Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2010/2011

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO
na rok szkolny 2010/2011

 

 

W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE MOŻNA SKŁADAĆ W URZĘDZIE MIEJSKIM w DOBREJ
W TERMINIE do 15.IX.2010r.

Pomoc materialna przysługuje:

1.     Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2.     Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3.     Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4.     Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Charakter pomocy materialnej:

·         socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Dobra.

Stypendium nie przysługuje:

·         uczniom klas zerowych,

·         uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Dobra

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

1.     który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).

2.     który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

1.     rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego uczni

2.     pełnoletniego ucznia

3.     dyrektora szkoły

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Pouczenie:

1.     Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium,  o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust.  1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.

2.     Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)

3.     Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)

4.     Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
Świadczenia pieniężnego w szczególności na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników oraz w sytuacjach związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu  podręczników i pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatków kwalifikowanych oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na  podstawie dokumentów (np. bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość.

W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA:

·         zakup podręczników  - od czerwca 2010

·         pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2010  – wg katalogu wydatków kwalifikowanych

·         abonament internetowy – od września 2010 do czerwca 2011

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
(odpowiednio do sytuacji ucznia)

1.     wniosku zawierającego między innymi informacje potwierdzające liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia,

2.     zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj. :

a.     zaświadczenie od pracodawcy o dochodach wg wymogów określonych w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)*

b.      zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)

c.     oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

d.     zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

e.     wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z MOPS – fundusz alimentacyjny

f.      odcinek renty/emerytury

g.     oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ
O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Liczba osób w rodzinie wpisana we wniosku powinna zgadzać się z liczbą osób w rodzinie wpisaną na załączniku do wniosku.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2009 r.,  np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę  na oświadczeniu.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o :

·         Miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych

·         Składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach

·         Kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1.     a) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach                     o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenie społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że:
- różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc – wysokość miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz  składkami na ubezpieczenie społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
- jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli nie złożył deklaracji, jego dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność gospodarczą, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby;

2.     opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.


Wysokość dochodu z  pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc zawierającego informacje o wysokości:

·         przychodu,

·         kosztów uzyskania przychodu,

·         różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,

·         dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł – w przypadku gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem,

·         odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne,

·         należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku,

·         odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informacje o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w zakładzie ubezpieczeń społecznych.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

1.     kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

2.     kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby niepełnosprawnej w rodzinie
- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za który uzyskano dochód.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE MIEJSKIM W DOBREJ  
w terminie DWÓCH MIESIĘCY OD DNIA WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI

1.     Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

2.     zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na CELE EDUKACYJNE  wydatków, po ich udokumentowaniu

zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

·         śmierci rodzica lub prawnego opiekuna

·         klęski żywiołowej

·         wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)

·         innych, szczególnych okoliczności

do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

·         mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Dobra

·         w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie

Osobą udzielającą informacji dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych w ramach Narodowego Programu Stypendialnego jest:

Barbara Stasiak

63 2799011

Pliki do pobrania:

·         Katalog wydatków kwalifikowanych uwzględnianych przy rozliczaniu stypendium.

·         Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

·         Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

·         Druk oświadczenia dla rodziców 

 

Załączniki

s_sz_oswiadczenie (16.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek_st_szkol (49.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wydatki_kwalifi (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek_zasilek_szkolny (29.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Jarek
Data utworzenia:2010-09-01 00:00:00
Wprowadził do systemu:Renata Jarek
Data wprowadzenia:2010-09-01 11:49:06
Opublikował:Renata Jarek
Data publikacji:2010-09-01 11:50:41
Ostatnia zmiana:2010-09-01 12:14:39
Ilość wyświetleń:1284
Urząd Gminy i Miasta Dobra
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij