OGŁOSZENIE  O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

MIEJSKO GMINNY  OŚRODEK POMOCY W DOBREJ
UL. WIATRAKI 13
62 – 730 DOBRA

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: do realizacji świadczenia wychowawczego
 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1.      Obywatelstwo polskie.
O w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

2.      Wykształcenie – wyższe.

3.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4.      Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieposzlakowana opinia.

5.      Znajomość obowiązujących przepisów w zakresie:

- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz.195),

- rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i  trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 214),

-znajomość procedur postępowania administracyjnego, w tym umiejętność oceny materiału dowodowego i opracowanie decyzji administracyjnej zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23),

- ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.),

6.      Umiejętność korzystania z przepisów prawa i ich interpretowania.

7.      Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

1.      Biegła znajomość obsługi komputera i Internetu, umiejętności komunikowania się z klientami i ze współpracownikami.

2.      Samodzielność i efektywność w działaniu, sumienność, dokładność i umiejętność pracy w zespole.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1.      Obsługa interesantów /udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków o świadczenia wychowawcze

2.      Wprowadzanie świadczeń do bazy komputerowej.

3.      Samodzielne uzyskiwanie lub weryfikacja drogą elektroniczną informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania w spawie świadczenia wychowawczego 

4.      Przygotowywanie decyzji administracyjnych.

5.      Sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń.

6.      Kompletowanie dokumentacji osób odwołujących się od decyzji.

7.      Dokonywanie bieżących analiz ilościowych i finansowych w zakresie udzielanych świadczeń,

8.      Sporządzanie sprawozdań dotyczących świadczenia wychowawczego 

 

WARUNKI PRACY NA STANOWISKU

1.      Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

2.      Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

3.      Obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka).

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.      Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (według załączonego wzoru).

2.      List motywacyjny – podpisany własnoręcznie.

3.      Życiorys - Curriculum Vitae - podpisany własnoręcznie.

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.

5.      Podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

6.      Podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7.      Podpisane oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.

8.      Podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na określonym stanowisku.

9.      Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2014 r. poz.1202 ze zm.).”


W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu Pracodawcy, oryginałów dokumentów oraz przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Komplet wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Dotyczy naboru   na stanowisko urzędnicze „ należy składać
w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ( pokój 2 ) lub drogą pocztową na adres;

62-730 Dobra, ul. Wiatraki 13, w terminie do dnia 21 marca 2016r. do godz.15.00 - liczy się data i godzina wpływu do Miejsko Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

 

Dokumenty, które wpłyną do Miejsko Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

INNE INFORMACJE   
Osoby, które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną poinformowane o dalszym postępowaniu procedury naboru.
Informacja taka zostanie także umieszczona stronie Miejsko Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dobrej  www.dobra.naszops.pl ,  na tablicy informacyjnej  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  http://dobra.nowoczesnagmina.pl oraz tablicy informacyjnej UM w Dobrej.
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej  www.dobra.naszops.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  http://dobra.nowoczesnagmina.pl  oraz tablicy informacyjnej UM w Dobrej.
Dokumenty pozostałych osób, które nie spełniały wymogów formalnych i nie zostały umieszczone w protokole naboru można odebrać osobiście w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dobrej (pokój Nr 2), w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyniku naboru.

Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

                                                                          

Dobra, dnia 11.03.2016r                                                                                   Kierownik MGOPS w Dobrej

                                                                                                                           /-/  Elżbieta Pawłowska