Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "remoncie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Dobrej, położnej na działce nr 89/6, Gmina Dobra"

Znak sprawy: IGŚ-7624/3/D/09

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DOBREJ

 

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr 199 poz.1227) Burmistrz Dobrej podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji wymagającej udziału społeczeństwa – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „remoncie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Dobrej, położnej na działce nr 89/6, Gmina Dobra”

 

W decyzji tej zostały ustalone następujące środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia: 

1.     Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

W  ramach  inwestycji  planuje  się przebudowę oczyszczalni w Dobrej, położonej na działce nr 89/6, która docelowo przyjmować będzie ścieki z  miasta Dobra oraz miejscowości przyległych: Długa Wieś, Żeronice, Ugory, Mikulice.  Równoważna liczba mieszkańców dla oczyszczalni wynosić będzie: RLM = 2650mk.

2.     Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

-      z uwagi na bliskość rzeki Teleszyny, prace budowlane prowadzić ze szczególną ostrożnością, aby nie doprowadzić do zanieczyszczenia terenu zlewni,

-      powstające w trakcie przebudowy i eksploatacji odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie przekazywać firmie posiadającej odpowiednie zezwolenia wydane w trybie ustawy o odpadach,

-      powstałe w trakcie budowy zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, uciążliwości spowodowane hałasem oraz wyziewy substancji toksycznych ograniczać do minimum poprzez odpowiednie zabezpieczenia, a także odpowiednią organizację pracy,

-      prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej,

-      w celu ograniczenia uciążliwości przed hałasem zaopatrzyć pracowników obsługujących obiekt, w środki ochrony osobistej,

-      reagenty magazynować w przeznaczonych na ten cel szczelnych zbiornikach i pomieszczeniach z zachowaniem wszelkich zasad BHP,

-      gospodarkę osadową prowadzić tak, aby jak największą ilość odpadów zagospodarować przyrodniczo,

-      uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmienić niwelety terenu,

-      przeszkolić pracowników w zakresie procedur na wypadek awarii na terenie oczyszczalni.

3.    Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10:

-      biologiczne oczyszczanie ścieków prowadzić metodą niskoobciążonego osadu czynnego w reaktorze sekwencyjnym SBR z wydzieloną tlenową stabilizacją osadu czynnego,

-      ścieki oczyszczone odprowadzić do rzeki Teleszyny Górnej w km 8+500, mając na uwadze, że rzeka zasila dwa zbiorniki retencyjne w Żeronicach i w Przykonie, które wykorzystywane są na potrzeby rekreacyjne,

-      źródła hałasu lokalizować wewnątrz budynku,

-      ogrzewanie pomieszczeń w budynku socjalno – technicznym z zasilanego kotła olejowego o mocy do 50kW,

-      teren na którym będzie następował odbiór osadu odwodnionego oraz teren, na którym będą znajdowały się pojemniki na piasek i skratki, należy szczelnie utwardzić i zabezpieczyć w odpływ ewentualnych odcieków oraz wód opadowych do kanalizacji zakładowej,

-      wykonać nasadzenie pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż ogrodzenia o szerokości min 5m,

-      planowane przedsięwzięcie winno być wykonane z materiałów posiadających atesty i certyfikaty.

4.     Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska:

-      obiekt należy wyposażyć w rezerwowane podstawowe zespoły ruchowe, tzn.: przewidzieć  instalowanie ich w układzie: 1p  +1r  tzn. jedno urządzenia pracujące i drugie rezerwowe,

-      na wypadek przerw w dostawie prądu  przewidzieć instalacje agregatu prądotwórczego,

-      obsługa powinna zostać przeszkolona na wypadek awarii i wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska i stosować się do tych zaleceń,

-      o każdej awarii należy powiadomić miejscowy organ ochrony środowiska.

5.     Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem oddziałującym transgranicznie.

 

Nałożono również na inwestora obowiązek:

-      przedłożenia właściwemu organowi informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów innych niż niebezpieczne,

-      wykonania analiz składu ścieków surowych i oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika z częstotliwością określoną w pozwoleniu wodno – prawnym,

-      prowadzenia badań jakości wody w rzece Teleszynie Górnej powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków z częstotliwością określoną w pozwoleniu wodno – prawnym,

-      wykonania analiz składu osadu ustabilizowanego, odwodnionego na prasie mechanicznej oraz mikrobiologicznego,

-      spełnienia wymagań ochrony  środowiska określonych w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

 

Nie nałożono obowiązku:

  1. konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej,
  2. konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania,
  3. konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, pkt. 1 ustawy.

 

 

Z pełną treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym ze Starostą Tureckim oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku można zapoznać się w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury, Geodezji i Gospodarki Gruntami, Rolnictwa oraz Ochrony Środowiska, Pok. Nr 10a, tel. 279 99 27, w terminie 14 dni licząc od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej, na stronie internetowej www.dobra24.pl . oraz w pobliżu miejsca lokalizacji inwestycji.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

BURMISTRZ DOBREJ

Andrzej Piątkowski

 

Metadane

Źródło informacji:Renata Jarek
Data utworzenia:2009-06-29 13:32:20
Wprowadził do systemu:Jacek Gajewski
Data wprowadzenia:2009-06-29 13:32:31
Opublikował:Jacek Gajewski
Data publikacji:2009-06-29 13:34:20
Ostatnia zmiana:2009-06-29 13:34:50
Ilość wyświetleń:1339
Urząd Gminy i Miasta Dobra
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij