Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

21-08-2018

Termin składania ofert

29-08-2018

Numer ogłoszenia

1132389

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrej, pl. Wojska Polskiego 10, 62 – 730 Dobra – sekretariat pokój nr 8.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fotosolar@dobra24.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Świętochowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

63 279 99 39

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu, dostawie i montażu solarnych systemów grzewczych oraz instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie następujących miejscowości: Chrapczew, Czajków, Czyste, Dąbrowa, Dąbrowica Kolonia, Długa Wieś, Dobra, Januszówka, Józefów, Kościanki, Linne, Łęg Piekarski, Mikulice, Miłkowice, Młyny Piekarskie, Moczydła, Ostrówek, Piekary, Potworów, Rzechta, Rzymsko, Skęczniew, Stawki, Stefanów, Strachocice, Strachocice Kolonia, Szymany, Ugory, Wola Piekarska, Zagaj, Zborów, Żeronice, Rzymsko BG, Dąbrowica.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu pn. " Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”.
Szczegółowy zakres robót, które objęte zostaną nadzorem inwestorskim, opisany został w załącznikach Nr 5 i 6.

Załącznik Nr 6 (dokumentacja techniczna) jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobra pod adresem:
http://dobra.nowoczesnagmina.pl/?a=3300

Zamówienie realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: turecki Miejscowość: Gmina Dobra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienie jest nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją zadania pn. " Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych ".

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu pn. " Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”.
Szczegółowy zakres robót, które objęte zostaną nadzorem inwestorskim, opisany został w załącznikach Nr 5 i 6.

Załącznik Nr 6 (dokumentacja techniczna) jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobra pod adresem:
http://dobra.nowoczesnagmina.pl/?a=3300

Zamówienie realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1 „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych.

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego zadania pn. " Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych ". (Planowanym terminem zakończenia zadania jest 31.12.2018 r.)
2. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu, o którym mowa w pkt 1, w przypadku wydłużenia terminu zawartego w umowie z wykonawcą robót.
3. W przypadku nierozpoczęcia robót budowlanych, Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy z Wykonawcą (Inspektorem Nadzoru) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów ze strony Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia i doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia lub dysponują osobami je posiadającymi.

Patrz warunek: "Osoby zdolne do wykonania zamówienia"

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia i doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia lub dysponują osobami je posiadającymi.

Patrz warunek: "Osoby zdolne do wykonania zamówienia"

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia i doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia lub dysponują osobami je posiadającymi.

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę:

1. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają:
a) uprawnienia w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia;
b) doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć.

(Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3.)

2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, zawierającego m.in. informację na temat posiadanych uprawnień i doświadczenia wykazanych osób.

(Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 4.)

Zamawiający wymaga wykazania następujących osób, uprawnień i doświadczenia:

1) Inspektor Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65), które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia;

Wykazana osoba musi posiadać następujące doświadczenie:
Kierowanie robotami budowlanymi lub nadzór, co najmniej jednej roboty budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającej na budowie / przebudowie / rozbudowie systemu grzewczego obejmującego:
- wykonanie instalacji solarnej na budynku

2) Inspektor Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia.

Wykazana osoba musi posiadać następujące doświadczenie:
Kierowanie robotami budowlanymi lub nadzór, co najmniej jednej roboty budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającej na budowie / przebudowie / rozbudowie instalacji fotowoltaiki o łącznej mocy min. 20 kWp.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. funkcji w przypadku posiadania wymaganych uprawnień i doświadczenia przez daną osobę.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony Formularz ofertowy - zgodnie z treścią załącznika Nr 1
2. Oświadczenie dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, zawierający informacje na temat posiadanych uprawnień i doświadczenia wykazanych osób
4. Parafowany wzór umowy.

Jeżeli oferta nie zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do tych czynności dokumentem rejestracyjnym, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa (oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty będą oceniane wg nw. kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi:
- Cena (C) - 100%
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną w oparciu o powyższy wzór.
4. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt, w tym:


6. Sposób obliczania punktów dla każdego z kryteriów:


Kryterium nr 1 – CENA (C):

Ocenie podlegać będzie cena brutto za wykonanie całości zamówienia, która podana zostanie w formularzu oferty.
Punkty dla poszczególnych ofert obliczone zostaną według następującego wzoru:

Wykluczenia

Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Gminą Dobra lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Dobra lub osobami wykonującymi w imieniu Gminy Dobra czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA DOBRA

Adres

pl. Wojska Polskiego 10

62-730 Dobra

wielkopolskie , turecki

Numer telefonu

6327999011

Fax

63 279 99 41

NIP

6681870425

Tytuł projektu

Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych

Numer projektu

RPWP.03.01.01-30-0166/17-00