Zamknij okno Drukuj dokument

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr RO.SO.0050.21.2018 Burmistrza Dobrej z dnia 08.06.2018r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości rolnej na czas nieoznaczony oraz ogłoszenia jej wykazu.

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  RO.SO.0050.21.2018

Burmistrza Dobrej

z dnia 08.06.2018r.

 

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości rolnej na czas nieoznaczony oraz ogłoszenia jej wykazu.

 

             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994) w związku z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 ) zarządza się, co następuje:

 

§1

  1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony  nieruchomość rolną szczegółowo opisaną w załączniku do niniejszego zarządzenia.
  2. Szczegółowe warunki dzierżawy nieruchomości zostaną ustalone w umowie dzierżawy.

 

§ 2

 

  1. Wykaz, o którym mowa w §1 ust. 1  podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Dobrej, na okres 21 dni. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości  przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w inny sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu BIP:  www.dobra.nowoczesnagmina.pl .

 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Dobrej.

 

§ 3

          

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Dobrej
/-/ Andrzej Piątkowski

Załączniki

Informacja do prasy Linne dzierżawa (166.4kB)    
Wykaz Linne dzierżawa (389.4kB)    
Zarządzenie w sprawie wykazu Linne dzierżawa (254.3kB)    

Metadane

Źródło informacji:Stanisław Bartski
Data utworzenia:2018-06-08 13:32:38
Wprowadził do systemu:Stanisław Bartski
Data wprowadzenia:2018-06-08 13:32:49
Opublikował:Stanisław Bartski
Data publikacji:2018-06-08 13:34:00
Ostatnia zmiana:2018-06-08 13:34:08
Ilość wyświetleń:160