Dobra, dnia 09.04.2018 roku

 

Gmina Dobra

 

Znak sprawy: IGOŚR.ZO.1.2018.MŚ

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(dotyczy zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tyś Euro)

 

Sprawowanie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów

 

1. ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Dobra

Pl. Wojska Polskiego 10

62-730 Dobra

dobra.nowoczesnagmina.pl

Fax: 63 2799941

 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Rodzaj zamówienia: Usługi

 

Zakres zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego będą usługi polegające na sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn.: „Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów”, w branży budowlanej, elektrycznej i instalacyjnej.

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.

Do obowiązków Inspektora nadzoru należy pełny zakres czynności określonych ustawą Prawo Budowlane w szczególności:

1) Reprezentowanie Zamawiającego wobec pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego, w ramach umocowań wynikających z niniejszej umowy i udzielonych pełnomocnictw;

2)         Weryfikacja i szczegółowa ocena jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, jak również wyrobów, które ze względów technologicznych nie powinny mieć zastosowania w ramach realizacji Projektu

3)         Udział w planowaniu i ustalaniu harmonogramów działań wszystkich wykonawców i dostawców, wg procedur zatwierdzonych przez Wykonawcę;

4)         Koordynacja robót i dostaw, wg opracowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego planów i harmonogramów;

5)         Podejmowanie niezbędnych czynności gwarantujących stosowanie opracowanych procedur oraz monitorowanie działań wykonawców w zakresie zapewnienia dobrej jakości wykonywanych robót i świadczonych usług.

6)         Kontrola realizacji i przepływu dokumentacji projektowej oraz monitorowanie jej wytwarzania przez właściwego projektanta - wg warunków i terminów określonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a projektantem;

7)         Dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego zakontraktowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przez prawo opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami;

8)         Weryfikacja formalna i techniczna przekazywanej dokumentacji;

9)         Uzyskiwanie akceptacji Zamawiającego w zakresie zastosowanych rozwiązań projektowych;

10)       Występowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa-do właściwych organów o wydanie wymaganych przepisami decyzji lub opinii;

11)       Opracowanie - wg standardów uzgodnionych z Zamawiającym - harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz innych dokumentów planistycznych niezbędnych do sprawnego i racjonalnego prowadzenia i finansowania Projektu Inwestycyjnego;

12)       Nadzorowanie przebiegu realizacji Projektu Inwestycyjnego, koordynacja działań wykonawców i dostawców oraz podejmowanie działań dyscyplinująco - korygujących, szczególnie w zakresie:

a)         nadzoru nad dotrzymywaniem zgodności postępu robót z przyjętymi harmonogramami;

b)         zapewnienia właściwej organizacji budowy i zaplecza, w tym przygotowania i organizacji robót przez wykonawców;

c)         sprawdzania postępu rzeczowo - finansowego robót;

d)         przestrzegania na budowie właściwych przepisów prawno - porządkowych oraz decyzji i zaleceń Zamawiającego;

e)         powołanie zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego w specjalnościach wymaganych przez prawo budowlane oraz koordynacja pracy zespołu inspektorów nadzoru,

f)         koordynowanie przygotowania i przebiegu odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, prób i rozruchów, odbiorów częściowych robót i odbioru końcowego, z uwzględnieniem kontroli nad indywidualnymi metryczkami odbiorowymi dla każdego lokalu i części wspólnych;

g)         sprawdzenie i opiniowanie protokołów odbioru częściowego oraz robót zanikających lub ulegających zakryciu;

h)         weryfikacja i rekomendowanie do zapłaty faktur wykonawców i dostawców z załączonymi dokumentami odbiorowymi za prace projektowe, wykonane roboty, dostawy i usługi;

i)          opiniowanie wszelkich rozwiązań technicznych, technologicznych i kosztorysowych proponowanych przez generalnego wykonawcę, projektanta lub inspektorów nadzoru w trakcie realizacji budowy, wymagających decyzji Zamawiającego;

13)       Organizowanie na budowie okresowych - nie rzadziej niż raz w tygodniu - narad koordynacyjnych z udziałem inspektorów nadzoru i wykonawców oraz powiadamianie Zamawiającego o terminach narad koordynacyjnych, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem oraz przedkładanie Zamawiającemu pisemnych notatek z tych narad.

