Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ  

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 DLA OSÓB CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

Za­kres pod­sta­wo­wych zadań:

Spra­wo­wa­nie opieki nad osobą, ma­jąt­kiem oraz reprezentowanie  ubezwłasnowolnionego.

Wy­ma­ga­nia wa­run­ku­jące do­pusz­cze­nia do udziału w naborze:

-        po­sia­da­nie oby­wa­tel­stwa polskiego,

-        pełna zdol­ność do czyn­no­ści prawnych,

-        ko­rzy­sta­nie z pełni praw publicznych,

-        stan zdro­wia po­zwa­la­jący na peł­nie­nie funk­cji okre­ślo­nej w ogłoszeniu,

-        nie­ka­ral­ność za prze­stęp­stwo po­peł­nione umyślnie,

-        nie­po­szla­ko­wana opinia,

-        wy­ra­że­nie zgody na prze­two­rze­nie da­nych oso­bo­wych do ce­lów rekrutacji.

Wy­ma­gane dokumenty:

-        oświad­cze­nie kan­dy­data o wy­ra­że­niu zgody na peł­nie­nie funk­cji opie­kuna prawnego,

-        oświad­cze­nie o nie­ka­ral­no­ści za prze­stęp­stwo po­peł­nione umyślnie,

-        oświad­cze­nie o po­sia­da­niu oby­wa­tel­stwa pol­skiego, peł­nej zdol­no­ści do czyn­no­ści praw­nych, ko­rzy­sta­niu z pełni praw obywatelskich,

-        oświad­cze­nie kan­dy­data o wy­ra­że­niu zgody na prze­two­rze­nie da­nych oso­bo­wych do ce­lów rekrutacji.

Osoby za­in­te­re­so­wane udzia­łem w re­kru­ta­cji pro­simy o skła­da­nie wy­ma­ga­nych  do­ku­men­tów w ko­per­cie opa­trzo­nej do­pi­skiem „Kan­dy­dat na opie­kuna praw­nego” w Miejsko  Gminnym Ośrodku Po­mocy Spo­łecz­nej w Dobrej, po­kój nr 2 do dnia  09.10.2015r.

Zgodnie z art. 162 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

§ 2 Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub gdy sprawowanie opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej albo czyni zadość zasadom współżycia społecznego.

§ 3 Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 53 a ustawy o pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Pod­stawa prawna:

 Prze­pisy art. 3 pkt.5 lit. j  ustawy z dnia 17 maja 1990r. o po­dziale za­dań   i kom­pe­tencji okre­ślo­nych w usta­wach szcze­gól­nych po­mię­dzy or­ga­nami gmin a or­ga­nami ad­mi­ni­stra­cji rzą­do­wej oraz o zmia­nie nie­któ­rych ustaw (Dz.U. z 1990r. Nr 34, poz. 198  z późn. zm.) oraz art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lu­tego 1964r. Ko­deks ro­dzinny i opie­kuń­czy (Dz. U. z 2015r.,   poz. 583).  

Kierownik

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w  Dobrej

Metadane

Źródło informacji:Joanna Krawczyk
Data utworzenia:2015-09-22 14:53:27
Wprowadził do systemu:Joanna Krawczyk
Data wprowadzenia:2015-09-22 14:53:39
Opublikował:Joanna Krawczyk
Data publikacji:2015-09-22 14:56:30
Ostatnia zmiana:2015-09-22 14:56:50
Ilość wyświetleń:714

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij