Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe: ,, Remont dachu budynku sali sportowej w Długiej Wsi".

Dobra, 07.06.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Dobra

Plac Wojska Polskiego 10

62 – 730 Dobra

 

 

 

 ogłasza zapytanie ofertowe o cenę wykonania remontu dachu budynku Sali sportowej w Długiej Wsi, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)

 

I.              PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ,, Remont dachu budynku sali sportowej w Długiej Wsi”.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1.     Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu  remontu dachu o powierzchni ok. 1000 m2 w budynku Sali sportowej w Długiej Wsi.

 

2.   Zakres robót do wykonania:

 

1)    przygotowanie podłoża do montażu papy termozgrzewalnej – 1200 m2

2)    obróbka papą okapu rynien,

3)    obróbka murów ogniowych papą, okapów, kołnierzy, gzymsów, opierzeń nie nadających się do użytku,

4)    obróbka kominków wentylacyjnych – czerpni powietrza – okien dachowych oraz murków ogniowych.

5)    montaż papy termozgrzewalnej na osnowie z włókniny poliestrowej modyfikowaną elastomerami SBS o grubości 5,2 mm, do montażu mechanicznego – 1200 m2, wraz z tulejami teleskopowymi.

6)    demontaż i montaż ogromów, zacisków, regulacja  naciągów, sprawdzenia oraz  pomiary  instalacji odgromowej,

7)    Usunięcie  z  budynku  materiałów  z  rozbiórek  i  wywiezienie  ich  w  miejsce utylizacji.

 

 

Oferta  złożona  przez wykonawcę  winna  zawierać  całość  kosztów  związanych  z  realizacją zamówienia,  z  uwzględnieniem  wszystkich koniecznych do wykonania robót.

 

 

II.            WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1.     Do oferty należy załączyć warunki gwarancji (wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy).

2.     Wszystkie materiały użyte podczas realizacji zamówienia winny być zgodne z obowiązującą ustawą Prawo budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Po wykonaniu robót należy zgłosić Zamawiającemu ich zakończenie oraz dostarczyć oryginał gwarancji i dokumentację podwykonawczą zawierającą dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

3.   Rozliczenie robót nastąpi wg rzeczywistych obmiarów i jednostkowych cen zawartych w ofercie.

4.   Prace należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a w szczególności:

a)      Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz akty wykonawcze do ustawy.

b)      Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska. podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. Nr 5 poz. 53 z dnia 28 stycznia 2000 r.).

c)      Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowanie wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności ( Dz. U. Nr 55 poz. 362 z dnia 6 maja 1998 r.).

5.     Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.

6.     Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona opomiarowane przyłącza dla  potrzeb  placu budowy.  Zamawiający  może  wskazać  Wykonawcy  miejsce  podłączenia  wody  i  energii elektrycznej.

7.     Gruz, złom i odpady Wykonawca będzie systematycznie i na bieżąco wywoził z terenu obiektu, a po zakończeniu robót jest zobowiązany do całkowitego uporządkowania terenu.

8.     Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w taki  sposób,  aby  nie  dopuścić  do  naruszenia  interesów  zarówno  Zamawiającego  jak  i  osób trzecich.

9.     Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w  tym  ogrodzenia,  poręcze,  elementy  zabezpieczające  konstrukcję  dachu,  sygnały  i  znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest

włączony w cenę oferty.

10.  Wszelkie prace mające wpływ na środowisko bezwzględnie muszą być wykonywane z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów w tym zakresie.

11.  Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z  dnia  6  lutego  2006  r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.). Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy Zamawiającego oraz pracownicy  innych  instytucji  i  podmiotów  gospodarczych  znajdujących  się  na  terenie Zamawiającego  nie  byli  narażeni  na  niebezpieczeństwo  oraz  warunki  szkodliwe  związane  z prowadzonymi  robotami –zwłaszcza  związane  z  pracami  wykonywanymi  na  wysokości  ( spadające elementy).

12.  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające i odpowiednią odzież ochronną (ubranie, kombinezony, buty rękawice) oraz sprzęt BHP (maski, respiratory, okulary) dla osób zatrudnionych przy robotach i przebywających na placu budowy.

13.  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

14.  Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Zamawiający może wskazać, na swoim terenie, w uzgodnieniu z Wykonawcą miejsce na zaplecze socjalno magazynowe.

15.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia

spowodowane   jego   pojazdami   na   drogach   publicznych,   dojazdach   do   budowy,   drogach i chodnikach wewnętrznych.

16.  Wykonawca zobowiązany jest do takiego zabezpieczenia chodników dojść oraz oznakowania obejść, aby zapewnić bezpieczny ruch pieszych w obszarze objętym modernizacją podczas wykonywania robót.

17.  Wykonawca  zobowiązany  jest  stosować  wszystkie  przepisy,  wytyczne  i  normy,  które    w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, norm i wytycznych podczas prowadzenia robot.

18.  Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu na terenie RP, z uwzględnieniem wymaganych certyfikatów, świadectw, badań laboratoryjnych, aprobat technicznych oraz oznaczonych znakiem CE. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia w/w świadectw,  certyfikatów  i  aprobat  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskano  z dopuszczonego źródła i spełniają wymagania ST i bezpieczeństwa.

19.  Wykonawca odpowiada za składowanie i zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem i ich dostępność do kontroli przez Zamawiającego

Zamawiający nie zapewnia dozoru materiałów.

20.  Wykonawca  odpowiada  za  transport  materiałów  i  urządzeń  na  miejsce  montażu,  w  sposób zapewniający ich przewiezienie bez uszkodzenia.

21.  Wykonawca jest zobowiązany do używania właściwego sprzętu zgodnie z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego stosowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  BHP  nie  mogą zostać dopuszczone do robót.

22.  Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sprzętu każdorazowo po skończeniu  jego użytkowania, w sposób zapewniający bezpieczeństwo na miejscu wykonania robót budowlanych.

23.  Zamawiający nie zapewnia dozoru sprzętu pozostawionego.

24.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń oraz nie spowodują  uszkodzeń  terenu  Zamawiającego.  Wykonawca  będzie  na  własny  koszt  usuwał wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojeździe na teren robót oraz na terenie Zamawiającego.

25.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość zastosowanych materiałów i technologię wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją ofertową. 

26.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub opuszczeń  w  dokumentacji  ofertowej,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić Zamawiającego, w celu dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

27.  Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność  za  dokonanie  weryfikacji  wymiarów  podanych  w dokumentacji przed zmówieniem materiałów potrzebnych do wykonania zadania.

28.  Następstwa błędów w pomiarach spowodowanych przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Niego na własny koszt.

29.  Wykonywane  roboty winny spełniać również wymagania podane w odpowiednich normach i przepisach.

30.  W czasie trwania budowy Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w takim stanie oraz zastosuje takie środki, aby nie dopuścić do zalania pomieszczeń poddasza i innych pomieszczeń wodami opadowymi.

31.  Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy program zapewnienia jakości zawierający: organizację robót, w tym terminy i sposób prowadzenia prac, organizację ruchu na terenie prowadzonych robót wraz z obejściami i zabezpieczeniami umożliwiającymi ruch pieszy.

32.  Wykonawca  za  wykonane  roboty  otrzyma  wynagrodzenie  ryczałtowe.  Oferta  złożona  przez wykonawcę  winna  zawierać  całość  kosztów  związanych  z  zamówieniem,  wyliczona  na podstawie  przedmiarów  robót,  oraz  wizji  lokalnej  /  z  uwzględnieniem  wszystkich koniecznych do wykonania robót/.

33.  Odbioru  robót  budowlanych w tym roboty zanikające  będą odbierane  pracownika GOSTiR  przy  udziale Wykonawcy. 

34.  Odbiór  końcowy  będący  podstawą  wystawienia  faktury  w  formie  protokołu zatwierdzonego przez Zamawiającego.

 

UWAGA:

Zamawiający udostępni teren budowy w celu dokonania wizji lokalnej dla zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia, po uprzednim powiadomieniu telefonicznym na nr 63 279 99 39 – z Panem Markiem Śiwętochowskim.

 

 

 

 

III.           TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 30 czerwca 2019 r.

 

 

IV.           WYMAGANIA, JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA OKREŚLAJĄ ZAŁĄCZNIKI:

  1. Formularz ofertowy- Załącznik nr 1
  2. Oświadczenie Wykonawcy- Załącznik nr 2
  3. Projekt umowy- Załącznik nr 3

 

V.            OPIS SPOSOBU OBLICZANIA OFERTY ORAZ ROZLICZENIA ZAMÓWIENIA:

1.     Zamawiający przyjął w celu wyboru najkorzystniejszej oferty jedno kryterium, jakim jest:

cena brutto za realizację całego Zamówienia zgodnie z opisem - 100%

2.     Oferta cenowa za przedmiot Zamówienia winna również obejmować dostarczenie wody i energii elektrycznej do celów budowlanych oraz zabezpieczenie i dozorowanie mienia Wykonawcy.

3.     Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania Zamówienia. Będą to między innymi koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, składowania i unieszkodliwiania odpadów, zabezpieczenie placu robót zgodnie z przepisami BHP i p. poż., zagospodarowanie placu robót, utrzymanie oraz likwidacji zaplecza robót oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami w tym zakresie.

4.     O przyjętej podstawie wyceny decyduje sam Wykonawca i to on ponosi odpowiedzialność za przyjętą podstawę wyceny i wynikające z tego konsekwencje.

5.     Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

6.     Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

7.     Przed upływem składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego.

8.     Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego lub złożone oferty przekraczają wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

9.     Wykonanie prac dodatkowych, których konieczność wyniknie w trakcie realizacji zadania a nie ujętych w niniejszym zapytaniu ofertowym, będzie wymagało podpisania oddzielnej umowy.

10.  Do prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

11.  Niniejsze postępowanie jest prowadzone w oparciu o wewnętrzne uregulowania Zamawiającego.

 

VI.           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.     Wykonawca powinien złożyć ofertę na Formularzu (Załącznik Nr 1) załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę można umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą i adresem Zamawiającego, a także napisem ,, Remont dachu budynku sali sportowej w Długiej Wsi”.

 

 

VII.         MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.     Ofertę można:

a)     Przesłać  w terminie do 24 maja 2019 r. za pośrednictwem poczty lub dostarczyć osobiście do godz. 15.00 na adres:

GMINA DOBRA

 Pl. WOJSKA POLSKIEGO 10, 62 – 730 DOBRA

b)    przesłać e- mailem na adres:  inwestycje@dobra24.pl w terminie do 24 maja 2019 r. do godz. 14.00.

2.     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Gminy Dobra, przy placu Wojska Polskiego 10, 62 -  730 Dobra w dniu 24  maja 2019 r. o godz. 15.15 w sali nr 13.

3.     Oferty złożone/przesłane  po terminie nie będą rozpatrywane.

4.     Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.     Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa.

 

VIII.        OCENA OFERT:

Na realizację zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje realizację całego Zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego i zaproponuje najniższą cenę.

 

IX.           INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej.

 

X.            INFORMACJA DODATKOWE:

Dodatkowych informacji udziela Marek Świętochowski pod nr 63 279 99 39 w godz. 7.30- 15.30

oraz pod adresem e- mail: inwestycje@dobra24.pl

 

 

 

Załączniki:

1.     Formularz ofertowy

2.     Oświadczenie Wykonawcy

3.     Projekt umowy

Załączniki

ZAPYTANIE_OFERTOWE_01 (34.8kB) Zapisz dokument  
ZAPYTANIE_OFERTOWE_01 (203.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ_OFERTOWY_02 (23.8kB) Zapisz dokument  
FORMULARZ_OFERTOWY_02 (166.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OSWIADCZENIE_WYKONAWCY_01 (21kB) Zapisz dokument  
OSWIADCZENIE_WYKONAWCY_01 (155.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UMOWA_NR_011 (28.4kB) Zapisz dokument  
UMOWA_NR_011 (218.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zestawienie ofert (687.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alina Pawłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alina Pawłowska
Data wprowadzenia:2019-05-09 13:46:08
Opublikował:Alina Pawłowska
Data publikacji:2019-05-09 13:51:13
Ostatnia zmiana:2019-06-05 13:39:00
Ilość wyświetleń:247
Urząd Miejski w Dobrej
Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij