Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie nr 586531-N-2017 z dnia 2017-09-11 r. Gmina Dobra: Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej należącej do KSRG, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem


Ogłoszenie nr 586531-N-2017 z dnia 2017-09-11 r.

Gmina Dobra: Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej należącej do KSRG, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach działania – Przedsięwzięcia pozostałe w zakresie – zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobra, krajowy numer identyfikacyjny 52819000000, ul. plac Wojska Polskiego  10 , 62730   Dobra, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-63 279-90-11, e-mail st.stasiak@wp.pl, faks 0-63 279-90-11.
Adres strony internetowej (URL): http://dobra.nowoczesnagmina.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://dobra.nowoczesnagmina.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej należącej do KSRG, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem
Numer referencyjny: IGOŚR.271.7.2017.MŚ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 Wymagania zamawiającego Podwozie z kabiną Pojazd fabrycznie nowy, podwozie oraz zabudowa z roku produkcji 2017. Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: - ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1260), - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 32 z 2003r., poz. 262 z późniejszymi zmianami), - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami), - rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 165 z dnia 02 sierpnia 2011r.), - norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 Pojazd musi posiadać najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego ważne świadectwo dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami). Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia, wymagane jest świadectwo homologacji pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Podwozie samochodu kategorii drugiej, (uterenowiony) ze rozłącznym napędem 4x4 z blokadami mechanizmów różnicowych osi przedniej i tylnej oraz blokadą mechanizmu różnicowego międzyosiowego. Skrzynia biegów manualna min. 6 biegowa. Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 16000 kg, jednocześnie rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać wartości określonej przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (belka nisko profilowana LED, głośnik min. 100W), urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Pojazd musi być wyposażony w: - dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie (lub LED) z przodu pojazdu; - jedną lampę sygnalizacyjną niebieską umieszczoną na tylnej ścianie pojazdu - zestaw żółtych lamp LED na tylnej ścianie zabudowy do kierowania ruchem pojazdów, - światła sygnalizacyjne zamontowane na belce muszą wysyłać sygnały świetlne widoczne z przodu pojazdu oraz z boku. - dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca kierowcy i dowódcy - w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem. Pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny . Radiotelefon przewoźny musi pracować w zakresie częstotliwość VHF 136 – 174MHz , moc 1÷25W, min. 225 kanałowy, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz z dodatkowym, wyłączanym zewnętrznym głośnikiem w przedziale autopompy umożliwiający prowadzenie korespondencji + antena dla modułu JPS. Zabezpieczony przed działaniem wody wyposażony w wyłącznik. Radiotelefon ma być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsada kanałową. Sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego, jako sygnał świetlny akceptuje światło cofania. Pojazd wyposażony dodatkowo w: - światła LED do jazdy dziennej zamontowane fabrycznie przez producenta podwozia, - fabrycznie montowane przednie światła przeciwmgielne wpuszczone w zderzak (nie wystające poza obrys zderzaka), - zewnętrzną i wewnętrzną przysłonę przeciwsłoneczną. Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 290 KM spełniający w dniu odbioru obowiązujące przepisy o ruchu drogowym – min. Euro 6. Za większą moc silnika dodatkowe punkty w kryteriach oceny ofert opisane w punkcie 15.3 SIWZ. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie przekraczająca 3300 mm. Wysokość mierzona do najwyższego punktu po zamontowaniu drabiny i skrzyni narzędziowej. Maksymalna długość pojazdu 8400 mm Wykonanie nadwozia z podestami umożliwiającymi łatwy dostęp do sprzętu. Uchylenie (niedomknięcie) lub wysunięcie podestów i żaluzji musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami umożliwiającymi samoczynne otwarcie podestu w przypadku awarii siłownika. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej, zawieszona na poduszkach pneumatycznych samopompujących , zapewniająca dostęp do silnika, na desce rozdzielczej zamontowane dwa gniazda 12V typu „zapalniczka” w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: - fabryczny układ klimatyzacji, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - zintegrowane siedzisko tylne z mocowaniami na aparaty powietrzne, umożliwiające: - jednoczesne przewożenie aparatów z butlami różnego rodzaju, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu), - uchwyty do trzymania się podczas jazdy dla tylnego przedziału załogi, - dodatkowy schowek na sprzęt w skrzyni pod fotelami załogi, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - lusterka boczne zewnętrzne elektrycznie sterowane i ogrzewane, - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe dojazdowe, przednie, - szyby boczne przednie i tylne opuszczane i podnoszone elektrycznie, - główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek, - sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów, - sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego, - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, - reflektor ręczny do oświetlania budynków. Kabina powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlania kabiny, gdy drzwi są zamknięte. Drzwi kabiny zamykane centralnym zamkiem, wyposażonym w zdalny pilot sterowania. Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Minimalna pojemność akumulatora musi wynosić 2* 180 Ah. Samochód powinien być wyposażony w główny wyłącznik prądu, umożliwiający odłączenie akumulatorów od wszystkich systemów elektrycznych za wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania. Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy, po lewej stronie pojazdu. Gniazdo z wtyczką do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, umieszczone po prawej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). Samochód musi być wyposażony w gniazdo zasilania układu pneumatycznego pojazdu z zewnętrznego źródła, przyłącze umieszczone po prawej stronie. Gniazdo zintegrowane prądu i powietrza, rozłączane automatycznie. Kolorystyka: - nadwozie – RAL 3000, - pokrywa silnika – czerwona lub w odcieniach szarości, - błotniki, zderzaki i schody – białe RAL 9010, - drzwi żaluzjowe – naturalny kolor aluminium, - podwozie – czarne lub ciemnoszare (w przypadku gdy jest to fabryczny kolor producenta podwozia). Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, jednocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym. Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. Wylot spalin dolny lewy, umieszczony pomiędzy osiami. Wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika musi być możliwe bez podnoszenia kabiny. Silnik musi być zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy, przy czym jego pojemność nie może być mniejsza 150 litrów. Zawieszenie mechaniczne wzmocnione obu osi, musi być dostosowane do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu. Rezerwa masy min. 3%. Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system ABS. Hamulec postojowy działający na koła obu osi. Ogumienie z bieżnikiem terenowo-szosowym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Na osi przedniej ogumienie pojedyncze, na osi tylnej koła bliźniacze. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami. Na wyposażeniu pełnowymiarowe koło zapasowe, bez konieczności przewożenia na stałe. Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy) umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą jak i ściskającą. Pojazd należy wyposażyć w zestaw narzędzi przewidziany przez producenta podwozia. Kamera cofania umieszczona z tyłu zabudowy przekazująca obraz do monitora 5’ - 7’. Kamera i monitor uruchamiane podczas włączania biegu wstecznego. Kamera musi gwarantować odpowiednią widoczność i pole cofania. Kamera musi zapewniać widoczność w nocy oraz rejestrować obraz w kolorze, wymagana jest wodoodporność i wstrząsoodporność. Minimalny kąt widzenia 100 stopni. Dodatkowo wyposażona w czujnik cofania sygnalizujący o zbliżaniu się do przeszkody. Wyposażenie niezbędne: - Nawigacja, - Radioodtwarzacz CD/MP3. Dodatkowo nawigacja satelitarna minimalnej przekątnej monitora 7’ z zainstalowaną aktualną mapą. Dopuszcza się zastosowanie hybrydy nawigacja + kamera cofania. Montaż „orurowania” przedniego wraz ze zamontowanie 4 szt. reflektorów. Wyposażenie kabiny: - 4 radiostacje nasobne ładowane w kabinie dodatkowo wyposażone w ładowarki zewnętrzne 220 -230 V, - 4 szt. latarki wraz z ładowarkami, dodatkowo wyposażone w ładowarki zewnętrzne. Zabudowa pożarnicza Zabudowa wykonana wyłącznie z użyciem materiałów nierdzewnych (stal nierdzewna, aluminium), elementy wykończeniowe dopuszcza się z materiałów kompozytowych. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową z aluminiowym systemem mocowania półek w skrytkach sprzętowych umożliwiającym płynną regulację wysokości. Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z zamontowanymi uchwytami na sprzęt. Z tyłu pojazdu aluminiowa drabinka do wejścia na dach, stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. W pobliżu górnej części drabiny zamontowany uchwyt(y) ułatwiające wchodzenie. Dodatkowo na dachu pojazdu zamontowana skrzynia na sprzęt o wymiarach dł.200cm, szer.70cm, wys.35cm wykonana z blachy aluminiowej. Skrzynia musi posiadać oświetlenie LED i czujnik otwarcia z sygnalizacją w kabinie kierowcy. Górna krawędź skrzyni nie może przekroczyć maksymalnej wysokości samochodu. Na dachu zamontowane uchwyty z rolkami do drabiny. Dach zabudowy powinien posiadać oświetlenie wykonane w technologii LED włączane w kabinie kierowcy lub w przedziale autopompy. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Skrytki na sprzęt w układzie żaluzji 3+3+1, zamykanie żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejszą modyfikacje przez użytkownika końcowego. Głębokość użytkowa skrytek min. 55 cm (wymiar od poszycia wewnętrznego schowka do wewnętrznej części żaluzji) umożliwiająca zamontowanie Motopompy pożarniczej opisanej w punkcie 3.1. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji wysokości półek. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1800 mm, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Oświetlenie skrytek w technologii LED. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy. Pojazd powinien posiadać oświetlenie LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego. Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby ich obsługa była możliwa w rękawicach. Obsługa panelu sterującego autopompy musi być możliwa w rękawicach (wyklucza się rozwiązanie z elektronicznym ekranem dotykowym). Konstrukcja skrytek musi zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza. Zbiornik wody o pojemności min.. 2,5 m3 wykonany z materiałów kompozytowych lub tworzyw sztucznych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny. Zbiornik musi posiadać dolny otwór średnicy 75 mm umożliwiający czyszczenie. Wyklucza się montaż zbiornika za pomocą pasów ściągających. Za większą pojemność zbiornika (za każde dodatkowe 0,5 m3) dodatkowe punkty w kryteriach oceny ofert opisane w punkcie 15.3 SIWZ. Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatacje i odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych. W górnej części powinien znajdować się zamykany wlew do grawitacyjnego napełniania zbiornika z dachu pojazdu. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe także z poziomu terenu. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Autopompa pożarnicza dwuzakresowa o wydajności min. 2800 dm3/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5m oraz dla wysokiego ciśnienia min. 400 dm3/min przy ciśnieniu 4 MPa. Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem. Samochód musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, do podawania środków gaśniczych prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna. Dodatkowo musi istnieć możliwość przedmuchu zwijadła za pomocą sprężonego powietrza. Wyposażone w zwijadło elektryczne, dodatkowo ręczne. Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłoczonych 75, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - instalacji zraszaczowej. Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5m w czasie do 30s. - z głębokości 7,5m w czasie do 60s. Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno- sterownicze: - urządzenia kontrolno-pomiarowe pompy, w tym min. manometr, manowakuometr, - wyłącznik awaryjny silnika pojazdu, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnik lub wskaźnik awarii silnika, - licznik czasu pracy pompy, Głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych - regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę. Ponadto na stanowisku obsługi musi znajdować się schemat układu wodno-pianowego oraz oznaczenie zaworów. Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca obsługi pompy (dotyczy to również sterowania dozownikiem i urządzeniem odpowietrzającym, jeśli są one sterowane ręcznie). Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, powinny być łatwo dostępne, a ich obsługa powinna być możliwa bez wchodzenia pod samochód. W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - manometr, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 zabezpieczoną przed przedostaniem się zanieczyszczeń i zawór służący do napełnienia z hydrantu. Napełnianie zbiornika musi być możliwe z lewej i prawej strony pojazdu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Układ wodno-pianowy wyposażony w automatyczny i ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% w pełnym zakresie wydajności pompy. Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Nasady tłoczone i ssawne zabezpieczone przed zamarzaniem. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie. Przedział autopompy musi być wyposażony w autonomiczny system ogrzewania powietrznego działający niezależnie od pracy silnika, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25oC. Dodatkowo musi istnieć możliwość ogrzewania autopompy z układu chłodzenia silnika, z możliwością wyłączenia w okresie letnim. Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. Pojazd wyposażony w min. 4 zraszacze zasilane autopompą. Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, kolejne dwa po bokach pojazdu. Ponadto instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające, uruchamiane z kabiny kierowcy. Samochód wyposażony w sterowany za pomocą pilota przewodowego pneumatyczny maszt oświetleniowy LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm. Zasilanie masztu z instalacji elektrycznej pojazdu lub z agregatu prądotwórczego zamontowanego na samochodzie. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, od oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 5m. Maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu. Pojazd powinien być wyposażony w asynchroniczny agregat prądotwórczy o mocy min. 4,0 kVA, napięciu 400/230 V i stopniu ochrony IP 65, ze zbiornikiem paliwa o pojemności min. 5,5 l, wyposażony w jedno gniazdo trójfazowe 16A i dwa gniazda jednofazowe z instalacją podłączoną do masztu oświetleniowego. Zamontowany w dolnej części zabudowy na wysuwanej szufladzie. Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 6 t. Z liną o długości, co najmniej 28m wychodząca z przodu pojazdu. Wyciągarka powinna być umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez o cynk . Wyciągarka zabezpieczona wodoodpornym pokrowcem. Wyciągarka powinna spełniać normy bezpieczeństwa dla wyciągarek EN 14492-1.Wciągarkę należy wyposażyć w następujący osprzęt: lina stalowa zakończona kauszami o wytrzymałości min. 50kN i długości min. 8m-1x, szekla typ BW o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 50kN-2x, pęto stalowe o obwodzie zamkniętym o nośności min. 50kN długość min. 5m - 1x. Działko wodno-pianowe o wydajności min. 1600 dm3/min. Wyposażenie pożarnicze: Wykonawca dostarczy na własny koszt dodatkowo niżej wymieniony sprzęt zamontowany na samochodzie w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym: Motopompa pożarnicza - 1 szt. Parametry techniczne pompy: - typ: jednostrumieniowa, jednostopniowa pompa turbinowa; - nasady tłoczne: 2 x storz B (75) - nasada ssawna 1x storz A (110) - Wydajność min. dla wysokości ssania 1,5 m: - przy ciśnieniu 10 bar 1400 l/min, przy ciśnieniu 8 bar 1800 l/min, przy ciśnieniu 4 bar 2100 l/min; - masa kompletna z nasadami, zaślepkami i paliwem max 125 kg.; Dane techniczne silnika: - silnik benzynowy, dwusuwowy, chłodzony cieczą; - moc nominalna od 50 do 60 KM - rozrusznik oraz automatyczny układ reakcyjny 9linka rozruchowa) - smarowanie: mieszanka benzyny i oleju (mieszanie automatyczne) - iskrownik w kole zamachowym - akumulator 12V, 16Ah. Okres gwarancji – min. 24 miesiące Oferowany sprzęt musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. Spełnienie powyższego powinno być potwierdzone stosownym dokumentem. W ofercie należy tylko potwierdzić spełnienie wymagań, a świadectwo dopuszczenia CNBOP przekazać przy odbiorze pompy. Należy podać parametry, model i producenta w kol. 3. Pompa szlamowa przenośna – 1 kpl. Parametry techniczne pompy: - Max. Wydajność: min. 1200 l/min - Max. wysokość podnoszenia: min. 25 m - Max. wysokość ssania: min. 8 m - Max. średnica zanieczyszczeń: min. 26 mm - Średnice złączy ssące/tłoczone: 75/75 mm - Wymiary dł. x szer. x wys.: wymiary gabarytowe nie powinny przekraczać 750 x550 x 550 - Waga: masa motopompy przenośnej z pełnym zbiornikiem paliwa i pełnym stanem oleju nie powinna przekraczać 80 kg. Parametry techniczne silnika: Typ: silnik spalinowy, 4-suw, chłodzony powietrzem Moc: min. 6,0 kW/ przy 3600 obr./minutę wg normy SAE J1349 Pojemność silnika: min. 240 cm3 Pojemność zbiornika paliwa: min. 5,0 l Rodzaj paliwa: Benzyna bezołowiowa Rozruch: linka Wyposażenie standardowe: 2 nasady aluminiowe Łącznik ssawny aluminiowy Kosz ssawny Okres gwarancji – min. 24 miesiące Oferowany sprzęt musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. Spełnienie powyższego powinno być potwierdzone stosownym dokumentem. W ofercie należy tylko potwierdzić spełnienie wymagań, a świadectwo dopuszczenia CNBOP przekazać przy odbiorze pompy. Należy podać parametry, model i producenta w kol. 3. Motopompa pływająca – 1 szt. Dane techniczne: - maks. wydajność – min. 1100 l/min; - maks. Zasięg rzutu wody – min. 30 m; - wysokość podnoszenia do 30 m słupa wody; - nasada tłoczna 75; - minimalna głębokość nie większa niż 35 mm; - minimalna moc przy 3600 obr./min) – 6 kW - ciężar motopompy nie większy niż 35 kg. Okres gwarancji – min. 24 miesiące Oferowany sprzęt musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. Spełnienie powyższego powinno być potwierdzone stosownym dokumentem. W ofercie należy tylko potwierdzić spełnienie wymagań, a świadectwo dopuszczenia CNBOP przekazać przy odbiorze pompy. Należy podać parametry, model i producenta w kol. 3. Drabina pożarnicza D10W – 1 szt. Drabina nasadkowa dwuczęściowa, – 1 szt. Skrzynka na sorbent – 1 szt. Klocki do stabilizacji pojazdów – 1 kpl. Mostki przejazdowe gumowe – 4 szt. Zestaw ratownictwa medycznego R1. Defibrylator zautomatyzowany AED – 1 kpl. (Defibrylator AED Lifeline z 7 letnią baterią, Dodatkowe elektrody dla dorosłych, dodatkowe elektrody pediatryczne, Torba transportowa, Karta danych średnia z opcją audio do AED, Uchwyt ścienny do AED). Deska ortopedyczna pediatryczna, kompletna (pasy, unieruchomienie głowy) – 1 szt. Nosze miękkie (płachtowe) – 1 szt. Redukcja 75/52 – 1 szt. Zaślepka 75 – 2 szt. Szelki bezpieczeństwa – 2 szt. Spodnie dla pilarza z ochroną przed przecięciem klasa min. 1 (wg PN-EN 381-5) – 2 szt. Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA – 8 szt. Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA – 10 szt. Pożarniczy wąż ssawny 110 – 1600 ŁA gumowy - 4 szt. Rozdzielacz K-75/52-75-52 – 1 szt. Prądownica pianowa PP 2 -1 szt. Klucz do hydrantów podziemnych – 1 szt. Klucz do hydrantów nadziemnych – 1 szt. Klucz do pokryw studzienek – 1 szt. Czujnik wielogazowy – 1 szt. Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą o długości min 370 mm., napędzie spalinowym, wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem – 1 szt. Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym wraz z zapasowymi tarczami ściernymi (stal, beton – min po 3 szt.) – 1 szt. Wentylator oddymiający – 1 szt. Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm. - 1 szt. Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych – 20 kg. Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych – 10 dm3 . Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu – 1 szt. Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką – 10 szt. Stożek ostrzegawczy uliczny – 6 szt. Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak) – 2 szt. Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego 1 szt. Koło ratunkowe – 1 szt. Kamizelka asekuracyjna z uprzężą sygnalizatorem świetlnym o wyporności min. 80 kg – 2 szt. Rzutka ratownicza na pasie – 1 szt. Kombinezon do usuwania gniazd szerszeni – 2 szt. Hooligan – 1 szt. Topór strażacki ciężki – 1 szt. Wykonawca zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym uchwyty mocujące do sprzętu ratowniczego będącego w posiadaniu użytkownika wymienionego poniżej: Zestaw hydrauliczny LUKAS – 1 kpl. Pozostałe wymagania: W pojeździe zapewnione miejsce do przewozu oraz wykonane i zamontowane uchwyty do zamocowania wyposażenia dla przyszłego użytkownika pojazdu indywidualne dla każdego pojazdu. Samochód ratowniczo-gaśniczy przekazywany przez Wykonawcę Zamawiającemu będzie posiadał pełny zbiornik paliwa oraz uzupełnione inne płyny eksploatacyjne. Przeszkolenie personelu użytkownika w ilości 6 osób, z obsługi pojazdu, które odbędzie się w dni odbioru Przedmiotu Umowy. Czas szkolenia – min. 3 godziny. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem imiennym osób przeszkolonych zostanie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, sporządzony w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. Pojazd musi zostać oznakowany numerami operacyjnymi. Wykonawca oznakuje pojazd na drzwiach kierowcy i dowódcy logotypem jednostki oraz indywidualną grafiką zamieszczoną na kabinie. Samochód należy oznakować naklejkami informacyjnymi o zakupie dofinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu . Naklejki muszą być zgodne z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu: http://www.wfosgw.poznan.pl/o-funduszu/zasady-promocji-i-przedsiewziec/. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia objęty był minimum 36 miesięczną gwarancją (dostarczona zostanie karta gwarancyjna i książka serwisowa). Podczas trwania gwarancji zapewni bezpłatny: a) Serwis b) Wymianę płynów eksploatacyjnych (dotyczy wymiany płynów wynikających z warunków eksploatacji pojazdu m.in. olej samochodowy), c) Wymianę części Bezpłatną wymianą nie są objęte elementy uszkodzone z winy Użytkownika pojazdu. Dodatkowo do samochodu musi zostać dostarczone:
- Klucz do kół, - Podnośnik hydrauliczny, - Przewód z manometrem do pompowania kół, - Trójkąt ostrzegawczy, - Hol sztywny – zamontowany na dachu, - 2 gaśnice 2*10kg. Dostawca pokryje koszty ubezpieczenia os odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpieczanie od nieszczęśliwych wypadków (NW) w okresie 1 roku od daty rejestracji płatne jednorazowo (składka opłacona za cały rok). Ubezpieczanie obowiązujące na terenie RP Ubezpieczenie musi być płatne w dniu rejestracji pojazdu. Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP).

II.5) Główny kod CPV: 34144210-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 77235772,00
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-30

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2017-11-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga szczegółowych uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy dostawy związane z dostawą nowych średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych z napędem uterenowionym 4x4 o łącznej wartości wszystkich dostaw nie mniejszej niż 800 000,00 zł; PLN brutto,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – trzy dostawy o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 23 000,00 zł.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

20,00

Parametry techniczne

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-20, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Załączniki

SIWZ samochody (336kB)    
Przedmiot zamówienia zał do SIWZ (184kB)    
oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia (16.1kB)    
Oswiadczenie zał nr 2 (15.6kB)    
Oferta zał. do SIWZ nr 3 (71kB)    
Umowa zał. do SIWZ nr4 (105kB)    
Wyjaśnienia do SIWZ (2.1MB)    
Przedmiot zamówienia zał do SIWZ-poprawiony (185.5kB)    
wyjaśnienie treści SIWZ 2 (796.8kB)    
Zmiana treści ogłoszenia (41.4kB)    
Zmiana treści SIWZ (20.3kB)    
zbiorcze zestawienie ofert (12.9kB)    
Informacja o ofercie najwyżej ocenionej (712.6kB)    
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1.6MB)    

Metadane

Źródło informacji:aplichta
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:aplichta
Data wprowadzenia:2017-09-11 16:50:12
Opublikował:aplichta
Data publikacji:2017-09-11 16:51:20
Ostatnia zmiana:2017-09-22 14:42:16
Ilość wyświetleń:431