Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn.: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej", w branży budowlanej, elektrycznej i instalacyjnej.

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-11-2017

Nazwa zamawiającego

GMINA DOBRA

Numer ogłoszenia

1068583

Status ogłoszenia

Aktualne

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego będą usługi polegające na sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej”, w branży budowlanej, elektrycznej i instalacyjnej.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 23.11.2017 roku, do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego (adres: Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, Polska).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inwestycje@dobra24.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Świętochowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

63 2799939

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego będą usługi polegające na sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej”, w branży budowlanej, elektrycznej i instalacyjnej.
Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.
Do obowiązków Inspektora nadzoru należy pełny zakres czynności określonych ustawą Prawo Budowlane

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: turecki Miejscowość: Dobra.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi działającego w imieniu Zamawiającego sprawującego nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji robót budowlanych dla zadania pn.: Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego będą usługi polegające na sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej”, w branży budowlanej, elektrycznej i instalacyjnej.
Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.

Kod CPV

71247000-1

Nazwa kodu CPV

Nadzór nad robotami budowlanymi

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia Wykonawcy robót budowlanych do dnia 30.06.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca oraz osoby, którymi dysponuje posiadają uprawnienia, tj. w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na wykonywaniu budowy, rozbudowy oczyszczalni ścieków, o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł o przepustowości minimum Qśrd=420m3/d.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia niniejszego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca dysponuje co najmniej:
a) jedną osobą posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polski na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz. 65 ze zm.);
b) 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polski na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz. 65 ze zm.);
c) 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polski na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz. 65 ze zm.).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia niniejszego warunku.

Warunki zmiany umowy

Niewykonanie lub opóźnienie wykonania postanowień Umowy spowodowane zaistnieniem siły wyższej będzie uważane przez Strony za okoliczność nie powodującą odpowiedzialności odszkodowawczej i będzie stanowić podstawę do negocjacji i zmiany warunków realizacji Umowy.
Uzgodniono, że jako siłę wyższą traktowane będą w szczególności decyzje uprawnionych organów państwa oraz zdarzenia zewnętrzne, które mają charakter nadzwyczajny, których Strony nie mogły przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru swojej działalności przewidzieć w chwili zawierania Umowy oraz których wystąpieniu Strony nie mogły w żaden sposób zapobiec ani przeciwdziałać. Należą do tej kategorii między innymi katastrofy przyrodnicze np. powódź, huragan, długotrwałe i wyjątkowo niskie temperatury, uniemożliwiające prowadzenia prac budowlanych lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego, dalej "Siła Wyższa"
O zaistnieniu i zakończeniu działania siły wyższej mającej wpływ na normalne prowadzenie inwestycji Strony będą się niezwłocznie informować w formie pisemnej.
Wystąpienie Siły Wyższej powoduje zawieszenie wykonywania niniejszej Umowy na czas trwania Siły uniemożliwiającej podjęcie działań. Za czas przestoju Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków
2. Formularz oferty
3. Wykaz usług
4. Wykaz osób

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 100%

Punkty przyznawane za podane w pkt. 10.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium Wzór
1 (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.
Cenę deklaruje się na formularzu oferty, podając: cenę netto, cenę brutto.
Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

GMINA DOBRA

Adres

pl. Wojska Polskiego 10

62-730 Dobra

wielkopolskie , turecki

Numer telefonu

632799011

Fax

632799941

NIP

6681870425

Tytuł projektu

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej

Numer projektu

RPWP.04.03.01-30-0028/16-00

 

Załączniki

Ogłoszenie (20.4kB) Zapisz dokument  
Zapytanie_ofertowe (536.6kB) Zapisz dokument  
Formularz ofertowy (15.8kB) Zapisz dokument  
Oświadczenie o spełnianiu warunków (15kB) Zapisz dokument  
Wykaz osób (15.3kB) Zapisz dokument  
Wykaz usług (15kB) Zapisz dokument  
Wzór umowy (79.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zbiorcze zestawienie ofert (461.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Stanisław Bartski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Stanisław Bartski
Data wprowadzenia:2017-11-15 14:26:13
Opublikował:Stanisław Bartski
Data publikacji:2017-11-15 14:30:18
Ostatnia zmiana:2017-11-27 09:41:13
Ilość wyświetleń:261
Urząd Gminy i Miasta Dobra
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij