Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dobra, gm. Dobra, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2083/4 o pow. 0,6025 ha zapisanej w księdze wieczystej KN1T/00028284/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Turku.

 

 

Ogłoszenie o przetargu

         ustnym nieograniczonym

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

Burmistrz Dobrej

ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dobra, gm. Dobra, oznaczonej numerem  ewidencyjnym 2083/4 o pow. 0,6025 ha  zapisanej w księdze wieczystej KN1T/00028284/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Turku.

             Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczona numerem ewidencyjnym 2083/4 o pow. 0,6025 ha zlokalizowana jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.   Kształt działki prostokątny. Teren działki wyrównany, dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi publicznej, asfaltowej.  Nieruchomość z dostępem do infrastruktury, sieć wodociągowa, sieć energetyczna, kanalizacja sanitarna, deszczowa, oświetlenie uliczne.

 

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.  Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobra, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr IV/30/11 z dnia 17 lutego 2011 roku  nieruchomość znajduje się w I strefie zurbanizowanej, na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Dobrej Nr IGOŚR.6730.8.2017 z dnia 17.05.2017r. o udzieleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu działka będąca przedmiotem zbycia przeznaczona jest pod zabudowę  zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami ani prawami na rzecz osób trzecich.

 

Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  241.000,00zł. ( słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych, 00/100) ustalona zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt.1 u. o g. n.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.10.2017 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń nr 13 Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości 24.100,00 zł. ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące, sto złotych, 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Dobrej,  Bank Spółdzielczy Malanów O/Dobra 86 8557 0009 0300 0172 2003 0011, przy czym kwota wadium musi wpłynąć na konto urzędu do dnia  05.10.2017r.  

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się chociażby  do przetargu przystąpiła jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Przetarg przeprowadza Komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Dobrej – Zarządzeniem Nr Nr.  RO.SO.0050.52.2017 z dnia 05.09.2017r.

Termin podpisania umowy notarialnej zostanie określony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Cena nieruchomości płatna jest nie później, niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokółu.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z  przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz  rokowań na zbycie  nieruchomości ( Dz. U. 2014r. poz. 1490 ze zm.).

Ponadto oferent powinien zapoznać się z regulaminem przetargu, który dostępny jest na stronie internetowej Gminy Dobra: dobra.nowoczesnagmina.pl

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela się w Urzędzie Miejskim w Dobrej - pokój nr 9 lub telefonicznie pod numerem (63) 279 99 26.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, a ponadto dostępne jest na stronie internetowej urzędu www.dobra24.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie dobra.nowoczesnagmina.pl oraz w prasie lokalnej.

 

 

  Dobra, dnia  05.09.2017r.

 

 

Burmistrz Dobrej

/-/ Andrzej Piątkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o przetargu, Dobra pl Słowackiego (279.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Regulamin przetargu Dobra pl. Słowackiego (294.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie o ogłoszeniu przetargu, Dobra (179.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z przetargu dz. 2083_4 Dobra (947kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Renata Jarek
Źródło informacji:Renata Jarek
Data utworzenia:2017-09-05 14:48:28
Wprowadził do systemu:Joanna Krawczyk
Data wprowadzenia:2017-09-05 14:48:37
Opublikował:Joanna Krawczyk
Data publikacji:2017-09-05 14:50:10
Ostatnia zmiana:2017-10-09 15:38:16
Ilość wyświetleń:257
Urząd Gminy i Miasta Dobra
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij