Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę dzierżawę nieruchomości gruntowej rolnej, położonej w obrębie Chrapczew, gm. Dobra oznaczonej numerem ewidencyjnym 285 o pow. 0,7200 ha

               Dobra, dnia  28.11.2018r.

 

Ogłoszenie o przetargu

         ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

 

Burmistrz Dobrej

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej rolnej, położonej w obrębie Chrapczew, gm. Dobra oznaczonej numerem ewidencyjnym 285 o pow. 0,7200 ha, dla której  w Sądzie Rejonowym w Turku – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KN1T/00048406/3.

             Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy położona jest w miejscowości Chrapczew, gm. Dobra, bezpośrednio przylegająca i połączona funkcjonalnie z miejscowością Dobra. Nieruchomość stanowi  teren użytków ornych  o zróżnicowanych klasach bonitacyjnych ( IV, V, VI, IIIb z przewagą klasy IVa).  Otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolnicze z pojedynczą zabudową siedliskową i zagrodową zlokalizowaną wzdłuż drogi o nawierzchni bitumicznej. Kształt nieruchomości zbliżony do wydłużonego prostokąta. Użytek nieruchomości biorąc pod uwagę jej rolne przeznaczenie jest średni. 

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.  Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobra, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr IV/30/11 z dnia 17 lutego 2011 roku  nieruchomość znajduje się w  strefie II rolnej, grunty orne wykorzystywane rolniczo.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami na rzecz osób trzecich.

 

Cena wywoławcza  rocznej stawki czynszu dzierżawnego gruntu rolnego wynosi 550,00  zł.
( słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) ustalona zgodnie z art. 149-159 u. o g. n.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Czynsz za dzierżawę gruntów użytkowanych na cele rolne zwolniony jest z podatku.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.01.2019 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń nr 13 Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości 60,00zł. ( słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Dobrej,  Bank Spółdzielczy Malanów O/Dobra 86 8557 0009 0300 0172 2003 0011, przy czym kwota wadium musi wpłynąć na konto urzędu do dnia  28.12.2018r.  

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się chociażby  do przetargu przystąpiła jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Przetarg przeprowadza Komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Dobrej – Zarządzeniem nr RO.SO.0050.57.2018 z dnia 28.11.2018r.

Podpisanie umowy na dzierżawę nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Roczny czynsz płatny będzie w II równych ratach do 15 marca i do 15 września każdego roku, z tym że  czynsz  za rok  2019r. za okres od rozpoczęcia trwania umowy  płatny będzie jednorazowo w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

 

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy dzierżawy.

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokółu.

Ponadto oferent powinien zapoznać się z regulaminem przetargu, który dostępny jest na stronie internetowej Gminy Dobra: dobra.nowoczesnagmina.pl

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela się w Urzędzie Miejskim w Dobrej - pokój nr 9 lub telefonicznie pod numerem 63 279 99 26.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, a ponadto dostępne jest na stronie internetowej urzędu www.dobra24.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie dobra.nowoczesnagmina.pl oraz w prasie lokalnej.

 

 

  

 

 

Burmistrz Dobrej

/-/ Tadeusz Gebler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o przetargu dzierżawa Chrapczew dz.285 (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie o ogłoszeniu przetargu na dzierżawę dz. 285 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Regulamin przetargu dzierżawa Chrapczew dz 285 (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Stanisław Bartski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Stanisław Bartski
Data wprowadzenia:2018-11-29 07:43:09
Opublikował:Stanisław Bartski
Data publikacji:2018-11-29 07:44:59
Ostatnia zmiana:2019-01-03 16:15:25
Ilość wyświetleń:134
Urząd Gminy i Miasta Dobra
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij