Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na zadania inwestycyjne realizowane w 2018r. do kwoty 2.470.911,00 zł.

Ogłoszenie nr 616960-N-2018 z dnia 2018-09-13 r.

Gmina Dobra: Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku do kwoty 2.470.911,00 zł
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobra, krajowy numer identyfikacyjny 52819000000, ul. plac Wojska Polskiego  10 , 62730   Dobra, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-63 279-90-11, e-mail st.stasiak@wp.pl, faks 0-63 279-90-11.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne dobra.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://dobra.nowoczesnagmina.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Tak


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Tylko pisemnie
Adres:
Gmina Dobra, Pl. Wojska Polskiego 10, 62 - 730 Dobra


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku do kwoty 2.470.911,00 zł
Numer referencyjny: FP.271.10.2018.SG
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku do kwoty 2.470.911,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście zł 00/100 złotych). 1. Kredyt udzielony zostanie w wysokości do kwoty 2.470.911,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście zł 00/100). Wypłata nastąpi w sześciu transzach: 1) 1 transza 10.10.2018r - w wysokości 67.567,00 zł, 2) 2 transza 20.10.2018r. - w wysokości 1.221.033,00 zł, 3) 3 transza 30.10.2018r. - w wysokości 405.382,00 zł, 4) 4 transza 10.11.2018r. - w wysokości 164.929,00 zł, 5) 5 transza 30.11.2018r. - w wysokości 228.000,00 zł, 6) 6 transza 20.12.2018r. - w wysokości 384.000,00 zł. 2. Spłata kredytu następować będzie w ratach miesięcznych począwszy od 20 września 2019r. do 20 sierpnia 2026r. w następujący sposób: 1/ pierwsza rata w wysokości 28.221,00 zł płatna dn. 20.09.2019r., 2/ kolejne 83 raty w wysokości 29.430,00 zł płatne dnia 20 każdego miesiąca począwszy od 20.10.2019r. do 20.08.2026r. Jeśli 20 dzień danego miesiąca w okresie spłaty kredytu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy to termin spłaty przypada na pierwszy dzień roboczy po tym dniu. 3. Oprocentowanie kredytu stanowić będzie suma stawki referencyjnej – WIBOR 3M (zmienna) i marża banku (stała). Do naliczenia odsetek proszę przyjąć notowanie stawki referencyjnej WIBOR 3 M z ostatniego dnia roboczego miesiąca za który naliczane są odseteki. Marża Wykonawcy winna pokrywać koszty, opłaty itp. związane z bieżącą obsługą kredytową i jego zysk. Odsetki liczone będą za dni korzystania z kredytu w danym miesiącu kalendarzowym. 4. Odsetki naliczane od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu w 2018 roku. 5. Rata odsetkowa płatna jest do 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni pod warunkiem przesłania Zamawiającemu przez Wykonawcę stosownego wyliczenia odsetek. Przesłanie wyliczenia nastąpi najpóźniej na 5 dni przez terminem płatności. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu doręczenia wyliczenia odsetek (na 5 dni przed terminem płatności) wtedy termin ich płatności nastąpi w ciągu 5 dni od daty doręczenia wyliczenia. Wyliczenie odsetek powinno pokazać w sposób szczegółowy sposób ich wyliczenia tj. kwotę wykorzystanego kredytu, liczbę dni jaką przyjęto do obliczenia odsetek, zastosowaną stopę procentową. Odsetki będą wnoszone przez Zamawiającego na rachunek wskazany w umowie kredytowej. Przy naliczaniu odsetek Wykonawca przyjmuje, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, a rok 365 dni, w przypadku roku 2020 i 2024 rok 366 dni. 6. Oferta WIBOR 3M na dzień 10.09.2018 roku. 7. Kredyt udzielony będzie bez prowizji bankowej (koszty prowizji należy skalkulować w kwocie marży banku). 8. Zakłada się możliwość przesunięcia terminu uruchomienia transz kredytu oraz możliwość dokonania podziału kredytu na inne transze niż określone w niniejszej specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości postawionego do jego dyspozycji kredytu bez podania przyczyn, do dnia 30 grudnia 2018 roku a Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat z tego tytułu. W przypadku wykorzystania kredytu w zmniejszonej wysokości spłata kredytu na wniosek Zamawiającego zostanie ustalona w nowej wysokości. Spłata kredytu dokonana zostanie na rachunek wskazany w umowie kredytowej. Zamawiający ma prawo wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, o czym Zamawiający powiadomi bank. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu każda z wpłat powoduje zmniejszenie zadłużenia pod datą jej wpływu do Wykonawcy. 9. Zabezpieczenie kredytu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 10. Zamawiający nie ponosi żadnych innych dodatkowych kosztów oprócz wyszczególnionych w SIWZ w załączniku Nr 1. 11. Uruchamianie kredytu nastąpi na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego złożonej w Banku. 12. Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. 13. W razie braku dyspozycyjności kredytu, w czasie określonym w ofercie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania za poniesione straty na zasadach ogólnych. 14. W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi Zamawiający zastrzega sobie prawo refinansowania faktur już wystawionych w ramach prowadzonej inwestycji (faktury z 2018r.). 15. Gmina Dobra zobowiązuje się wypełnić niezbędne warunki formalne (dokumenty, zaświadczenia, opinie) wynikające z treści umowy kredytowej w tym przedłożenia stosownej opinii RIO. 16. Zamawiający przewiduje, że umowa na zaciągnięcie kredytu będzie podpisana na projekcie Wykonawcy udzielającego kredytu przy wymogu spełnienia wszystkich warunków określonych przez Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Zapis w ofercie dotyczący zawarcia umowy zgodnie z projektem umowy oznacza przedłożony przez Wykonawcę projekt umowy, który spełnia wszystkie zapisy i wymogi SIWZ. 17. Zamawiający nie posiada zaległości oraz wszystkie zobowiązania wobec ZUS i US regulowane są na bieżąco. 18. Na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika oraz na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. 19. Wykonawca do wyliczenia łącznego kosztu obsługi kredytu przyjmie termin uruchomienia kredytu w dniu 10 października 2018 roku. 20. Zamawiający informuje, że dokumenty finansowe są dostępne na stronie BIP Zamawiającego http://dobra.nowoczesnagmina.pl.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2026-08-20


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedłoży zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym. Warunkiem spełnienia jest posiadanie i przedłożenie zezwolenia Prezesa NBP na wykonywanie czynności bankowych albo innych dokumentów równoważnych (np. w przypadku Banku Państwowego prosimy o podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie na mocy którego został utworzony bank).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 19 pkt. 1 SIWZ: 1) ppkt 1–3: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w rozdziale 19 pkt. 3 ppkt. 1b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w rozdziale 19 pkt. 3 ppkt. 1a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale 19 pkt. 3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (art. 23 upzp), oświadczenie o którym mowa w rozdziale 14 pkt. 2 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Podmioty występujące wspólnie winny złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdziale 14 pkt. 2 ppkt c SIWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawcy występujący wspólnie składają: a) Wykonawcy występujący wspólnie złożą łącznie jeden komplet dokumentów: - zezwolenie. b) Każdy z Wykonawców występujących wspólnie złożą dokumenty: - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odpowiednio określone w rozdziale 19 pkt. 1 ppkt. 1 SIWZ, - zaświadczenie terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu odpowiednio określone w rozdziale 19 pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ, - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej odpowiednio określony w rozdziale 19 pkt. 1 ppkt. 3 SIWZ. Dokumenty te powinny być przygotowane w taki sposób, aby zamawiający mógł dowiedzieć się o udziale w realizacji zamówienia poszczególnych podmiotów występujących wspólnie. Podmioty występujące wspólnie muszą spełniać łącznie warunki wymagane od wykonawców, o których mowa w rozdziale 14 SIWZ oraz w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w rozdziale 19 SIWZ oraz spełniać warunki określone w art. 23 prawa zamówień publicznych. 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ). W przypadku niespełnienia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych powyżej oferta zostanie odrzucona.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
z jednym wykonawcą
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Cała treść jest w SIWZ.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-20, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

SIWZ (57.9kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 1 - Oferta (23.2kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 2a - Oświadczenie_podstawy_wykluczenia (21.7kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 2b - Oświadczenie_warunki_udziału_w_postępowaniu (20.3kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie_grupa_kapitałowa (20.3kB) Zapisz dokument  
Wyjaśnienia z dnia 17.09.2018 roku (13.3kB) Zapisz dokument  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Krawczyk
Data utworzenia:2018-09-13 15:36:23
Wprowadził do systemu:Joanna Krawczyk
Data wprowadzenia:2018-09-13 15:36:39
Opublikował:Joanna Krawczyk
Data publikacji:2018-09-13 15:41:09
Ostatnia zmiana:2018-09-26 13:41:21
Ilość wyświetleń:280

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij