RADA MIEJSKA

    W DOBREJ

Dobra, dnia 1 sierpnia 2022

RO.SOR.0002.8.2022                                                             

 

 

ZAWIADOMIENIE

                                                          

            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 3 Statutu Gminy Dobra, na wniosek Burmistrza Dobrej z dnia 29 lipca 2022 roku zwołuję L sesję Rady Miejskiej w Dobrej,  która odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2022 roku (czwartek) o godz. 9:00 w sali kameralnej Centrum Kultury w Dobrej.

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie Sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

 

4.      Podjęcie uchwał:

1)    zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzona stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązujących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobra;

2)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobra położonej w miejscowości Miłkowice, gmina Dobra;

3)    zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok;

4)    zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2022-2026.

 

5.      Wolne wnioski i informacje.

6.      Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dobrej

/-/ Tomasz Gil