Szanowni Państwo

W dniu 19 października 2016 r. Gmina Dobra, podpisała z Województwem Wielkopolskim,  umowę na dotację celową na realizację projektu pn. „Opracowanie gminnego  programu  rewitalizacji w Gminie Dobra”. Projekt jest realizowany  przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych bieżącego okresu programowania, planujemy aplikować o środki unijne, które spowodują dalszy rozwój naszej gminy.

Rewitalizacja to kompleksowy proces powiązanych ze sobą działań obejmujących kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe, na rzecz społeczności lokalnej. Są one podejmowane  w celu wykorzystania specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnego potencjału, którym jest położenie, baza lokalnych przedsiębiorców, koncentracja siedziby instytucji publicznych, placówek służby zdrowia, edukacji i kultury. Z tego względu wstępna koncepcja rewitalizacji w Gminie Dobra zakłada, iż obszar objęty programem to miasto Dobra i otaczający je obszar miejscowości  Długa Wieś, gdzie zauważono potrzebę m.in. takich działań jak:

1.       Renowacja centralnych przestrzeni (Plac Wojska Polskiego, targowisko „Zielony rynek”, Plac Mały Rynek). Aranżacja przestrzeni publicznej Małego Rynku, z budynkiem po dawnym dworcu PKS, wydzielenie stref parkingowych, zieleni miejskiej, stref wypoczynku, powierzchni na potrzeby działalności gospodarczej (handel, usługi, mała gastronomia, przy zachowaniu zabytkowej zabudowy).Nadanie nowej funkcji targowiska poprzez sprzedaż i promocję lokalnych produktów.

2.       Rewitalizacja wybranych obszarów przestrzeni miejsko-wiejskiej  w obszarze Dobra – Długa Wieś.

3.       Przebudowa wybranych ulic miejskich wraz z koncepcją budowy łącznika pieszo-rowerowego (Plac Wojska Polskiego z ul. Parkową oraz ul. Dekerta z ul. Narutowicza – połączenie dwóch parków ).

4.       Remont i adaptacja  zabytkowego pałacu na potrzeby przedszkola samorządowego, izby pamięci historycznej (nowe funkcje edukacyjna, kulturalne).

5.       Likwidacja barier architektonicznych w budynkach publicznych m.in.: Centrum Kultury w Dobrej, Urząd Miejski w Dobrej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

6.       Nadanie nowych funkcji nieczynnym budynkom komunalnym.

 

Proces rewitalizacji wymaga aktywnego włączenia mieszkańców i innych grup interesariuszy w przygotowanie i aktualizowanie gminnego programu rewitalizacji. Zgodnie z tym założeniem prowadzone będą konsultacje, zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej (ankiety), w tym za pomocą poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej. Planowane są także spotkania, debaty, warsztaty, wywiady, pozwalające na zbieranie uwag przy budowie gminnego programu rewitalizacji. 

W związku z tym, pragniemy zapewnić możliwość stałego wypowiadania się  mieszkańców Gminy Dobra oraz podmioty tu działające. Oddajemy poniżej do Państwa dyspozycji formularz/ankietę, w którym możecie Państwo wyrazić swoją opinię i zamieścić uwagi, co do wstępnych propozycji działań planowanych w programie rewitalizacji, a także Wasze propozycje działań rewitalizacyjnych.

 

Burmistrz Dobrej
Andrzej Piątkowski