Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia (zwana dalej ustawą OOŚ)

Dobra, dnia 7 kwietnia 2009r.

Znak sprawy: IGŚ-7624/3/09

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DOBREJ

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia (zwana dalej ustawą OOŚ)

W związku z wydanym w dniu 16 marca 2009 r. postanowieniem Burmistrza Dobrej stwierdzającym potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającym konieczność przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie określonym w art. 66 ustawy OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Dobrej, położnej na działce nr 89/6, Gmina Dobra

o b w i e s z c z a m

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

pn. „Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrej, położnej na działce nr 89/6, Gmina Dobra.

Przedmiotem decyzji będzie określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji w/w przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 82 ustawy OOŚ

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zostało wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa Przemysłowo Usługowego CMM, Andrzej Czarkowski, Krzysztof Miśkiewicz, Elżbieta Stachowiak, 52-212 Wrocław, ul. M. Bołtucia 2, działającego z pełnomocnictwa Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Dobrej.

Organami właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Starosta Turecki oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku

 

Informuję, że dokumentacja sprawy, w tym:

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz kartą informacyjną przedsięwzięcia wraz z wymaganymi zgodnie z art. 74 ustawy OOŚ załącznikami,

1.      opinia Starosty Tureckiego Nr RLŚ.7633-14/09 z dnia 04.03.2009r.

2.      opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku Nr ON-NS-772/2/1-10/09  z dnia 09.03.2009 r.

3.      postanowienie Burmistrza Dobrej stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające konieczność przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie określonym w art. 66 ustawy OOŚ z dnia 16 lutego 2009,

4.      raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

została wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Dobrej, pokój nr 10a. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się od dnia wydania niniejszego obwieszczenia to jest od dnia 07.04.2009r.

Informuję, że zgodnie z art. 29 ustawy OOŚ każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Dokumentacja związana z uzgodnieniem warunków realizacji przedsięwzięcia ze Starostą Tureckim i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Turku , o których mowa w art. 77, ust. 1 ustawy OOŚ zostanie udostępnione niezwłocznie po ich uzyskaniu.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub

za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez koniecz­ności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), w Urzędzie Miejskim w Dobrej, pokój nr 10a, jak również pod adresem internetowym um@dobra24.pl  od dnia 7 kwietnia 2009r, przez okres 21 dni, tj. do dnia 28 kwietnia 2009r. do godz. 15.030. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Prowadzący sprawę: Agnieszka Ogrodowczyk tel.(63) 279 99 27

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.

Informuję również, że w związku z wydaniem decyzji nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

Podano do publicznej wiadomości dnia 07.04.2009 r. poprzez:

udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej

ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej

ogłoszenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, tj. na tablicy ogłoszeń w na terenie oczyszczalni ścieków Dobrej

 

Metadane

Źródło informacji:Renata Jarek
Data utworzenia:2009-04-08 09:28:27
Wprowadził do systemu:Jacek Gajewski
Data wprowadzenia:2009-04-08 09:29:02
Opublikował:Jacek Gajewski
Data publikacji:2009-04-08 09:29:27
Ostatnia zmiana:2009-04-08 09:30:02
Ilość wyświetleń:1315
Urząd Gminy i Miasta Dobra
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij