysponowania dla każdej części zespołem innych osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówieniaz powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1,2, 4, 8Pzp. 6.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
8.1. Wykaz dostaw odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt 6.1.2.1 SIWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykaz dostaw odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt 6.1.2.1 SIWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (odpowiednio do warunku określonego w pkt 6.1.2.2 SIWZ, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wskazaną w warunku określonym w pkt 6.1.1 SIWZ, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu; Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ Zamawiający wymaga, aby w sytuacji, gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. od ust. 8.4 do ust.8.12, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wszystkie oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące Podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia wskazane w zdaniu poprzedzającym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli w tym dniu kurs nie był publikowany, Zamawiający zastosuje kurs opublikowany w pierwszym dniu następującym po dniu publikacji ogłoszenia, w którym NBP taki kurs opublikował. Jeżeli zdolności zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,na zasoby którego powołuje się Wykonawca, nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 10 dni od otrzymania stosowanego wezwania: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeliwykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Dla części I: 700 zł (siedemset złotych); Dla części II: 700 zł (siedemset złotych); Dla części III: 700 zł (siedemset złotych);


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
z jednym wykonawcą
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

termin wykonania

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikających wprost z przepisów o zamówieniach publicznych oraz w przypadkach określonych poniżej. Wystąpienie którejkolwiek z poniższych okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych (zmiany sposobu spełnienia świadczenia), w przypadku, gdy wystąpi: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach wskazanych w ofercie, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, Zmiany, o których mowa: d) w lit.a. mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń o wymaganych parametrach zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w kosztorysie ofertowym, o co najmniej 20 %. Wzrost wynagrodzenia może zostać wówczas ustalony o nie więcej niż 10 % różnicy w cenie. e) w lit. b i c mogą być wprowadzane, jednakże w tym przypadku Zamawiający nie zgodzi się na zwiększenie wynagrodzenia. Każda ze wskazywanych w lit. a-c) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia. 4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminów płatności, terminów i sposobów rozliczeń oraz odbiorów (w tym wprowadzenie odbiorów częściowych) wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie wykonawcy. 4a. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia dowolnych zmian Harmonogramu, o którym mowa w §5 ust. 2 lit. a) niniejszej umowy, w szczególności w zakresie rzeczowym oraz terminów pośrednich z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą powodować przesunięcia terminu wykonania całości przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem innych zmian umowy, które dotyczą terminu końcowego realizacji Przedmiotu umowy. 4b. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany umowy polegającej na ograniczeniu przedmiotu zamówienia wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy. 4c. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Obiektów oraz lokalizacji Obiektów (na terenie Gminy Dobra), na których będą wykonywane Instalacje. 5. Ponadto zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b) zmiany obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia do kwoty równej 80% różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę. c) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres. d) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: a. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca ten fakt wykaże. 6. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może mieć miejsce, gdy: a) zmiany spowodowane są warunkami atmosferycznymi, w szczególności: I. warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowanych zgodnie z wymaganiami STWIOR, w tym usług, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; II. klęskami żywiołowymi; b) zmiany spowodowane są warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności, gdy wystąpią: I. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał itp.); II. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; III. niewypały, niewybuchy, zagrożenia tąpnięciami, wybuchem; IV. wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze, nieprzewidywalne w SIWZ; c) zmiany są następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności w sytuacji: I. wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego; II. konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; d) zmiany są następstwem działania organów administracji, wszczególności w sytuacji: I. przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień z właścicielami urządzeń kolidujących zbudową, itp. II. odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; III. wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, wprzypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowane; IV. konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; V. konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – wtym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. e) Zmiany są następstwem działania lub zaniechania właścicieli lub użytkowników Obiektów lub nieruchomości, na których realizowany jest Przedmiot zamówienia. f) wystąpią inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonywania umowy. 7. Zmiany podmiotowe w umowie mogą nastąpić w przypadku: a) kumulatywnego przystąpienie do długu przez podmiot, który wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, które zamawiający wskazał wobec Wykonawcy. b) zastąpienia dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmując wszelkie obowiązki dotychczasowego wykonawcy (w tym zobowiązania wobec podwykonawców) wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania i spełnia tak jak dotychczasowy wykonawca warunki udziału w postępowaniu. c) zastąpienia dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmie szczegółowo wskazane obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, jeśli dotychczasowy wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec zamawiającego i innych podmiotów, które poniosły szkodę wskutek nie wykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki wykonawcy. 8. Zmiany wynikające z konieczności zastąpienia osób skierowanych do realizacji Umowy pod warunkiem, że osoby zastępujące będą spełniały warunki udziału w postępowaniu; 9. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 6 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 10. Wszystkie wymienione powyżej okoliczności stanowią katalog zmian, które mogą zostać wprowadzone do umowy, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do ich wprowadzenia. 11. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych wszczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; c) zmiany pozostałych postanowień Umowy nie stanowiące treści oferty Wykonawcy. 12. Wykonawcy w żadnym innym wypadku niż wskazane w Umowie nie przysługuje roszczenie o zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia z tytułu zwiększonych lub dodatkowych kosztów wynikających z przedłużonego czasu wykonywania robót (w tym za tzw. przestój, utrzymanie zaplecza, pracowników, podwykonawców itp.). W żadnym wypadku nie przysługuje odszkodowanie za tego rodzaju koszty.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Cała treść jest w SIWZ
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Oferta składa się z: 1) Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku nr 1 do SIWZ); 2) oświadczenia w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, dla każdego wykonawcy i w odniesieniu do podmiotów na których zasobach wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 3) zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, o ile wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków; 4) dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności (o ile dotyczy); 5) dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy; 6) pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii; 7) dowodu wniesienia wadium. Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto. Szczegółowe informacje na temat wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały zamieszczone w SIWZ

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na, dostawie i montażu wyposażenia Centrum Kultury w Dobrej w następujące elementy: I część zamówienia: a) Krzesła – ilość 120 szt., o następujących parametrach: - stalowa rama min. szerokość profilu 20 mm, profil stalowy - wysokość całkowita ok. 92 cm - wysokość do siedziska ok. 46 cm - głębokość siedziska ok. 40 cm - szerokość siedziska ok. 40 cm - grubość siedziska ok. 6 cm - sztaplowanie - nierysujące podłogi stopki na nogach krzesła - wytrzymałość do obciążenia min. 150 kg - wybarwienie do uzgodnienia z zamawiającym
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39112100-1, 39114000-4, 39113000-7, 39112000-0, 39111000-3, 39150000-8, 39110000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

termin wykonania

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na, dostawie i montażu wyposażenia Centrum Kultury w Dobrej w następujące elementyII część zamówienia: a) Scena z wyposażenie i montażem tj.: - rozmiar 6 x 4 m - podesty sceniczne 2 x 1m (12 szt.), - blenda do podestów, - zasłona do podestów, - poręcze aluminiowe na scenę 5 x 2m (5 szt.) i 2 x 1m (2 szt.), - schody modułowe uniwersalne z poręczami (2 kpl.), - nogi regulowane 40 x 60cm (48 szt.), - kratownica do oświetlenia scenicznego dł. 4,5 mb do montażu do drewnianych filarów (1kpl.), - oświetlenie sceniczne (8xLED PAR 7x12W RGRBW; 5x ruchoma głowa prism, gobo 130W; 2x statyw oświetleniowy +8LED PAR RGBW; 6 x LED BAR 24x3; 1x sterownik oświetlenia DMX; 1x komplet okablowania; 1x konfiguracja i uruchomienie systemu oświetleniowego. - wytwornica dymu z pilotem (1sz.). - montaż.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44210000-5, 31500000-1, 39300000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin wykonania

20,00

okres gwarancji

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Oferta składa się z: 1) Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku nr 1 do SIWZ); 2) oświadczenia w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, dla każdego wykonawcy i w odniesieniu do podmiotów na których zasobach wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 3) zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, o ile wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków; 4) dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności (o ile dotyczy); 5) dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy; 6) pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii; 7) dowodu wniesienia wadium. Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto. Szczegółowe informacje na temat wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały zamieszczone w SIWZ

Część nr:

3

Nazwa:

Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na, dostawie i montażu wyposażenia Centrum Kultury w Dobrej w następujące elementySprzęt nagłośnieniowy wraz z montażem: 1.Kolumna aktywna 700W+200W/2 x 6,5” 2szt. 2. Kolumna aktywna basowa 700W/ 15” 2szt. 3.Mikser audio 16 kanałów 1szt. 4. Statyw kolumnowy 2szt. 5. Statyw mikrofonowy 8szt. 6. Mikrofon przewodowy z włącznikiem 4szt. 7. Mikrofon bezprzewodowy 4szt. 8. Przewód XLR-XLR 6m 6 szt. 9. Przewód XLR-XLR 10m 8szt. 10.Kolumna odsłuchowa aktywna 12” 300W 3szt. Mikrofony bezprzewodowe/ specyfikacja: - Dostępne częstotliwości pracy radiowej: Między 524 a 865 MHz - praca w paśmie UHF - automatyczny wybór częstotliwości i synchronizacji z nadajnikiem - wyjście sygnału w odbiorniku - symetryczne: XLR i niesymetryczne: jack - blokada częstotliwości roboczych - wskaźnik LED grupy i numeru kanału w nadajniku i odbiorniku - dioda LED audio w odbiorniku wskazująca odbiór sygnału audio i sygnał przesterowany z nadajnika - dioda LED ready w odbiorniku wskazująca załączenie nadajnika - wskaźnik LED zasilania i stanu baterii w nadajniku - układ ARC poprawiający brzmienie, redukujący szumy i zakłócenia - przełącznik czułości mikrofonu w nadajniku - zasięg ok. 90 m - moc nadajnika - 10 mW - pasmo przenoszonych częstotliwości przez system - 50Hz-15.000Hz - zniekształcenia - mniejsze niż 0,5% - dynamika - 100dB - zasilanie nadajnika - 2 x ogniwo AA (R6) Mikrofony przewodowe: Specyfikacja: Typ przetwornika : Dynamiczne Wykres kierunkowości: Kardioidalna Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 15 kHz Czułość (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa dodatkowo: Obrotowy adapter statywu Pokrowiec/futerał
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32342450-1, 32342430-5, 32342410-9, 32342400-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin wykonania

20,00

okres gwarancji

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Oferta składa się z: 1) Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku nr 1 do SIWZ); 2) oświadczenia w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, dla każdego wykonawcy i w odniesieniu do podmiotów na których zasobach wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 3) zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, o ile wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków; 4) dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności (o ile dotyczy); 5) dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy; 6) pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii; 7) dowodu wniesienia wadium. Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto. Szczegółowe informacje na temat wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały zamieszczone w SIWZ

 

 

Dół formularza

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (36.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - ostateczna 20 06 2018 (Automatycznie zapisany) (94.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 do Umowy - Oświadczenie końcowe (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (29.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu (15.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie GK (18.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób (14.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór Umowy (73kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zbiorcze zestawienie ofert (800.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o uniważnieniu postępowaia (933.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alina Pawłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alina Pawłowska
Data wprowadzenia:2019-09-13 13:31:06
Opublikował:Alina Pawłowska
Data publikacji:2019-09-13 13:32:54
Ostatnia zmiana:2019-09-25 08:38:39
Ilość wyświetleń:367

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij