RSS.POP.042.10.1.2016                                                                                                          

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 28.11.2016 r.

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

Zapytanie ofertowe upubliczniono poprzez zamieszczenie na stronie zamawiającego: http://dobra.nowoczesnagmina.pl/ (zakładka gmina / przetargi/ zapytania ofertowe), a także na stronie www.dobra24.pl.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Dobra

Plac Wojska Polskiego 10

62-730 Dobra

tel. (063) 279 90 11

http://dobra.nowoczesnagmina.pl/

 

 

I.                               SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do:

 

1.         Przedmiotem zamówienia jest opracowanie „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego dla terenów zbiornika Jeziorsko w Gminie Dobra, z uwzględnieniem terenów z zakazem zabudowy oraz ze wskazaniem obszarów przeznaczonych do zabudowy, w szczególności przeznaczonych dla infrastruktury sportu i turystki” zwanej w dalszej części opisu – Koncepcją, w ramach projektu pn.: „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”, współfinansowanego z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych, którego głównym celem jest poprawa sytuacji gospodarczej na terenie powiatu tureckiego, a podstawowym jego narzędziem będzie realizacja wspólnych przedsięwzięć, które przełożą się na ożywienie gospodarcze i rozwój obszaru.

2.         Celem opracowania  jest uzyskanie praktycznej wiedzy na temat kierunków i sposobów najbardziej efektywnego wykorzystania przestrzeni  terenów  położonych nad zbiornika Jeziorsko oraz samego zbiornika w Gminie Dobra, z uwzględnieniem terenów z zakazem zabudowy oraz ze wskazaniem obszarów przeznaczonych do zabudowy, w szczególności przeznaczonych dla infrastruktury sportu i turystki” oraz wypracowanie płaszczyzny jej zagospodarowania z uwzględnieniem obszarów: aktywizacji gospodarczej oraz  rozwoju obszarów przeznaczonych pod rozwój rekreacji.

3.         Zadanie Wykonawcy będzie polegało w szczególności na wykonaniu prac analitycznych, badawczych, koncepcyjnych i redakcyjnych prowadzących do opracowania Koncepcji, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

4.         Opracowanie Koncepcji obejmie minimum nw. elementy:

1)         zakres i metody opracowania,

2)         diagnozę uwarunkowań, w tym:

a)         inwentaryzację stanu istniejącego przestrzeni planistycznej obszaru gminy Dobra (sytuacji przestrzennej terenu),

b)         inwentaryzację szczegółową wskazanego obszaru,

c)         potrzeby i możliwości rozwoju obszaru,

d)         stan prawny gruntów,

e)         występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych,

3)         wizję i kierunki rozwoju przestrzennego i sposoby zagospodarowania przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem:

a)         ich gospodarczego wykorzystania i rozwoju,

b)         ochrony i sposobu użytkowania obszarów przyrodniczych,

c)         zagospodarowania obiektów kulturowych,

d)         budowy tożsamości przestrzennej oraz identyfikacji obszaru.

4)         mapy obrazujące w formie graficznej obecne i planowane kierunki rozwoju dla danego obszaru

Należy przedstawić propozycje kierunków rozwoju przestrzennego według wskazanych przez gminę celów i projektów, ze wskazaniem koniecznych zmian w dokumentach planistycznych o ile zajdzie taka potrzeba.

5.         Koncepcja będzie wskazywać na spójność z aktualnymi dokumentami oraz wytycznymi o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym oraz miejscowym, w tym m.in.:

a)         Umową Partnerstwa 2014 – 2020

b)         Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

c)         Polityką niskoemisyjną

d)         Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie

e)         Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska 2020

f)         Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020

g)         Zintegrowaną Strategią Rozwoju Gospodarczego gmin powiatu tureckiego na lata 2015 – 2025

h)         Studium Transportowym obszaru powiatu tureckiego

i)          Koncepcją Zagospodarowania Przestrzennego obszaru powiatu tureckiego.

 

10.       Treść dokumentu będzie uzgadniana z Zamawiającym na poszczególnych etapach prac. 

11.       Wykonawca przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszystkich elementów prac i dokumentów, powstałych w związku z opracowaniem Koncepcji w zakresie rozporządzania nimi i korzystania z nich przez czas nieoznaczony na wszystkich polach eksploatacji. Opracowanie będzie wykorzystywane przez partnerów projektu do realizacji projektów rozwojowych oraz aplikowaniu o środki zewnętrzne, w tym z budżetu Unii Europejskiej, w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

15.       Koncepcja musi zostać opatrzona logotypami: Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz formułką „Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych”.

Plan rozwoju instytucjonalnego partnerstwa należy:

-        opatrzyć logotypami: Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” oraz formułką „Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych”.

Zamawiający dostarczy Wykonawcy zestaw niezbędnych logotypów po podpisaniu umowy.

 

-        opracować w języku polskim, a jego wersję ostateczną dostarczyć Zamawiającemu                 w 3 egzemplarzach drukowanych oraz w 3 egzemplarzach na elektronicznych nośnikach informacji (CD/DVD), w plikach w formacie .pdf oraz plikach źródłowych możliwych do edycji (np.doc).

 

 

II.                            TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

do 28 grudnia 2016r.

 

 

III.                         SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.      Oferta powinna być sporządzona przez wykonawcę w formie pisemnej, wyłącznie w jednym egzemplarzu, w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

2.      Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.12.2016 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrej przy Placu Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, do godz. 14.00.

3.      Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona napisem: Zapytanie ofertowe o cenę opracowania dokumentu pn.: „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego dla terenów zbiornika Jeziorsko w Gminie Dobra”

Nie otwierać do dnia 06.12.2016r. godz. 14.00”

4.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

IV.                          SPOSÓB OBLICZANIA CENY

 

1.   Wykonawca określi cenę ryczałtową dla przedmiotu zamówienia, podając ją w kwocie netto oraz brutto, w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.   Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.

3.   Walutą ceny ofertowej jest złoty polski.

 

V.                             KRYTERIA OCENY OFERT

 

1.      Komisyjna ocena ofert rozpocznie się 06.12.2016 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Miejskim
w Dobrej, Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra – pokój nr 13.

2.      W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego wykonawcę, zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

·      cena oferowanej usługi – 100 %

3.      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

4.      Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5.      Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6.      Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.

7.      Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania.

 

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

-        w sprawach merytorycznych dot. przedmiotu zamówienia  

Katarzyna Antosik

tel. 63 279 99 29

e-mail: promocja@dobra24.pl

-        w sprawach dot. postępowania o udzielenie zamówienia

Stanisław Stasiak

tel. 63 279 99 40

e-mail: sekretarz@dobra24.pl