14)       Opracowywanie i przedkładanie Zamawiającemu miesięcznych raportów o stanie realizacji Projektu Inwestycyjnego, zaawansowaniu rzeczowo - finansowym robót i dostaw, występujących zagrożeniach oraz podjętych działaniach korygujących i zapobiegawczych - wg uzgodnionego standardu, w terminie do 7 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu objętym sprawozdaniem;

15)       Prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach realizacji poszczególnych etapów Projektu Inwestycyjnego z wykonawcami i osobami trzecimi, w zakresie nie skutkującym zaciągnięciem zobowiązań w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

16)       Organizowanie i koordynowanie czynności odbiorów częściowych i odbioru końcowego poprzez:

a)         stwierdzenie gotowości do odbioru;

b)         poinformowanie o powyższym wykonawcy, właściwych inspektorów nadzoru oraz Zamawiającego;

c)         wyznaczenie terminu odbioru i jego przeprowadzenie;

d)         przekazanie Zamawiającego protokołów odbioru - wg uzgodnionego wzoru;

e)         przygotowanie organizacyjne pracy komisji odbioru końcowego robót budowlanych oraz nadzór nad skompletowaniem i przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej;

f)         zapewnienie warunków formalnych i faktycznych dla przeprowadzenia procedury uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.

17)       Podejmowanie niezbędnych czynności gwarantujących stosowanie opracowanych procedur oraz monitorowanie działań wykonawców w zakresie zapewnienia najwyższej jakości wykonanych robót i świadczonych usług.

18)       podejmowania działań zmierzających do osiągnięcia przez Zamawiającego oszczędności przy realizacji Projektu Inwestycyjnego, m.in. poprzez: proponowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań projektowych, realizację zakupu materiałów budowlanych lub urządzeń w systemie "zakupów inwestorskich", optymalizację organizacji pracy wykonawców i dostawców oraz inne działania - po uzyskaniu uprzedniej zgody Wykonawcy na ich realizację. W związku z powyższym Zamawiający upoważnia Wykonawcę do badania kosztów w poszczególnych obszarach realizacji zadania oraz przedkładania Zamawiającemu wniosków dotyczących możliwości uzyskania oszczędności.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ramach niniejszego zamówienia będzie zobowiązany do weryfikacji pod względem zgodności z dokumentacją Zamawiającego kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie w/w zamówienia.

 

 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia Wykonawcy robót budowlanych do dnia 31.10.2018 r.

 

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

4.1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu:

 

4.1.1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej niniejszym postępowaniem.

 

Wykonawca oraz osoby, którymi dysponuje posiadają uprawnienia, tj. w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych.

 

4.1.2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie.

 

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na wykonywaniu budowy, rozbudowy obiektów budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł.

 

4.1.3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.

 

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia niniejszego warunku.

 

4.1.4. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym.

 

Wykonawca dysponuje co najmniej:

a)   jedną osobą posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polski na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz. 65 ze zm.);

b)   1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polski na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz. 65 ze zm.);

c)   1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polski na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz. 65 ze zm.).

 

 

4.1.5. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia niniejszego warunku.

 

 

5. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

5.1. Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

 

a)      Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik do Ogłoszenia

 

b)      Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji

 

c)      wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 

d)      Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

 

 

6. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

 

6.1. Zamawiający nie żąda oświadczeń i dokumentów poświadczających brak podstaw do wykluczenia.

 

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

 

7.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną, email: inwestycje@dobra24.pl.

7.2. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

 

1.      Marek Świętochowski – tel. 63 279 99 39.

 

 

 

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

8.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

8.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA

 

9.1. Oferty należy składać do dnia 16.04.2018 roku, do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego (adres: Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, Polska).

 

 

10. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

 

10.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

 

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

100%

 

10.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 10.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:

 

Nr kryterium

Wzór

1

(Cmin/Cof) * 100 * waga

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof -  cena podana w ofercie

 

10.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.

10.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

10.5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

 

11.1. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.

11.2. Cenę deklaruje  się na formularzu oferty, podając: cenę netto, cenę brutto.

11.3. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

11.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 

12.1. Zamawiający nie ustanawia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 

13.1. Oferty, należy składać za pośrednictwem:

a)      osobiście lub pocztą w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego

13.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną należy wskazać osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane Do oferty należy załączyć: kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawców usługi odpowiednie dla wymaganych osób uczestniczących w zapytaniu ofertowym.

 

 

14. INFORMACJE DODATKOWE

 

14.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji

14.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę

14.3. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

14.4. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia przetargu wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia drogą pocztową.

 

 

15. ZAŁĄCZNIKI

 

 

  1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków
  2. Formularz oferty
  3. Wykaz usług
  4. Wykaz osób

.....................................................