Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Polska-Dobra: Instalacje słoneczne 2018/S 117-265421 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy "Dostawa i montaż instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na obiektach budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra"

Dz.U./S S117

21/06/2018

265421-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1 / 10

21/06/2018S117

http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 10

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:265421-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Dobra: Instalacje słoneczne

2018/S 117-265421

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)

Nazwa i adresy

Gmina Dobrapl. Wojska Polskiego 10Dobra62-730PolskaOsoba do kontaktów: Marek ŚwiętochowskiTel.: +48 632799939E-mail: fotosolar@dobra24.pl Kod NUTS: PL414

Adresy internetowe:

Główny adres: http://dobra.nowoczesnagmina.pl/

I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://dobra.nowoczesnagmina.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na obiektach budowlanychzlokalizowanych na terenie Gminy Dobra

Numer referencyjny: IGOŚR.271.7.2018.MŚ

II.1.2)

Główny kod CPV

09332000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:

Dz.U./S S117

21/06/2018

265421-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2 / 10

21/06/2018S117

http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 10

Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części w zależności od miejsca położenia obiektów, na którychmają zostać zamontowane ww. urządzenia:

Cześć I obejmuje dostawę i montaż:

1. 64 szt. solarnych systemów grzewczych;

2. 154 szt. instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej;

Cześć II obejmuje dostawę i montaż:

1. 90 szt. solarnych systemów grzewczych;

2. 128 szt. instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej;

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na obiektach budowlanychzlokalizowanych na terenie Gminy Dobra, część I

Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

09331100

09331200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL414

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawy i montaż będą wykonywane w miejscowościach na terenie Gminy Dobra.

II.2.4)

Opis zamówienia:

Część I: obejmuje miejscowości: Chrapczew, Czajków, Długa Wieś, Dobra, Linne, Mikulice, Potworów,Stefanów, Ugory, Żeronice.

Cześć I obejmuje dostawę i montaż:

1. 64 szt. solarnych systemów grzewczych;

2. 154 szt. instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej;

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 08/08/2018

Koniec: 01/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Dz.U./S S117

21/06/2018

265421-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3 / 10

21/06/2018S117

http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 10

II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.03.01.01-30-0166/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia:

— wadium w wysokości 60 000 PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych),

— zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny oferty.

Formy wniesienia oraz inne postanowienia dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowyzostały wskazane w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na obiektach budowlanychzlokalizowanych na terenie Gminy Dobra, część II

Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

09331100

09331200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL414

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawy i montaż będą wykonywane w miejscowościach na terenie Gminy Dobra.

II.2.4)

Opis zamówienia:

Część II: obejmuje miejscowości: Czyste, Dąbrowa, Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia, Januszówka, Józefów,Kościanki, Łęg Piekarski, Miłkowice, Młyny Piekarskie, Moczydła, Ostrówek, Piekary, Rzechta, Rzymsko,Skęczniew, Stawki, Strachocice, Strachocice Kolonia, Szymany, Wola Piekarska, Zagaj, Zborów, Rzymsko BG,

Cześć II obejmuje dostawę i montaż:

1. 90 szt. solarnych systemów grzewczych;

2. 128 szt. instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 08/08/2018

Koniec: 01/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dz.U./S S117

21/06/2018

265421-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4 / 10

21/06/2018S117

http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 10

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.03.01.01-30-0166/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia:

— wadium w wysokości 60 000 PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych),

— zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny oferty.

Formy wniesienia oraz inne postanowienia dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowyzostały wskazane w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)

Warunki udziału

III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniudotyczące sytuacji ekonomicznej i zdolności technicznej lub zawodowej – określone w ppkt III.1.2 oraz III.1.3niniejszego ogłoszenia o zamówieniu oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.

1) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie w formieJednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), dotyczące:

a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdegoz nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanekokreślonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.

b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału wpostępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednimdo przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.,

2) W celu ustalenia czy nie zachodzi podstawa do wykluczenia Wykonawcy z Postępowania na podstawie art.24 ust. 1 pkt 23 Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającegoinformacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lubbraku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp na formularzustanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawcawraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadządo zakłócenia konkurencji w Postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca, którego oferta zostanie uznana zanajkorzystniejszą, zostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 8.4 - 8.12 oraz odpowiednio8.14 - 8.16 SIWZ potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy lub podmiotu, na potencjałktórego Wykonawca powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający zastrzegaprawo do wezwania w ww. zakresie w oparciu o art. 26 ust. 2f ustawy Pzp. na każdym etapie postępowania.

4) Oświadczenia składane są w oryginale z zastrzeżeniem pkt 5) poniżej. Dokumenty muszą zostać złożone wformie oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem”.

Dz.U./S S117

21/06/2018

265421-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5 / 10

21/06/2018S117

http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 10

5) JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Szczegółowe informacje nt. składania JEDZ podano w SIWZ.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznejifinansowej, jeżeli wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

Dla części I: 2 500 000 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

Dla części II: 2 500 000 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, polegać na sytuacjifinansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, nazasadach określonych w art. 22a Pzp.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt III.1.2 niniejszego ogłoszeniaWykonawca składa:

1) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) dotyczące:

a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego znich) w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (część IV w zakresie potwierdzającym spełnianiewarunku określonego w pkt III.1.2 niniejszego ogłoszenia).

b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziałuw postępowaniu, w zakresie spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (część IV wzakresie potwierdzającym spełnianie warunku określonego w pkt III.1.2 niniejszego ogłoszenia),

2) Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazaniaspełnienia warunków, o których mowa w pkt III.1.2 ogłoszenia o zamówieniu, w stopniu niezbędnym dlanależytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotamigwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów(np.zobowiązania - oświadczenia o treści) z których będzie wynikać:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówieniapublicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) Na potwierdzenie spełniania warunków Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszązostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 8.3 SIWZ dotyczących spełniania warunkówudziału w postępowaniu.Zamawiający zastrzega prawo do wezwania w ww. zakresie w oparciu o art. 26 ust. 2fustawy Pzp. na każdym etapie postępowania.

4) Oświadczenia składane są w oryginale z zastrzeżeniem pkt 5) poniżej. Dokumenty muszą zostać złożone wformie oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem”.

5) JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Szczegółowe informacje nt. składania JEDZ podano w SIWZ.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

1) wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy - w tym okresie:

Dla części nr I:

Dz.U./S S117

21/06/2018

265421-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6 / 10

21/06/2018S117

http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6 / 10

— dostawy instalacji solarnej wraz z montażem o łącznej wartości minimum 450 000 PLN (czterystapięćdziesiąt tysięcy złotych),

— dostawy instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem o łącznej wartości minimum 1 800 000 PLN (jeden milionosiemset tysięcy złotych).

Dla części II:

— dostawy instalacji solarnej wraz z montażem o łącznej wartości minimum 600 000 PLN (sześćset tysięcyzłotych),

— dostawy instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem o łącznej wartości minimum 1 500 000 PLN (jeden milionpięćset tysięcy złotych).

Wykonawca może spełnić ww. warunki poprzez zsumowanie wartości kliku umów o wartości niższej odwskazanej w warunku, których łączna wartość spełnia wymagania warunku.W przypadku, gdy Wykonawcaskłada ofertę na dwie części, może wskazać te same umowy na potwierdzenie warunku w obu częściach.

2) dysponuje następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia:

a) Kierownikiem budowy posiadającym:

i) minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy w zakresie kierowaniarobotami budowlanymi polegającymi na budowie lub przebudowie budynku lub budowli;

ii) uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi wspecjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostaływydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;

W przypadku składania oferty na 2 części wymaga się dysponowania w każdej części inną osobą skierowanądo pełnienia funkcji kierownika budowy.

b) Kierownikiem robót wodociągowych posiadającym:

i) minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robótobejmujących budowę lub przebudowę instalacji c.o. lub wodociągowej;

ii) uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymiw specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych lub wodociągowy chlubodpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejobowiązujących przepisów prawa;

W przypadku składania oferty na 2 części wymaga się dysponowania w każdej części inną osobą skierowanądo pełnienia funkcji kierownika robót wodociągowych.

c) Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym:

i) minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robótobejmujących budowę lub przebudowę instalacji elektrycznej;

ii) uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymiw specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznychlub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejobowiązujących przepisów prawa;

W przypadku składania oferty na 2 części wymaga się dysponowania w każdej części inną osobą skierowanądo pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych.

d) Zespołem minimum 5 monterów kolektorów słonecznych (dla każdej części Zamówienia), którzy:

i) posiadają minimum trzyletnie doświadczenie w montażu instalacji solarnej;

ii) ukończyli szkolenie w zakresie montażu oferowanych przez Wykonawcę kolektorów.

W przypadku składania oferty na 2 części wymaga się dysponowania dla każdej części zespołem innych osób.

e) Zespołem minimum 5 monterów paneli fotowoltaicznych (dla każdej części Zamówienia), którzy:

i) posiadają minimum trzyletnie doświadczenie w montażu instalacji fotowoltaicznych;

Dz.U./S S117

21/06/2018

265421-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7 / 10

21/06/2018S117

http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7 / 10

ii) ukończyli szkolenie w zakresie montażu oferowanych przez Wykonawcę paneli fotowoltaicznych.

W przypadku składania oferty na 2 części wymaga się dysponowania dla każdej części zespołem innych osób.

Dalsze warunki co do osób wskazano poniżej w części: „Minimalny poziom...”.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

f) Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalnościinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych lub wodociągowych lub odpowiadające im ważneuprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

g) Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalnościinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadająceim ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisówprawa;

W przypadku składania oferty na dwie części wymaga się dysponowania w każdej części inną osobąskierowaną do pełnienia funkcji Projektanta w wymienionych w lit. f) i g) specjalnościach.

Zamawiający, dopuszcza łączenie funkcji „Projektanta” i „Kierownika Robót” w tej samej specjalności, któryposiada wymagane uprawnienia do kierowania i projektowania zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane,Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych wbudownictwie za spełniony również przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznanena zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawaniakwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt III.1.3 niniejszego ogłoszeniaWykonawca składa:

1) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) dotyczące:

a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego znich) w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (część IV w zakresie potwierdzającym spełnianiewarunku określonego w pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia).

b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziałuw postępowaniu, w zakresie spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (część IV wzakresie potwierdzającym spełnianie warunku określonego w pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia),

2) Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazaniaspełnienia warunków, o których mowa w pkt III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu, w stopniu niezbędnym dlanależytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotamigwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów(np.zobowiązania - oświadczenia o treści) z których będzie wynikać:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówieniapublicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału wpostępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi którychwskazane zdolności dotyczą.

3) Na potwierdzenie spełniania warunków Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszązostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 8.1 i 8.2 SIWZ dotyczących spełnianiawarunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zastrzega prawo do wezwania w ww. zakresie w oparciu o art.26 ust. 2f ustawy Pzp. na każdym etapie postępowania.

Dz.U./S S117

21/06/2018

265421-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

8 / 10

21/06/2018S117

http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

8 / 10

4) Oświadczenia składane są w oryginale z zastrzeżeniem pkt 5) poniżej. Dokumenty muszą zostać złożone wformie oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem”.

5) JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Szczegółowe informacje nt. składania JEDZ podano w SIWZ.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)

Opis

IV.1.1)

Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 30/07/2018

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

Data: 30/07/2018

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Dobra, pl. Wojska Polskiego 10, 62-730Dobra, pokój nr 13.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

1. Każdy wykonawca może złożyć w ramach niniejszego postępowania tylko jedną ofertę dla każdej z części.

2. Oferta zawiera:

Dz.U./S S117

21/06/2018

265421-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

9 / 10

21/06/2018S117

http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9 / 10

a) Formularz ofertowy – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wykonawca wskazuje w formularzuoferty w odniesieniu do części na które składa ofertę: łączną cenę brutto, długość okresu gwarancji, terminwykonania przedmiotu zamówienia oraz pozostałe wymagane informacje.

b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do podpisaniaoferty. Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przezWykonawcę,

c) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty musi byćzałączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowaniaich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy wsprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przezWykonawcę,

d) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 7 SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem formy złożeniaJEDZ opisanej w pkt 7.1 SIWZ.

e) Potwierdzenie wpłaty wadium w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu lub oryginał poręczenia lubgwarancji w odniesieniu do części na które Wykonawca składa ofertę.

3. Termin realizacji umowy rozpocznie się w dniu jej podpisania. Termin rozpoczęcia robót budowlanychzostanie ustalony w porozumieniu z właścicielem każdego obiektu, którego roboty będą dotyczyły

4. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Wykorzystanieenergii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucjaenergii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”. Wzwiązku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy odebrania Przedmiotu zamówieniaw przypadku gdy nie zostanie on wykonany w terminie. Brak odbioru może nastąpić w przypadku,gdy Zamawiający nie uzyska zgody na przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków w umowie odofinansowanie.

5. Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. może unieważnić postępowanie o udzieleniezamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki zpomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną muprzyznane.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisachDziału VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszonew sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach

Dz.U./S S117

21/06/2018

265421-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

10 / 10

21/06/2018S117

http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10 / 10

przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danegozamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisówustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo wterminie 15 dni – jeśli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołaniewnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/06/2018

Załączniki

PFU_Dobra (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie (169.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - ostateczna 20 06 2018 (149.3kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 1 do Umowy - Oświadczenie końcowe (67.3kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (74.3kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu (57.5kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie GK (60.5kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw (68.2kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób (57.4kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór Umowy (128.2kB) Zapisz dokument  
Wyjaśnienie treści SIWZ (6.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o unieważnieniu postępowania (383kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Stanisław Bartski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Stanisław Bartski
Data wprowadzenia:2018-06-21 13:47:21
Opublikował:Stanisław Bartski
Data publikacji:2018-06-21 13:48:53
Ostatnia zmiana:2018-08-06 15:32:43
Ilość wyświetleń:1337
Urząd Gminy i Miasta Dobra
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij