BURMISTRZ DOBREJ

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE

 STANOWISKO PRACY

ds. sekretariatu

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1. Wykształcenie wyższe.

2. Umiejętność obsługi komputera w obszarze środowiska Windows (pakiet MS Office), kserokopiarek

Wymagania niezbędne pozostałe

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

2. Korzystanie w pełni z praw publicznych.

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

  4. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

1.       Znajomość przepisów prawa samorządowego i administracyjnego

2.       Znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę na stanowisku:

-              kodeks postępowania administracyjnego,

-              instrukcja kancelaryjna.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Realizacja zagadnień związanych z:

- obsługą interesantów Urzędu Miejskiego w Dobrej,

- zaopatrzeniem w materiały biurowe i prowadzeniem gospodarki materiałowej w tym zakresie,

- obsługa kserokopiarek,

- prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej,

- prowadzeniem ewidencji prawa wewnętrznego,

- prowadzeniem dokumentacji z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej urzędu i jednostek organizacyjnych,

- obsługa i rejestracją korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

- obsługą zebrań z przedstawicielami jednostek pomocniczych,

- prowadzeniem spraw z zakresu ochrony zdrowia,

- nadzorem tablic ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej.

Wymagany staż pracy:

Minimum 1 rok w administracji.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny, życiorys (CV), kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe, kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje.
Oferty w zamkniętych kopertach z umieszczonym na nich imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz adnotacją: ,,Konkurs na stanowisko ds. sekretariatu’’ należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10 w terminie do godz. 15.00 dnia 24 sierpnia 2015 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
            Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j. t.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.. o pracownikach samorządowych  (Dz.U.2014.1202 j. t.).

            Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne odbędzie się w terminie 7 dni od zakończenia przyjmowania ofert.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://dobra.nowoczesnagmina.pl), strona - dobra24.pl  oraz tablicy informacyjnej w UM Dobrej bezpośrednio po podpisaniu umowy o pracę z kandydatem, który uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie z wymogami regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dobrej.

 

Burmistrz Dobrej /-/ Andrzej Piątkowski

Dobra, dn. 07.08.2015  r.