BURMISTRZ DOBREJ

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE

STANOWISKO PRACY

ds. kadr i płac

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1.   Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

2.      Wykształcenie wyższe.

3.      Umiejętność obsługi komputera w obszarze środowiska Windows (pakiet MS Office).

 

Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1.       Znajomość przepisów prawa samorządowego:

- ustawa o samorządzie gminnym,

- ustawa o pracownikach samorządowych.

2.       Znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę ze stanowiskiem:

-              kodeks pracy,

-              ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

-              ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

-              ustawa o funduszu sołeckim.

3.       Umiejętność obsługi programu Płatnik.

4.       Staż pracy na stanowisku związanym z przedmiotem naboru.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

Wymiar czasu pracy: pełny etat, pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Realizacja zagadnień związanych z:

- obsługą kadrową Urzędu Miejskiego w Dobrej oraz jednostek organizacyjnych,

- obsługą Urzędu Miejskiego w Dobrej w zakresie ubezpieczeń społecznych,

- obsługą płacową Urzędu Miejskiego w Dobrej,

- prowadzeniem dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Urzędu Miejskiego w Dobrej,

- sporządzaniem sprawozdań GUS,

- prowadzeniem dokumentacji w zakresie funduszu sołeckiego.


Wymagane dokumenty:

List motywacyjny, życiorys (CV), kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe, kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje.

Oferta winna zawierać klauzulę informacyjną wraz z oświadczeniami podpisanymi przez osobę składającą wymagane dokumenty.

Ofertę zamkniętą w kopercie z umieszczonym na niej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz adnotacją: ,,Konkurs na stanowisko ds. kadr i płac’’ należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10 w terminie do dnia 03.01.2019 r. godz.15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu w wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.

            O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 7 dni po upływie terminu składania ofert.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://dobra.nowoczesnagmina.pl), strona - dobra24.pl  oraz tablicy informacyjnej w UM Dobrej.

 

 

Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler

 

Dobra, dn. 19.12.2018  r.